Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 11. července 2013

Životní prostředí: Komise bojuje proti nedovolené přepravě odpadů

Evropská komise dnes podnikla kroky proti nedovolené přepravě odpadů poškozujících lidské zdraví a životní prostředí. Komise navrhla přísnější právní předpisy pro vnitrostátní kontroly při přepravě odpadů, aby byly zajištěny podobné úrovně kontroly ve všech členských státech. Předpokládá se, že přibližně 25 % přepravy odpadů, která směřuje z EU do rozvojových zemí v Africe a Asii, je v rozporu s mezinárodními předpisy. Po přepravě skončí tento odpad často na skládkách nebo je s ním naloženo nesprávně, což má závažný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Je načase zpřísnit kontroly ve všech členských státech – to je nejlepší způsob, jak zabránit nepoctivým vývozcům, aby zneužívali systém. Dnešní návrh pomůže omezit nesprávné nakládání s odpady, zajistí, aby se s nebezpečnými odpady zacházelo správně a aby byly cenné zdroje používány opakovaně.“

Zatímco některé členské státy mají důkladné, dobře fungující kontrolní systémy zaměřené buď na nedovolenou přepravu odpadů v přístavech, nebo v zařízeních, kde se odpady produkují a shromažďují, jiné v tomto ohledu zaostávají. Tato situace vede k tomu, že vývozci nedovolených odpadů přepravují svůj odpad přes členské státy s nejmírnějšími kontrolami (tzv. „port hopping“).

Dnešní iniciativa navrhuje, aby členské státy pravidelně prováděly kontroly zaměřené na riziko, při kterých by docházelo k lepší spolupráci mezi orgány, a více se zaměřily na kvalitní odbornou přípravu kontrolorů. Orgánům to pomůže zaměřit se na trasy, doby a vozidla, které se na nedovolené přepravě podílejí nejčastěji. Pokud se více zaměří na sběrná místa a skladovací zařízení, bude možné provádět kontroly dříve. Tím, že se nedovolenému vývozu odpadů zamezí na začátku celého řetězce, sníží se tlak na pravidelných místech výstupu. Plánování kontrol také pomůže orgánům zvýšit jejich kapacitu, aby bylo provádění kontrol účinné.

Kontroly na místě — klíčový prvek návrhu — umožní získat od osoby odpovědné za přepravu důkazy o zákonnosti dodávky, jimiž se například prokáže, že s odpadem, který zásilka obsahuje, bude ve třetí zemi naloženo způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Účinné kontroly budou pro členské státy i průmysl znamenat úspory a přímé ekonomické přínosy, protože se předejde nákladům za sanaci a vrácení odpadů. Mohly by také zabránit ztrátám cenných surovin obsažených v odpadech, jako jsou vzácné minerální látky, např. kobalt a indium v elektronickém odpadu. Ty bude možno recyklovat a znovu uvést na trh. V konečném důsledku to povede k optimalizaci postupů nakládání s odpady, zlepšení technik třídění a recyklace i k lepšímu přístupu k vysoce kvalitním surovinám.

Souvislosti

Důležitým ekonomickým stimulem pro nedovolenou přepravu odpadů jsou znatelně nižší náklady na zpracování a likvidaci odpadů v rozvojových zemích. Tyto nižší náklady vyplývají především z méně přísných environmentálních a zdravotních předpisů, než jaké jsou v EU, a v některých případech i z naprostého zanedbání kontrol. Pokud nejsou normy pro recyklaci a kapacity v zemích určení vyhovující, vyvezou se potenciální environmentální a zdravotní hrozby jednoduše do jiných částí světa. Ukládání odpadů na skládky nebo nestandardní nakládání s odpady mají závažné dopady na životní prostředí a přinášejí dlouhodobá zdravotní rizika pro občany i pracovníky. Úniky z vyřazeného odpadu také mohou poškozovat půdu a vodní toky a znečišťovat ovzduší emisemi těžkých kovů a perzistentních organických znečišťujících látek. Emise způsobují rovněž globální oteplování a poškozování ozonové vrstvy.

Nařízení EU o přepravě odpadů zakazuje veškerý vývoz nebezpečných odpadů do zemí, které nejsou členy OECD, a veškerý vývoz odpadů určených k odstranění mimo EU/ESVO. Pokud se zjistí, že došlo k nedovolené přepravě odpadů, musí být zásilka převzata zpět. Nařízení o přepravě odpadů umožňuje, aby odpad neklasifikovaný jako nebezpečný mohl být vyvezen pro využití mimo OECD, vnitrostátní orgány však musí ověřit, že odpad bude zpracován způsobem, který obecně odpovídá pravidlům používaným v EU. Nařízení neobsahuje žádná zvláštní ustanovení o plánování kontrol nebo o způsobu jejich provádění.

Návrh zohledňuje výsledky veřejné konzultace, během níž vyjádřily zúčastněné strany legislativním požadavkům EU na kontroly při přepravě odpadů širokou podporu (90 % respondentů). Návrh rovněž pomáhá reagovat na řadu obav, které nedávno vyjádřily malé a střední podniky a které se týkají fungování nařízení o přepravě odpadů. Jedná se zejména o skutečnost, že vzhledem k rozdílnému provádění a výkladu nařízení v jednotlivých členských státech nevedlo nařízení k vytvoření společného trhu v oblasti využívání a recyklace odpadu a že je třeba se na zajištění jednotného provádění uvedeného nařízení více zaměřit, přičemž více pozornosti by se mělo věnovat nebezpečnému odpadu a méně odpadu bezproblémovému.

Další informace:

Odkaz na sdělení:

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/news.htm

Viz též:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar