Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 юли 2013 г.

От днес ЕС въвежда нови правила за борба със заблуждаваща информация и за по-безопасни козметични продукти в магазините

От днес предлаганите в магазините козметични продукти, произведени в ЕС или внесени от трети държави, трябва изцяло да отговарят на изискванията на регламента относно козметичните продукти, с който се гарантират по-строги стандарти за безопасност и по-голяма информираност за потребителите.

Сега потребителите са по-добре защитени и разполагат с по-ясна информация за козметичните средства, които купуват — от насъщни продукти за ежедневието, като паста за зъби, до някой дребен лукс, като ново червило или лосион след бръснене. Новите правила ще се прилагат по-лесно и внушават повече спокойствие и доверие в закупуваните продукти“, заяви европейският комисар по политиката за потребителите Невен Мимица.

По-голямото доверие е в интерес както на производителите, така и на потребителите. С много водещи фирми в световен мащаб и над 4000 производители на козметични продукти козметичната промишленост е основен актив за ЕС в глобализираната икономика. Пряко и непряко секторът създава над 1,5 милиона работни места.

Най-важните промени в регламента относно козметичните продукти, приет от Съвета и Парламента през 2009 г., включват:

По-строги изисквания за безопасността на козметичните продукти: от днес производителните трябва да спазват определени изисквания за изготвянето на доклад за безопасност на продуктите преди предлагането им на пазара.

Въвеждане на „отговорно лице“: на пазара могат да се предлагат единствено козметични продукти, за които в рамките на ЕС юридическо или физическо лице е определено като „отговорно лице“. В новия регламент относно козметичните продукти ясно се посочват отговорното лице и неговите задължения. Отговорното лице отговаря за досието с информация за продукта, включително за актуализирана оценка на неговата безопасност, която трябва да е на разположение при извършване на проверка от националните органи за надзор на пазара.

Централизирано нотифициране на всички козметични продукти, предлагани на пазара на ЕС: производителите обявяват своя продукт само веднъж чрез портала за нотифициране на козметични продукти (CPNP) на ЕС. При инциденти чрез съхраняваните в портала данни служителите от националните токсикологични центрове ще могат за секунди да проверят състава на продуктите. Компетентните органи, извършващи надзор на пазара, ще имат лесен достъп до информацията за всички козметични продукти, предлагани на пазара на ЕС.

отговорното лице е да съобщава възникването на сериозни нежелани ефекти на компетентните национални органи. Компетентните органи също така ще събират информация от други източници, например от потребители и здравни специалисти, и ще бъдат задължени да обменят информация с други държави — членки на ЕС.

Нови правила за употребата на наноматериали в козметични продукти: оцветителите, консервантите и UV-филтрите, включително тези, които представляват наноматериали, трябва да получат изрично разрешение. По отношение на продуктите, съдържащи други наноматериали, за които в регламента относно козметичните продукти не са предвидени ограничения, ще се прави пълна оценка на безопасността на равнището на ЕС, ако Комисията има основания за безпокойство. Наноматериалите трябва да бъдат обозначени в списъка на съставките с думата „нано“, поставена в скоби след наименованието на веществото, например „титанов диоксид (нано)“.

Освен това в приетия днес нов регламент на Комисията се определят общи критерии за претенциите при козметичните продукти. Производителите, които възнамеряват да посочат дадено твърдение върху продукта, например дезодорант с „ефикасност 48 часа“, ще трябва да отговарят на шест общи критерия: спазване на законодателството, правдивост, представяне на доказателства, честност, справедливост и информирано вземане на решения. По тези критерии националните компетентни органи ще извършват проверки на посочените твърдения.

Контекст

  • Козметични продукти са не само грим, парфюми и лосиони след бръснене, но и други продукти, важни за здравето и благоденствието на потребителите, като слънцезащитни лосиони, пасти за зъби, сапуни и шампоани.

  • Приетият през 2009 г. нов регламент относно козметичните продукти влиза в сила на 11 юли 2013 г. след преходен период, през който промишлеността да може да се приспособи към новите правила. Първото европейско законодателство в областта на козметичните продукти е прието преди 35 години и оттогава е преразглеждано основно не повече от седем пъти.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/index_bg.htm

Интернет страница на комисар Мимица:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Следете дейността на комисар Мимица в Туитър: @MimicaEU

Следете дейността на ГД „Здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите“ в Туитър: @EU_Consumer

За контакти:

Frédéric Vincent( ad interim) (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar