Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 11. júla 2013

Potreba uvažovať globálne platí podľa Komisie aj pre európske univerzity

Podoba a rozmery medzinárodného vysokoškolského vzdelávania sa výrazne menia pri rastúcej konkurencii z krajín, ako sú Čína a India. Je to výzva k radikálnej revízii fungovania 4 000 európskych univerzít, a to nielen ich pôsobenia na medzinárodnej scéne, ale aj ich spôsobu odovzdávania vedomostí európskym študentom vo vlastných krajinách. Dnes Európska komisia otvára novú stratégiu pod názvom „Európske vysokoškolské vzdelávanie vo svete“, ktorá má za cieľ zabezpečiť, aby európski absolventi nadobudli medzinárodné zručnosti potrebné na prácu kdekoľvek na svete a aby Európa zostala pre medzinárodných študentov tou najatraktívnejšou destináciou. V rámci nového programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport – Erasmus+ – sa pridelí viac ako 400 miliónov EUR ročne na podporu medzinárodných výmen študentov a zvýšenú spoluprácu medzi európskymi univerzitami a ich partnermi na celom svete.

Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, v tejto súvislosti uviedla: „Je nutné, aby európske univerzity uvažovali globálne. Musia konať strategicky, aby využili povesť Európy ako kontinentu s najkvalitnejším vysokoškolským vzdelávaním. Je takisto potrebné, aby podporovali medzinárodnú mobilitu študentov a personálu, poskytovali inovačné vzdelávacie programy na svetovej úrovni, ako aj vynikajúcu výučbu a výskum. Zatiaľ čo mnohé európske univerzity sú veľmi dobre prepojené v rámci EÚ, viacerým chýba jasná stratégia upevňovania vzťahov s partnermi mimo Európy. Toto treba urýchlene zmeniť. Komisia bude podporovať členské štáty pri vytváraní medzinárodných sietí vysokoškolského vzdelávania. Neexistuje žiadny univerzálny model, ktorý by vyhovoval všetkým: krajiny sa budú musieť vedieť presadiť.“

Na univerzitách a iných vysokoškolských inštitúciách v Európskej únii študuje 19 miliónov študentov. Komisia zdôrazňuje, že univerzity musia podporovať medzinárodnú perspektívu 85 % nemobilných študentov, aby získali medzinárodné zručnosti požadované v globalizovanom svete. Znamená to, že univerzity potrebujú vytvoriť medzinárodné vzdelávacie programy, podporovať jazykové zručnosti a rozširovať digitálne vzdelávanie.

Očakáva sa, že celkový počet vysokoškolských študentov na svete vzrastie štvornásobne: z približne 100 miliónov v roku 2 000 na 400 miliónov v roku 2030, pričom najprudší nárast zaznamená Ázia a Latinská Amerika. Európa v súčasnosti priťahuje približne 45 % všetkých medzinárodných študentov, ale jej konkurenti rýchlo zvyšujú investície do vysokoškolského vzdelávania. Najviac medzinárodne mobilných študentov poskytuje Čína, India a Južná Kórea.

Nový program, Erasmus+, ktorý sa má spustiť v januári 2014, bude po prvýkrát ponúkať študentom spoza hraníc Európy príležitosť stráviť časť svojho vysokoškolského štúdia na európskej univerzite a domácim študentom zase ponúkne možnosť študovať mimo Európy. Okrem troch miliónov výmen študentov a personálu v rámci EÚ sa bude z programu financovať 135 000 takýchto výmen medzi EÚ a zvyškom sveta, teda o 100 000 viac, než ponúka súčasný program Erasmus Mundus.

Súvislosti

Európske vysokoškolské vzdelávanie vo svete sa opiera o prácu vykonanú v súvislosti s programom modernizácie vysokoškolského vzdelávania v EÚ, ktorá sa začala v roku 2011 (IP/11/1043) a ktorá je zameraná na skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania a zvýšenie jeho hodnoty s cieľom zabezpečiť, aby boli mladí ľudia vybavení tou správnou kombináciou zručností požadovaných na trhu práce.

Komisia sa zaväzuje k posilňovaniu akademických partnerstiev v celosvetovom rozmere. Pri novej generácii programov EÚ, najmä Erasmus+ a Horizont 2020, ktorý je zameraný na výskum, bude vychádzať z úspechu programu Erasmus Mundus a akcií Marie Curie, aby zabezpečila, že internacionalizácia a modernizácia európskeho vysokoškolského vzdelávania je najvyššou prioritou.

Komisia vo svojej stratégii internacionalizácie sleduje tieto hlavné ciele:

  • pozdvihnúť celkovú kvalitu európskeho vzdelávania sprostredkúvaním partnerského učenia, spolupráce a porovnávania s inými poskytovateľmi vzdelávania na celom svete,

  • posilniť inovácie a vytváranie pracovných miest v Európe prilákaním medzinárodne mobilných študentov a zručných migrantov,

  • rozšíriť obzory študentov, zvýšiť ich zamestnateľnosť a pripraviť ich na to, aby sa stali občanmi sveta, a

  • ovplyvniť a zapojiť nové vysokoškolské publikum tak, aby sa posilnilo postavenie EÚ vo svete.

Ďalšie informácie

Facts & Figures: European higher education in the world

Európska komisia: Education and training

Europe 2020

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Sledujte Androullu Vassiliouovú na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 9667)


Side Bar