Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 11. jūlijā

Komisija norāda — Eiropas universitātēm jādomā globāli

Pastiprinoties konkurencei no tādām valstīm kā Ķīna un Indija, starptautiskās augstākās izglītības nozare krasi maina savas aprises un apmēru. Tādēļ ir rūpīgi jāpārskata ne vien 4000 Eiropas universitāšu darbība starptautiskajā mērogā, bet arī veids, kā tās studējošajiem eiropiešiem nodrošina izglītību to rezidences valstīs. Šodien Eiropas Komisija uzsāk jaunu stratēģiju „Eiropas augstākā izglītība pasaulē”, kuras mērķis ir Eiropas universitāšu absolventiem nodrošināt tādu starptautisko prasmju apguvi, kas tiem ir nepieciešamas, lai strādātu jebkurā pasaules valstī, un arī saglabāt Eiropu kā vispopulārāko studiju galamērķi starptautisko studentu vidū. Saskaņā ar jauno ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmu Erasmus+ starptautisko studentu apmaiņas atbalstam un ciešākas sadarbības starp Eiropas universitātēm un to partneriem visā pasaulē veicināšanai tiks piešķirti vairāk nekā 400 miljoni eiro gadā.

Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu norādīja: Eiropas universitātēm jādomā globāli. Tām jārīkojas stratēģiski, lai izmantotu labumus, ko Eiropai sniedz viskvalitatīvākās augstākās izglītības sniedzējas reputācija. Tām jāveicina studentu un mācībspēku starptautiskā mobilitāte, jānodrošina novatoriskas pasaules līmeņa mācību programmas, kā arī izcilība mācīšanas un pētniecības jomā. Kaut arī daudzas Eiropas universitātes ir nodibinājušas labus sakarus ārpus ES, daudzām trūkst konkrētas stratēģijas sadarbības stiprināšanai ar partneriem no ārpuseiropas valstīm. Tas ir steidzami jāmaina. Komisija atbalstīs dalībvalstis, lai tās varētu izveidot savus starptautiskos augstākās izglītības tīklus. Šajā jomā nevar piemērot universālu pieeju: valstīm jāizmanto savas priekšrocības.

Eiropas Savienības universitātēs un citās augstākās izglītības iestādēs mācās vairāk nekā 19 miljoni studējošo. Komisija uzsver, ka universitātēm arī jāsekmē starptautiskas perspektīvas iespējas to 85 % studentu vidū, kuri nav mobili, lai viņi arī varētu iegūt tās starptautiskās prasmes, kuras nepieciešamas globalizētajā pasaulē. Tas nozīmē, ka universitātēm jāizstrādā starptautiskas mācību programmas, jāveicina valodu apguve un jāpaplašina digitālās mācības.

Kopumā paredzams, ka augstākās izglītības studentu skaits pasaulē četrkāršosies — no aptuveni 100 miljoniem 2000. gadā līdz 400 miljoniem 2030. gadā; īpaši straujš pieaugums tiek prognozēts Āzijas un Latīņamerikas valstīs. Eiropa pašlaik piesaista 45 % no visiem starptautiskajiem studentiem, taču tās konkurenti strauji palielina ieguldījumus augstākajā izglītībā. Vislielākais skaits starptautiski mobilo studentu nāk no Ķīnas, Indijas un Dienvidkorejas.

Jaunā programma Erasmus+, kuru atklās 2014. gada janvārī, studentiem no ārpuseiropas valstīm pirmo reizi sniegs iespēju daļu no studiju laika pavadīt kādā no Eiropas universitātēm vai otrādi. Finansējums tiks piešķirts 135 000 studentu un mācībspēku apmaiņai starp ES un pārējām pasaules valstīm — tas ir par 100 000 vairāk nekā saskaņā ar pašreizējo programmu Erasmus Mundus, kas papildina 3 miljonu studentu un mācībspēku apmaiņu ES robežās.

Vispārīga informācija

Eiropas augstākā izglītība pasaulē balstās uz 2011. gadā sākto darbu ar ES augstākās izglītības modernizācijas programmu (IP/11/1043), kuras mērķis ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un palielināt tās devumu, lai jauniešiem nodrošinātu darba tirgum atbilstīgās prasmes.

Komisija apņēmās stiprināt globāla mēroga sadarbību augstākās izglītības jomā. Ar jaunās paaudzes ES programmām, jo īpaši Erasmus+ un pētniecības instrumentu „Apvārsnis 2020”, Komisija izmantos Erasmus Mundus un Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības priekšrocības, lai par galveno prioritāti noteiktu Eiropas augstākās izglītības internacionalizāciju un modernizāciju.

Komisijas internacionalizācijas stratēģijas galvenie mērķi:

  • uzlabot Eiropas izglītības kopējo kvalitāti, sekmējot mācīšanos no līdzbiedriem, sadarbību un salīdzināšanu ar citiem izglītības sniedzējiem visā pasaulē;

  • vairot inovācijas un darbavietu izveidi Eiropā, piesaistot starptautiski mobilus studentus un kvalificētus migrantus;

  • paplašināt redzesloku, palielināt nodarbinātību un sagatavot studentus kļūšanai par globāliem pilsoņiem; un

  • ietekmēt un iesaistīt jaunu auditoriju tā, lai uzlabotu ES pozīcijas pasaulē.

Sīkāka informācija

Facts & Figures: European higher education in the world

Eiropas Komisija: Izglītība un apmācība

Stratēģija „Eiropa 2020”

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Sekojiet Andrulai Vasiliu Tviterī: @VassiliouEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Tviterī: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar