Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 10. července 2013

Budoucnost Evropy: předseda Evropské komise José Manuel Barroso a místopředsedkyně Viviane Redingová diskutují s občany ve Varšavě

Po 22 dialozích s občany ve 14 členských státech budou mít i občané v Polsku možnost podělit se o své názory na budoucnost Evropy. Dne 11. července 2013 se předseda Evropské komise José Manuel Barroso, místopředsedkyně Viviane Redingová a členka Evropského parlamentu Róża Thunová zúčastní diskuse s více než 300 občany v Koperníkově vědeckém centru ve Varšavě.

„Naši občané si uvědomují, že mnohé problémy, rizika a hrozby pro jejich blahobyt přesahují úroveň národních států, a tomu musí odpovídat i jejich řešení. Evropská integrace může podporovat vnitrostátní politiku a posílit svobody evropských občanů. Pouze Evropa může zajistit, že chyby z minulosti se nebudou opakovat a budoucí výzvy budou lépe řešeny,“ prohlásil předseda Evropské komise José Manuel Barroso. „Skutečné riziko roztříštěnosti pochází z nenaslouchání obavám občanů. Chci být svědkem skutečné diskuze o tom, jak by se Evropská unie měla vyvíjet v nadcházejících letech, a to jak v hospodářském, tak v politickém ohledu. Diskuze, do níž by se zapojili všichni občané. Proto budeme zítra ve Varšavě a tento a příští rok v každé zemi EU.“

„Jelikož debata o budoucnosti Evropy a důsledcích hospodářské krize nabírá na obrátkách, musíme získat jasnou představu o tom, kam budeme v následujících letech směřovat. Co si občané myslí, je důležitější než kdy jindy a osobně se těším, až si ve Varšavě vyslechnu názory polských občanů,“ uvedla místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Polsko patří do jádra Evropské unie a vliv Polska má zásadní význam pro vyvedení Evropy z krize a její vybavení správnými nástroji, které zajistí, že chyby z minulosti se nebudou opakovat. Očekávám, že Polsko bude i nadále hrát aktivní a důležitou úlohu při prosazování silnější Evropy.“

Debatu ve Varšavě zahájí předseda Evropské komise José Manuel Barroso s bývalým polským předsedou vlády a současným poradcem polského prezidenta Tadeuszem Mazowieckim, kteří následně předají slovo místopředsedkyni Viviane Redingové a poslankyni Evropského parlamentu Róże Thunové, jež budou s účastníky diskutovat o hospodářské krizi, právech občanů a budoucnosti Evropy. Ráno téhož dne bude předseda Baroso pořádat První všeobecné shromáždění o novém způsobu prezentace významu Evropy, setkání s intelektuály, zástupci světa kultury a umělci, jehož zahájení se zúčastní rovněž polský předseda vlády Donald Tusk.

Občanského dialogu ve Varšavě se zúčastní velmi rozmanité publikum zahrnující podnikatele, zástupce světa kultury, nevládní organizace a studentské organizace. Síť informačních středisek Europe Direct, které působí v 31 městech v Polsku, rovněž zajistí, že dialogu v polském hlavním městě se budou moci zúčastnit občané z celého Polska. Dvouhodinovou akci bude moderovat Michał Adamczyk z polské veřejnoprávní televize TVP.

Debata se uskuteční od 14:30 do 16:30 SEČ v Koperníkově vědeckém centru ve Varšavě. Bude ji možno sledovat živě na internetu. Lidé z celé Evropy se mohou zapojit rovněž prostřednictvím Twitteru na hashtagu #EUDeb8.

Dne 11. května 2013 již Varšava pořádala občanský dialog s Januszem Lewandowskim, komisařem EU pro finanční plánování a rozpočet. Zúčastnilo se jej téměř 200 lidí a přes 3 000 jich sledovalo živé internetové vysílání.

Souvislosti

V čem spočívá občanský dialog?

Evropská komise odstartovala v lednu Evropský rok občanů (IP/13/2) věnovaný občanům a jejich právům. Během celého roku a v roce 2014 se evropští komisaři, poslanci Evropského parlamentu a politici v členských státech budou setkávat s občany v celé EU, aby hovořili o jejich očekávání do budoucnosti.

Místopředsedkyně Redingová již vedla diskuse v Cádizu (Španělsko), Štýrském Hradci (Rakousko), Berlíně (Německo), Dublinu (Irsko), v Coimbře (Portugalsko), v Soluni (Řecko), Bruselu (Belgie) a Esch-sur-Alzette (Lucembursko). V průběhu roku 2013 a 2014 bude v celé Evropské unii probíhat celá řada dalších dialogů. Do diskuse s občany z nejrůznějších sociálních skupin se zapojí evropští, národní i místní politici. Přehled všech dialogů je k dispozici na internetové stránce: http://ec.europa.eu/european-debate/index_cs.htm.

Po dvaceti letech od zavedení občanství EU lze vidět značný pokrok: podle nedávného průzkumu se dnes „Evropany“ cítí být 63 % občanů. V Polsku je toto číslo ještě vyšší – 74 % (viz příloha). Práva plynoucí z občanství EU využívají lidé v celé Unii každý den. Avšak lidé si někdy existenci těchto práv vůbec neuvědomují. Například zhruba šest z deseti Poláků uvádí, že nejsou o právech, která jako občané EU mají, dobře informováni.

Proto jsou občanské dialogy ústředním bodem Evropského roku občanů, během něhož je občanům a jejich právům věnována zvláštní pozornost.

Proč právě nyní?

Protože Evropa se ocitla na rozcestí. O budoucnosti Evropy se hodně mluví. Zaznívá řada názorů na směřování k politické unii ve formě federace národních států nebo Spojených států evropských. Následující měsíce a roky tak budou pro budoucí orientaci Evropské unie rozhodující. Další evropská integrace musí jít ruku v ruce s posílením demokratické legitimity Unie. Proto je důležité, aby se obyvatelé Evropy aktivně zapojili do debaty a vyjádřili své názory.

Jaké budou mít tyto dialogy vyústění?

Zpětná vazba od občanů, kterou se podaří během dialogů získat, bude pro Komisi vodítkem při zpracování plánů budoucí reformy EU. Jedním z hlavních cílů dialogů je rovněž připravit půdu pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014.

Dne 8. května 2013 Evropská komise zveřejnila svou druhou zprávu o občanství EU, která předkládá 12 nových konkrétních opatření k řešení problémů, se kterými se občané stále potýkají (IP/13/410 a MEMO/13/409). Zpráva o občanství je reakcí Komise na rozsáhlé on-line konzultace, jež probíhaly od května 2012 (IP/12/461), a na vznesené otázky a návrhy vycházející z občanských dialogů, které se týkaly práv občanů EU a jejich budoucnosti. Konzultace se zúčastnilo dvanáct tisíc občanů EU a Poláci představovali největší jednotnou skupinu s 18 % celkového počtu příspěvků.

Další informace

Další informace o varšavském dialogu:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/poland/warsaw/july_en.htm

Diskuse s občany o budoucnosti Evropy:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_cs.htm.

Evropský rok občanů: http://europa.eu/citizens-2013/cs/home

Evropané mají co říci – výsledky veřejné konzultace o právech občanů v EU: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Internetová stránka místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství: http://ec.europa.eu/reding

Viviane Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Přispějte do diskuse na Facebooku: www.facebook.com/komisjaeuropejska a na Twitteru: @EUinPL #EUdeb8

Kontaktní údaje:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Příloha

1. Poláci se domnívají, že současnou krizi může nejlépe řešit EU

2. Více než sedm z deseti Poláků má pocit, že jsou občany EU, každý druhý zná svá práva

3. Poláci považují volný pohyb osob, zboží a služeb za největší úspěch EU


Side Bar