Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. juuli 2013

Keskkond: komisjon võitleb ebaseadusliku jäätmeveo vastu

Euroopa Komisjon võttis täna meetmed inimese tervisele kahjulike ning keskkonda ohustavate ebaseaduslike jäätmete veo tõkestamiseks. Selleks et kehtestada ühesugune kontrollitase kõikides liikmesriikides, tegi komisjon ettepaneku karmistada jäätmesaadetiste riikliku kontrolli alaseid õigusakte. Umbes 25% EList Aafrika ja Aasia arengumaadesse veetavatest jäätmesaadetisest ei vasta rahvusvaheliste õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Kui sellised jäätmed kaadatakse või neid ei käidelda nõuetekohaselt, siis need kahjustavad tõsiselt nii inimeste tervist kui ka keskkonda.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Kätte on jõudnud aeg karmistada kontrolli kõikides liikmesriikides. See on parim viis takistamaks ebaausaid eksportijaid süsteemiga manipuleerimast. Tänase ettepaneku eesmärk on vähendada jäätmete väära käitlemist, tagada ohtlike jäätmetega nõuetekohane ümberkäimine ja väärtuslike ressursside taaskasutamine.”

Mõnedes liikmesriikides on juba põhjalikud, hästi toimivad kontrollisüsteemid, mis tegelevad ebaseaduslike jäätmesaadetiste probleemiga sadamates või siis jäätmetekitajate ja -kogujate juures. Mõned teised liikmesriigid on seevastu mahajäänumad. Selline olukord tingib n.ö sadamavahetuse − ebaseaduslike jäätmete eksportijad valivad oma jäätmete väljaveoks kõige nõrgema kontrolliga liikmesriigid.

Tänase algatusega tehakse liikmesriikidele ettepanek riskipõhise kontrolli regulaarseks läbiviimiseks, millega kaasneb tihedam koostöö ametiasutuste vahel ja inspektorite parem väljaõpe. Ametiasutustel aidatakse sel viisil koondada põhitähelepanu teedele, ajale ja sõidukitele, mis on ebaseadusliku kaubandusega kõige tihemini seotud. Ka kogumispunktide ja hoidlate suurema tähelepanu alla võtmine võimaldab kontrolli võimalikult varakult teostada. Ebaseaduslike jäätmete väljaveo takistamisega võimalikult varases etapis vähendatakse survet põhilistele väljaveokohtadele. Ka kontrolli kavandamine aitab suurendada ametivõimude suutlikkust tõhusa kontrolli teostamisel.

Komisjoni ettepaneku üheks võtmeteguriks on kohapealne kontroll, mis võimaldab koguda saadetise eest vastutavalt isikult tõendusmaterjali saadetise seaduslikkuse kohta (näiteks et saadetis sisaldab kolmandas riigis keskkonda ohustamata käitlemiseks ette nähtud jäätmeid).

Kuna tõhusa kontrollimisega hoitakse kokku puhastustööde ning saadetiste tagasitoimetamise pealt, siis liikmesriigid ja ettevõtted pigem säästavad raha ning teenivad sel viisil otsest majanduslikku kasu. Kontrolliga hoitakse ka ära jäätmetes sisalduvate väärtuslike toorainete, nagu näiteks taaskäitlemiseks ning ringlusse laskmiseks sobilike, elektroonikaseadmete jäätmetes sisalduvate mineraalide koobalti ja indiumi „leke”. Nii paranevad ka jäätmetöötluse, sortimise ja ringlussevõtu meetodid ning juurdepääs kõrgekvaliteedilisele toorainele.

Taust

Jäätmetöötluse ja -kõrvaldamise oluliselt väiksemad kulud arengumaades on ebaseaduslike jäätmesaadetistega tegelemisel tähtsaks majanduslikuks tõukejõuks. Väikesed kulud on tingitud peamiselt keskkonna- ja tervisealastest eeskirjadest, mis on palju leebemad kui ELis, ning kontrollimisest vahel üldse kõrvale hiilimisest. Kui sihtriigi ringlussevõtustandardid ja -võimsus ei ole piisavad, eksporditakse võimalikud keskkonna- ja terviseohud lihtsalt maailma teistesse piirkondadesse. Jäätmete kaadamisel või nõuetele mittevastaval käitlemisel on tõsised tagajärjed keskkonnale ning see võib põhjustada püsivaid terviseprobleeme kodanikele ja töötajatele. Kasutuselt kõrvaldatud jäätmete lekked kahjustavad raskmetallide ja püsivate orgaaniliste saasteainete heite kaudu pinnast ja vett ning tekitavad õhusaastet, olles sealjuures ka globaalse kliimasoojenemise ning osoonikihi hõrenemise üheks põhjustajaks.

ELi jäätmesaadetisi käsitleva määrusega keelatakse ohtlike jäätmete eksport OECD-välistesse riikidesse ja kõrvaldatavate jäätmete eksport väljapoole ELi/EFTA riike. Ebaseaduslikud jäätmesaadetised tuleb avastamise korral tagasi saata. Jäätmesaadetiste määrusega lubatakse tavajäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil mujale kui OECD riikidesse, kuid riigi ametiasutustelt nõutakse kinnitust, et jäätmeid käideldakse viisil, mis vastab üldjoontes ELis kohaldatavatele eeskirjadele. Määrus ei sisalda konkreetseid sätteid ei kontrolli kavandamise ega kontrolli teostamise kohta.

Ettepanekus võetakse arvesse avaliku arutelu tulemusi, mille käigus sidusrühmad avaldasid jäätmesaadetiste kontrolli käsitlevatele ELi õigusnormidele laialdast toetust (90% vastanutest). Ettepanek aitab lahendada ka hiljuti VKEde poolt väljendatud muret jäätmesaadetiste määruse toimimise üle, eelkõige asjaolu üle, et määrus ei ole liikmesriikide rakendamis- ja tõlgendamiserinevuste tõttu viinud jäätmete kasutamise ja ringlussevõtu ühtse turu rajamiseni ning et jäätmesaadetiste määruse ühtseks rakendamiseks tuleb rohkem pingutada, keskendudes rohkem ohtlikele jäätmetele ja vähem probleeme mittetekitavatele jäätmetele.

Lisateave

Link teatisele:

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/news.htm

Vt ka

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar