Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 11 d.

Komisija mano, kad Europos universitetams reikia mąstyti globaliai

Didėjant konkurencijai su tokiomis šalimis, kaip Kinija ir Indija, tarptautinė aukštojo mokslo sistema išgyvena didžiulius kiekybinius ir kokybinius pokyčius. Dėl to kyla poreikis atnaujinti 4 000 Europos universitetų veiklą – ne tik tarptautinį jos matmenį, bet ir tai, kaip Europos studentams teikiamas išsilavinimas savo kilmės šalyse. Šiandien Europos Komisija paskelbė naują Europos aukštojo mokslo pasaulyje strategiją, kuria siekiama užtikrinti, kad Europos aukštojo mokslo įstaigų absolventai galėtų įgyti tarptautinių gebėjimų, reikalingų norint dirbti bet kurioje pasaulio šalyje, o Europa išliktų patraukliausia pasaulio studentų mokymosi vieta. Naujai ES švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto programai „Erasmus+“, numatytai remti tarptautinius studentų mainus ir skatinti Europos universitetų bendradarbiavimą su viso pasaulio partneriais, kasmet bus skiriama per 400 mln. EUR.

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimo reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou kalbėjo: „Europos universitetams reikia mąstyti globaliai. Jie turi imtis strateginių veiksmų, kad kuo geriau panaudotų Europos kaip kokybiško aukštojo mokslo teikėjos reputaciją. Universitetai turi skatinti tarptautinį studentų ir darbuotojų judumą, užtikrinti naujovišką, pasaulinius standartus atitinkantį įvairių dalykų dėstymą, aukšto lygio mokymą bei mokslinius tyrimus. Europos Sąjungos viduje daug Europos universitetų palaiko gerus ryšius, tačiau jiems dažnai pritrūksta aiškios ryšių su partneriais už Europos ribų stiprinimo strategijos. Tai reikia kuo skubiau keisti. Komisija teiks paramą valstybėms narėms, kad šios galėtų sukurti tarptautinius aukštojo mokslo įstaigų tinklus . Vieno visiems tinkamo sprendimo nėra: kiekviena šalis turi panaudoti savo stipriąsias vietas.“

Europos Sąjungos universitetuose ir kitose aukštojo mokslo įstaigose mokosi per 19 mln. studentų. Komisija pabrėžia, kad universitetai turi skatinti ir 85 proc. studentų, kurie nesinaudoja tarptautinėmis judumo programomis, tarptautiškumą, kad ir jie galėtų įgyti globalizuotame pasaulyje reikalingų tarptautinių gebėjimų. Tam universitetai turi sukurti tarptautines mokymo programas, skatinti kalbų mokymą ir plėsti skaitmeninio mokymo galimybes.

Tikimasi, kad netrukus aukštojo mokslo studentų skaičius visame pasaulyje išaugs keturis kartus, nuo apytikriai 100 mln. 2000 m. iki 400 mln. 2030 m.; ypač sparčiai jų daugės Azijoje ir Lotynų Amerikoje. Europa šiuo metu pritraukia apie 45 proc. visų tarptautinių studentų, bet konkuruojančios šalys sparčiai didina investicijas į aukštąjį mokslą. Daugiausiai tarptautinėmis judumo programomis naudojasi studentai iš Kinijos, Indijos ir Pietų Korėjos.

Naujoje programoje „Erasmus+“, kuri pradės veikti 2014 m. sausio mėn., pirmą kartą bus sutelktos galimybės, leidžiančios studentams iš ne Europos šalių dalį laiko studijuoti Europos universitetuose ir atvirkščiai. Finansavimas bus skirtas 135 000 studentų ir aukštojo mokslo darbuotojų iš Europos ir kitų pasaulio šalių mainams; tai 100 000  studentų ir darbuotojų daugiau, negu finansuojama pagal šiuo metu veikiančią „Erasmus Mundus“ programą. Dar bus finansuojami 3 mln. studentų ir aukštojo mokslo darbuotojų mainai ES viduje.

Pagrindiniai faktai

Europos aukštojo mokslo pasaulyje strategija remiasi 2011 m. pradėto ES aukštojo mokslo modernizavimo (IP/11/1043) veiksmais, kuriais siekiama gerinti aukštojo mokslo kokybę ir šiuolaikiškumą, užtikrinant, kad jaunuoliai įgytų darbo rinkai tinkamų įgūdžių.

Komisija aktyviai siekia stiprinti pasaulinius akademinės partnerystės ryšius. Pasitelkdama naujos kartos ES programas, ypač „Erasmus+“ ir iniciatyvą „Horizontas 2020“, ir pasinaudodama sėkmingos programų „Erasmus Mundus“ bei „Marie Curie veiksmai“ veiklos rezultatais, Komisija siekia užtikrinti, kad Europos aukštojo mokslo tarptautinio matmens plėtimas ir mokslo sistemos modernizavimas taptų svarbiausiu prioritetu.

Pagrindiniai Komisijos paskelbtos tarptautinio matmens skatinimo strategijos tikslai:

  • gerinti bendrąją Europos mokslo kokybę: skatinti savitarpio mokymą, bendradarbiavimą ir viso pasaulio aukštojo mokslo institucijų palyginamumą;

  • aktyviai skatinti naujoves ir kurti darbo vietas Europoje, pritraukiant tarptautiniu mastu judžių studentų ir profesinių įgūdžių turinčių migrantų;

  • plėsti studentų akiratį, gerinti jų įsidarbinimo galimybes, rengti juos tapti pasaulio piliečiais;

  • veikti ir įtraukti naujus studentus, siekiant gerinti ES pasaulinę poziciją.

Daugiau informacijos

Facts & Figures: European higher education in the world

Europos Komisija: Švietimas ir profesinis mokymas

Strategija „Europa 2020“

Komisijos narės Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott +32 2 295 92 58, Twitter:@DennisAbbott

Dina Avraam +32 2 295 96 67


Side Bar