Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 юли 2013 г.

Околна среда: Европейската комисия засилва мерките срещу незаконните превози на отпадъци

Днес Европейската комисия предприе действия за справяне с незаконните превози на отпадъци, които увреждат здравето на човека и околната среда. Комисията предложи по-строги законодателни мерки относно националния контрол на превозите на отпадъци, за да се гарантира, че този контрол е на сходно равнище във всички държави членки. За около 25 % от превозите на отпадъци от ЕС в развиващи се държави в Африка и Азия се смята, че са в нарушение на международните разпоредби. След пристигането на отпадъците те често се депонират или управляват неправилно, което води до сериозни отрицателни въздействия върху здравето на човека и околната среда.

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: "Време е за по-строги проверки във всички държави членки — това е най-добрият начин, за да се спрат злоупотребите на некоректни износители със системата. Днешното предложение ще спомогне да се намали лошото управление на отпадъците, да се осигури правилното третиране на опасните отпадъци и да се използват повторно ценни ресурси.“

Докато някои държави членки разполагат с отлични, добре функциониращи системи за контрол, насочени срещу незаконни превози на отпадъци в пристанищата или на обектите на производителите и събирачите на отпадъци, то други държави изостават в това отношение. Поради това износителите на незаконни отпадъци избират за целта пристанища в държавите членки с най-занижен контрол (т.нар. „port hopping“).

В рамките на обявената днес инициатива се предлага държавите членки редовно да извършват съобразени с риска инспекции с по-добре обучени инспектори при по-тясно сътрудничество между съответните органи. Това ще спомогне органите да се съсредоточат върху маршрутите, интервалите от време и превозните средства, които най-често се използват за незаконни превози. Обръщането на по-голямо внимание на събирателните пунктове и съоръженията за съхранение ще позволи също така инспекциите да се извършват на ранен етап. Чрез контрола върху отпадъците още при тяхното събиране и натрупване ще бъде намалена вероятността те да достигнат до редовно използваните пунктове за техния незаконен износ и съответно ще се увеличи степента на предотвратяване на такъв износ. Планирането на инспекциите също така ще помогне на органите да увеличат своя капацитет за осъществяване на ефективен контрол.

Благодарение на проверки на място — ключов елемент на предложението — ще може да се получават доказателства от съответното отговорно лице: например дали даден превоз на отпадъци е предназначен за екологосъобразно управление в трета държава.

Ефективните инспекции ще доведат и до преки икономически ползи за държавите членки и промишлеността, тъй като ще бъдат избегнати разходите за почистване и репатриране. Чрез тях също така може да се предотврати загубата на ценни суровини, съдържащи се в отпадъците — например ценните минерали кобалт и индий в електронните отпадъци, които ще останат на разположение за рециклиране и за повторно пускане на пазара. Това в крайна сметка ще доведе до оптимизирани процеси на преработка на отпадъците и усъвършенствани технологии за сортиране и рециклиране, както и до по-добър достъп до висококачествени суровини.

Контекст

Значително по-ниските разходи за преработване и обезвреждане на отпадъците в развиващите се страни са важен икономически фактор за незаконните превози на отпадъци. Тези по-ниски разходи се дължат главно на занижените екологични и здравни нормативни изисквания в сравнение с ЕС, а в някои случаи проверките дори напълно се заобикалят. Ако стандартите и капацитетът за рециклиране в държавата на местоназначение не са адекватни, това означава, че потенциалните екологични и здравни рискове просто се изнасят в други части на света. Депонирането или неотговарящата на изискванията преработка на отпадъци има тежки последици за околната среда и поражда дългосрочни рискове за здравето на гражданите и работниците. Течовете от изхвърлените отпадъци могат да увредят почвите и водите, както и да причинят замърсяване на въздуха чрез емисии на тежки метали и устойчиви органични замърсители. Емисиите допринасят и за глобалното затопляне и разрушаването на озоновия слой.

Регламентът на ЕС относно превозите на отпадъци забранява всякакъв износ на опасни отпадъци в държави извън Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и всякакъв износ на отпадъци за обезвреждане извън Европейския съюз и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Ако бъдат открити незаконно превозвани отпадъци, те трябва да бъдат върнати обратно. Регламентът относно превози на отпадъци позволява неопасни отпадъци да бъдат изнесени за оползотворяване извън ОИСР, но изисква от националните органи да се уверят, че отпадъците ще бъдат третирани по начин, който до голяма степен отговаря на нормативните изисквания, прилагани в ЕС. Регламентът не съдържа никакви специални разпоредби относно планирането на инспекциите или как да се извършват инспекции.

Предложението е съобразено с резултатите от обществена консултация, по време на която заинтересованите страни изразиха широка подкрепа (90 % от респондентите) за законодателните изисквания на ЕС относно контрола на превозите на отпадъци. Предложението спомага също така да се отговори на редица безпокойства, изразени напоследък от малки и средни предприятия относно действието на Регламента относно превозите на отпадъци, по-специално поради факта, че вследствие на различия между държавите членки в прилагането и тълкуването този регламент той не доведе до създаването на общ пазар за оползотворяване и рециклиране на отпадъците и че следва да се направи повече, за да се гарантира еднаквото прилагане на регламента, като се обръща по-голямо внимание на опасните отпадъци и по-малко – на тези, които не създават проблеми.

За повече информация:

Връзка към съобщението на Комисията:

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/news.htm

Вж. също:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar