Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. julija 2013

Komisija želi okrepiti položaj evropskih univerz v svetu

Mednarodni visokošolski prostor doživlja velike spremembe, vanj vstopajo tudi tekmeci s Kitajske in iz Indije. Delovanje vseh 4 000 evropskih univerz je zato treba v celoti prenoviti, ne samo kar zadeva mednarodno sodelovanje, ampak tudi način poučevanja domačih študentov. Evropska komisija je danes predstavila novo strategijo „Evropsko visokošolsko izobraževanje v svetu“, s katero želi zagotoviti, da bodo evropski diplomanti pridobili mednarodna znanja in izkušnje, ki jih potrebujejo za delo kjerkoli v svetu, in da bo Evropa obdržala vlogo najbolj priljubljene destinacije za tuje študente. Novi program Erasmus+, namenjen izobraževanju, usposabljanju, mladim in športu, bo z letnim proračunom več kot 400 milijonov evrov podpiral mednarodne študentske izmenjave in krepitev sodelovanja med evropskimi univerzami in njihovimi partnericami v svetu.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je ob tej priložnosti dejala: „Evropske univerze morajo razmišljati globalno. S strateškimi ukrepi lahko izkoristijo evropski sloves kakovostnega visokošolskega izobraževanja. Spodbuditi morajo mednarodno mobilnost študentov in zaposlenih, razviti najboljše inovativne študijske programe ter zagotoviti odličnost poučevanja in raziskav. Številne evropske univerze imajo dobro razvito mrežo partnerjev znotraj EU, vendar jih veliko še vedno nima jasne strategije povezovanja s partnerji zunaj Evrope. To moramo nujno spremeniti. Komisija bo državam članicam pomagala pri razvoju mednarodnih mrež v visokem šolstvu. Pri tem ni enotnega kalupa — vsaka država mora izkoristiti svoje prednosti.

Na univerzah in drugih visokošolskih ustanovah v Evropski uniji študira več kot 19 milijonov študentov. Komisija želi, da bi univerze poudarile mednarodni vidik študija tudi pri 85 % študentov, ki niso mednarodno mobilni, saj bodo le tako lahko pridobili znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo v globaliziranem svetu. To pa pomeni, da morajo univerze razviti mednarodne študijske programe, spodbuditi učenje jezikov in razširiti digitalno učenje.

Število študentov v visokošolskih programih naj bi se v prihodnosti na svetu povečalo kar za štirikrat, s približno 100 milijonov leta 2000 na 400 milijonov leta 2030, rast pa bo največja v Aziji in Latinski Ameriki. Evropa vsako leto pritegne približno 45 % vseh mednarodnih študentov, vendar pa njene tekmice hitro krepijo svoje naložbe v visoko šolstvo. Največ mednarodnih študentov prihaja s Kitajske, Indije in Južne Koreje.

Novi program Erasmus+, ki se bo začel izvajati januarja 2014, bo prvič vključeval možnost, da študenti iz držav zunaj EU del svojega študija opravijo na evropski univerzi oziroma da evropski študenti izkoristijo to možnost zunaj EU. Finančna sredstva programa bodo omogočila 135 000 študentskih izmenjav in izmenjav učnega osebja med EU in državami sveta, kar bo 100 000 več kot v okviru zdajšnjega programa Erasmus Mundus. V dosedanjih evropskih izmenjavah je sodelovalo že 3 milijone študentov in učnega osebja.

Ozadje

Nova strategija uveljavljanja mednarodnega položaja evropskega visokega šolstva nadaljuje delo, ki ga je EU začela leta 2011 s pobudo za posodobitev evropskih visokošolskih sistemov (IP/11/1043), namenjeno krepitvi kakovosti in ustreznosti visokošolskega izobraževanja, ki naj mladim zagotovi primerna znanja in spretnosti za trg dela.

Komisija si prizadeva okrepiti akademska partnerstva v svetu. Z novo generacijo programov EU, zlasti Erasmus+ za izobraževanje in Obzorje 2020 za raziskave, bo nadaljevala uspehe programov Erasmus Mundus in Marie Curie ter tako postavila internacionalizacijo in posodobitev evropskega visokega šolstva na prvo mesto.

Glavni cilji strategije za internacionalizacijo visokega šolstva:

  • s spodbujanjem vzajemnega učenja, sodelovanja in primerjav z drugimi visokošolskimi ustanovami v svetu se bo izboljšala kakovost evropskega visokošolskega izobraževanja;

  • s prihodom mednarodnih študentov in izobraženih priseljencev v Evropo se bodo okrepile inovacije in odprla nova delovna mesta v Evropi;

  • študenti si bodo razširili obzorja in izboljšali svojo zaposljivost ter postali državljani sveta;

  • položaj in ugled EU v svetu se bo izboljšal, saj bo z vključevanjem v svoje izobraževalne sisteme vplivala na nove generacije tujih diplomantov.

Več informacij

Facts & Figures: European higher education in the world

Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje

Evropa 2020

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar