Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 11 lipca 2013 r.

Komisja zachęca europejskie uniwersytety do otwarcia się na świat

Sytuacja w szkolnictwie wyższym na świecie diametralnie się zmienia, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, przy czym nasila się konkurencja ze strony państw takich jak Chiny czy Indie. Wymaga to gruntownej zmiany sposobu funkcjonowania 4 tys. europejskich uniwersytetów, nie tylko pod kątem ich działalności międzynarodowej, ale także sposobu świadczenia przez nie usług edukacyjnych dla studentów europejskich w poszczególnych państwach. Komisja Europejska inauguruje dziś nową strategię o nazwie „Europejskie szkolnictwo wyższe na świecie”, której celem jest umożliwienie europejskim studentom zdobycia międzynarodowych kompetencji potrzebnych im do podjęcia pracy za granicą oraz utrzymanie atrakcyjności Europy dla studentów z innych części świata. W ramach nowego programu UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Erasmus+ przeznaczy się ponad 400 mln euro rocznie na wspieranie międzynarodowej wymiany studentów i pogłębionej współpracy między uniwersytetami europejskimi a instytucjami partnerskimi na całym świecie.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Europejskie uniwersytety muszą otworzyć się na świat. Powinny one przyjąć podejście strategiczne, aby wykorzystać renomę europejskich uczelni wyższych jako placówek oferujących najwyższą jakość szkolnictwa wyższego. Instytucje te muszą aktywnie promować międzynarodową mobilność studentów i pracowników, oferować innowacyjne programy nauczania na światowym poziomie, a także prezentować doskonały poziom nauczania i badań naukowych. Choć wiele europejskich uniwersytetów nawiązało współpracę z innymi instytucjami w UE, niewiele opracowało zdecydowaną strategię pogłębiania współpracy z partnerami spoza Europy. To powinno się jak najszybciej zmienić. Komisja będzie wspierać państwa członkowskie w tworzeniu ich międzynarodowych sieci współpracy w szkolnictwie wyższym. Nie ma tu jednego modelu działania dla wszystkich – poszczególne państwa muszą wykorzystać swoje własne atuty".

Na unijnych uniwersytetach i w innych instytucjach szkolnictwa wyższego w UE studiuje ponad 19 mln osób. Komisja podkreśla, że uniwersytety powinny zachęcać do otwarcia się na świat również tych studentów, którzy nie są mobilni, stanowiących 85 proc. wszystkich studiujących, tak aby również oni zdobyli międzynarodowe kompetencje niezbędne w dobie globalizacji. Oznacza to, że uniwersytety muszą opracowywać programy nauczania o charakterze międzynarodowym, propagować znajomość języków obcych i korzystanie z zasobów cyfrowych do celów edukacyjnych.

Oczekuje się, że liczba studentów na świecie wzrośnie czterokrotnie – z 100 mln w 2000 r. do 400 mln w 2030 r., przy czym wzrost ten będzie szczególnie silny w Azji i Ameryce Południowej. Do Europy przyjeżdża obecnie około 45 proc. studentów międzynarodowych, jednak w państwach konkurencyjnych rośnie tempo inwestycji w szkolnictwie wyższym. Największa liczba mobilnych studentów międzynarodowych pochodzi z Chin, Indii i Korei Południowej.

W nowym programie Erasmus+, którego inaugurację zaplanowano na styczeń 2014 r., po raz pierwszy położy się nacisk na umożliwienie studentom spoza Europy odbycie części studiów na uniwersytecie europejskim, a studentom z Europy program ten on możliwość studiowania w innych częściach świata. Oprócz finansowania wewnątrzunijnej wymiany 3 mln studentów i pracowników naukowych, program umożliwi udział 135 tys. studentów i pracowników w wymianie między UE a innymi częściami świata, tj. o 100 tys. osób więcej, niż w ramach obecnego programu Erasmus Mundus.

Kontekst

Strategia „Europejskie szkolnictwo wyższe na świecie” opiera się na działaniach rozpoczętych w 2011 r. w ramach strategii modernizacji szkolnictwa wyższego (IP/11/1043), której celem jest podniesienie jakości szkolnictwa wyższego i jego dostosowanie do potrzeb, tak aby młodzi ludzie nabywali odpowiedni zestaw umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Komisja wspiera pogłębianie współpracy akademickiej na skalę światową. Za pomocą nowej generacji programów UE, przede wszystkim programu Erasmus+ i „Horyzont 2020” na rzecz badań naukowych, Komisja wykorzysta osiągnięcia programów Erasmus Mundus i „Marie Curie”, tak aby modernizacja europejskiego szkolnictwa wyższego i nadanie mu wymiaru międzynarodowego było zdecydowanym priorytetem działań.

Do głównych celów strategii Komisji służącej nadaniu szkolnictwu wyższemu wymiaru międzynarodowego należy:

  • podniesienie jakości europejskich systemów kształcenia przez wspieranie partnerskiego uczenia się, współpracy i porównywania z instytucjami edukacyjnymi na całym świecie;

  • stymulowanie innowacyjności i tworzenia miejsc pracy w Europie przez przyciąganie mobilnych studentów międzynarodowych i wykwalifikowanych migrantów;

  • poszerzenie horyzontów studentów, zwiększenie ich szans na zatrudnienie i przygotowanie ich do roli obywateli świata oraz

  • wywieranie wpływu na nowe społeczności i ich angażowanie w sposób, który sprzyja interesom UE w skali światowej.

Dodatkowe informacje

Facts & Figures: European higher education in the world

Komisja Europejska: kształcenie i szkolenie

Strategia „Europa 2020”

Strona internetowa Androulli Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar