Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 11. juli 2013

Miljø: Kommissionen slår ned på ulovlig transport af affald

Europa-Kommissionen tog i dag skridt til at tackle ulovlige affaldstransporter, der er skadelige for vores sundhed og miljø. Kommissionen foreslår strengere regler for nationale inspektioner af affaldstransporter, der skal sikre den samme grad af kontrol i alle EU-landene. Næsten en fjerdedel af alle affaldstransporter fra EU til udviklingslande i Afrika og Asien menes at være i strid med internationale regler. Når affaldet ankommer, bliver det ofte dumpet eller dårligt forvaltet - med alvorlige følger for befolkningens sundhed og miljøet.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Det er på tide at indføre en strengere kontrol i alle medlemslandene - det er det bedste, vi kan gøre for at forhindre uærlige eksportører i at udnytte systemet. Det forslag, vi kommer med i dag, vil hjælpe med til at forhindre, at affald forvaltes dårligt, og sikre, at farligt affald håndteres rigtigt, samt at vi genbruger værdifulde ressourcer.”

Nogle medlemslande har grundige og velfungerende kontrolsystemer, der er målrettet affaldstransporter i havne, eller som er baseret hos affaldsproducenter og affaldsindsamlere, mens andre er langt bagud. Det har ført til "port hopping", som går ud på, at eksportører af ulovligt affald vælger at sende deres affald gennem de medlemslande, hvor der er mindst kontrol.

Det initiativ, der nu ligger på bordet, foreslår, at medlemslandene med jævne mellemrum foretager risikobaserede inspektioner. Desuden skal myndighederne blive bedre til at arbejde sammen, og inspektørerne skal have en bedre uddannelse. Det vil hjælpe myndighederne med at stille skarpt på de ruter, tidspunkter og køretøjer, der som oftest er involveret i den ulovlige transport. Ved at fokusere mere på indsamlingssteder og oplagringsanlæg kan man også foretage inspektionerne tidligere. Hvis man kan standse den ulovlige affaldseksport på et tidligt trin, vil det lette noget af presset på de almindelige udgangssteder. Når inspektionerne planlægges ordentligt, kan myndighederne også udføre dem mere effektivt.

Som noget helt centralt indfører forslaget inspektioner på stedet. Dermed kan man skaffe dokumentation om transportens lovlighed fra den person, der er ansvarlig for den. Det kan f.eks. være bevis for, at affaldet vil blive miljørigtigt behandlet i modtagerlandet.

Effektive inspektioner vil give medlemslandene og industrien besparelser og direkte økonomiske fordele, fordi de dermed undgår omkostninger til oprensning og tilbageførsel. På den måde kan man forebygge lækager af værdifulde råmaterialer fra affald, bl.a. ædle mineraler som kobolt og indium fra elektronisk affald, som vil kunne genanvendes og sælges igen. Det vil give optimerede affaldsbehandlingsprocesser, bedre sorterings- og genanvendelsesteknikker og bedre adgang til råmaterialer af høj kvalitet.

Baggrund

Det er væsentligt billigere at behandle og bortskaffe affald i udviklingslandene. Det gør det økonomisk interessant at gribe til ulovlig affaldstransport. De lavere omkostninger skyldes især, at miljø- og sundhedslovgivningen ikke er så streng som i EU, og at man i visse tilfælde endda helt kan undgå kontrol. Hvis der inden for genanvendelse er utilstrækkelige standarder og utilstrækkelig kapacitet i bestemmelseslandet, eksporteres miljø- og sundhedsfarer bare til andre dele af verden. Dumpning eller mangelfuld behandling af affald har alvorlige konsekvenser for miljøet og sundheden for de mennesker, der bor eller arbejder i området. Lækager fra affaldet skader jorden og vandressourcer og forårsager luftforurening via emissioner af tungmetaller og persistente organiske miljøgifte. Emissioner bidrager også til den globale opvarmning og nedbrydningen af ozonlaget.

EU's forordning om overførsel af affald forbyder al eksport af farligt affald til lande, der ikke er med i OECD, og al eksport af affald til bortskaffelse uden for EU/EFTA. Ulovlige affaldstransporter skal trækkes tilbage, når de bliver opdaget. Forordningen tillader eksport af ikkefarligt affald til nyttiggørelse uden for OECD, men det er et krav, at nationale myndigheder sikrer sig, at affaldet behandles på en måde, som i store linjer svarer til EU's regler. Forordningen indeholder ikke nogen specifikke bestemmelser om, hvordan inspektionerne skal planlægges eller udføres.

Forslaget tager hensyn til resultaterne af en offentlig høring, hvor der blev givet udtryk for bred opbakning til EU-lovkrav til inspektioner af affaldstransporter (90 % af respondenterne). Forslaget imødekommer ligeledes de bekymringer, som små og mellemstore virksomheder for nylig har givet udtryk for vedrørende forordningen om overførsel af affald. Disse bekymringer går især ud på, at der på grund af forskelle i gennemførelsen og fortolkningen af forordningen på tværs af medlemsstaterne ikke er blevet skabt et fælles marked for udnyttelse og genanvendelse af affald, og at der burde gøres mere for at sikre ensartet gennemførelse af forordningen med større fokus på det farlige og mindre fokus på det uproblematiske affald.

Yderligere oplysninger:

Link til meddelelsen:

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/news.htm

Se også:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar