Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 юли 2013 г.

Според Комисията европейските университети трябва да мислят глобално

Международният пейзаж на висшето образование се променя драстично, както по отношение на формата, така и по отношение на мащабите, при засилена конкуренция от страна на държави като Китай и Индия. Това налага промяна в начина, по който функционират 4 000-те европейски университета — не само в международен план, но и по отношение на начина, по който предоставят образование на европейските студенти в родните им страни. Европейската комисия стартира днес нова стратегия „Европейското висше образование в световен план“, чиято цел е да се гарантира, че европейските университетски възпитаници получават уменията в международен план, които са им необходими, за да работят навсякъде по света, и да се запази позицията на Европа като най-привлекателната дестинация за студенти от други части на света. В рамките на „Еразъм+“ — новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, ще се заделят повече от 400 милиона евро годишно в подкрепа на международния студентски обмен и на по-тясното сътрудничество между европейските университети и техните партньори от цял свят.

Комисарят по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу заяви: „Европейските университети трябва да мислят глобално. Те трябва да действат по стратегически начин, за да извличат полза от репутацията на Европа като място за придобиването на висококачествено висше образование. Необходимо е да насърчават международната мобилност на студентите и персонала, да предлагат иновативни учебни програми на световно равнище и да постигат високи резултати в областта на преподаването и научноизследователската дейност. Въпреки че много европейски университети имат добри връзки в рамките на ЕС, много от тях не разполагат с ясна стратегия за укрепване на връзките с партньори извън Европа. Това бързо трябва да се промени. Комисията ще подкрепи държавите членки, така че те да могат да развиват свои международни мрежи в областта на висшето образование. Не съществува „универсален“ модел за това: държавите трябва да действат съобразно своя капацитет.“

Броят на студентите в университети и в други висши учебни заведения на ЕС е повече от 19 милиона. Комисията подчертава, че университетите трябва също така да предлагат перспективи в международен план и за онези 85 % от студентите, които не участват в схеми за мобилност, така че те също да придобият необходимите в един глобализиран свят умения в международен план. Това означава, че университетите трябва да разработят международни учебни програми, да насърчават езиковите умения и да развиват усвояването на умения в областта на цифровите технологии.

Като цяло броят на студентите във висшите учебни заведения по света се очаква да се увеличи четири пъти — от около 100 милиона през 2000 г. на 400 милиона през 2030 г., с особено силен растеж в Азия и Латинска Америка. Понастоящем Европа привлича около 45 % от всички чуждестранни студенти, но нейните конкуренти бързо увеличават инвестициите си в областта на висшето образование. Най-много студенти, участващи в международни схеми за мобилност, идват от Китай, Индия и Южна Корея.

В новата програма „Еразъм+“, която ще стартира през януари 2014 г., за пръв път ще бъдат включени възможности за студенти извън Европа да придобият част от образованието си в европейски университет или обратното. Ще бъдат финансирани 135 000 обмена на студенти и персонал между ЕС и останалия свят, което е с 100 000 повече, отколкото в рамките на съществуващата програма „Еразмус Мундус“, в допълнение към обмена на трите милиона обмена на студенти и персонал в рамките на ЕС.

Контекст

Стратегията „Европейското висше образование в световен план“ се основава на работата, която започна през 2011 г. с програмата за модернизиране на висшето образование в ЕС (IP/11/1043), която има за цел да подобри качеството и практическата приложимост на висшето образование, за да се гарантира, че младите хора са придобили подходящите умения, изисквани на пазара на труда.

Комисията е решена да засили академичните партньорства в световен мащаб. Чрез новото поколение от програми на ЕС, по-специално „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“ за научни изследвания Комисията ще се опре на успеха на програмата „Еразмус Мундус“ и на инициативата „Мария Кюри“, за да гарантира, че придаването на международно измерение и модернизирането на европейското висше образование са основен приоритет.

Основните цели на стратегията на Комисията за придаване на международно измерение на висшето образование са:

  • подобряване на цялостното качество на европейското образование чрез улесняване на партньорското обучение, сътрудничеството и сравняването с други образователни институции в световен мащаб;

  • насърчаване на иновациите и създаване на работни места в Европа чрез привличане на студенти, участващи в международни схеми за мобилност, и на квалифицирани мигранти;

  • разширяване на кръгозора, повишаване на пригодността за заетост и подготвяне на студентите да бъдат граждани на света, и

  • повлияване и приобщаване на нови аудитории по начин, който подобрява позицията на ЕС в света.

За повече информация

Facts & Figures: European higher education in the world

Европейска комисия: Образование и обучение

„Европа 2020“

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Следете дейността на Андрула Василиу в Twitter @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar