Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 juli 2013

Kommissionen föreslår en gemensam rekonstruktions- och avvecklingsmekanism för bankunionen

I dag lade kommissionen fram ett förslag om en gemensam rekonstruktions- och avvecklingsmekanism för bankunionen. Mekanismen skulle komplettera den gemensamma tillsynsmekanismen (IP/12/953) som, när den tas i drift i slutet av 2014 kommer att innebära att Europeiska centralbanken får direkt tillsyn over banker i euroområdet och andra medlemsländer som ansluter sig till bankunionen. Den gemensamma rekonstruktions- och avvecklingsmekanismen ska garantera att banker som trots den ökade tillsynen hamnar i stora svårigheter kan avvecklas effektivt och till minsta möjliga kostnader för skattebetalarna och den reala ekonomin.

– I och med detta förslag har vi alla pusselbitar på bordet för en bankunion som kan göra banksektorn stabilare, återvinna allmänhetens förtroende och övervinna splittringen av finansmarknaderna. Vi har redan kommit överens om gemensam tillsyn för banker i euroområdet och andra medlemsländer som vill delta i unionen. Dagens förslag kompletterar detta med ett kraftfullt och integrerat gemensamt system för att hantera banker i svårigheter. Vi kan inte utesluta att banker går i konkurs i framtiden, men med den gemensamma rekonstruktions- och avvecklingsmekanismen och avvecklingsfonden kommer det att vara bankerna själva, och inte EU:s skattebetalare, som bär förlusterna i framtiden, sade kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

– Vi har sett hur bankkriser snabbt kan sprida sig over gränserna och få förtroendet att sjunka i hela euroområdet. Vi har också sett hur stora, gränsöverskridande banker som går i konkurs kan skapa komplexa och förvirrande situationer: avvecklingen av Dexia är ett varnande exempel. Vi behöver ett system som möjliggör snabba och verkningsfulla beslut och förebygga tvivel avseende effekterna på de offentliga finanserna. Systemet bör också omfatta regler som garanterar marknadssäkerhet. Det är syftet med dagens förslag till en gemensam rekonstruktions- och avvecklingsmekanism. Genom att se till att tillsyn och avveckling samordnas centralt och att samtidigt alla viktiga nationella parter är aktivt engagerade, och att det finns tillräcklig avvecklingsfinansiering, kommer vi att kunna hantera bankkriser på ett effektivare sätt i bankunionen, och bidra till att bryta kopplingen mellan statsskuldskriser och konkursdrabbade banker, sade kommissionären med ansvar för inre marknaden och tjänster, Michel Barnier

Den gemensamma tillsynsmekanismens skärpta övervakning, tillsammans med ökade tillsynskrav (se MEMO/13/272) ska göra bankerna säkrare. Men man kan aldrig helt utesluta att en bank hamnar i allvarliga likviditets- eller solvenssvårigheter. Tillsyn av banker och deras rekonstruktion och avveckling måste samordnas och skötas på samma centrala nivå om man vill undanröja osäkerheterna och hindra uttagsanstormningar och spridning av kriser till andra delar av euroområdet.

Den föreslagna mekanismen för rekonstruktion och avveckling skulle tillämpa de omfattande reglerna för rekonstruktion och avveckling av banker (se IP/12/570) som snart kommer att antas i bankunionen. EU:s finansministerråd nådde den 27 juni en överenskommelse om en gemensam strategi för dessa regler (MEMO/13/601) och Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor antog sin rapport den 20 maj. Förhandlingarna mellan rådet och Europaparlamentet ska snart inledas och en slutlig överenskommelse om direktivet om rekonstruktion och avveckling av banker förväntas nås i höst.

Den gemensamma mekanismen för rekonstruktion och avveckling skulle fungera enligt följande:

  • ECB, i sin egenskap av tillsynsmyndighet, skulle varna när en bank i euroområdet eller i ett medlemsland som är med i bankunionen hamnat i allvarliga ekonomiska svårigheter och behövde avvecklas.

  • Ett gemensamt avvecklingsråd bestående av företrädare för ECB, Europeiska kommissionen och berörda nationella myndigheter (från det land där banken har sitt huvudsäte samt de länder där den har filialer och/eller dotterbolag) skulle förbereda bankens avveckling. Rådet skulle ha stora befogenheter att analysera och definiera metoderna för avveckling av banker: vilka instrument som ska användas och i vilken utsträckning Europeiska avvecklingsfonden skulle involveras. Nationella avvecklingsmyndigheter skulle vara nära involverade i detta arbete.

  • På grundval av de rekommendationer som det gemensamma rådet lägger fram, eller på eget initiativ skulle kommissionen besluta huruvida banken skulle förklaras i konkurs, och när, och ställa upp ramarna för hur avvecklingsinstrumenten och fonden ska användas. Av rättsliga skäl kan avvecklingsrådet inte ha sita ordet om detta.

  • Under det gemensamma avvecklingsrådets överinseende skulle nationella myndigheter sedan utföra avvecklingsplanen.

  • Det gemensamma avvecklingsrådet skulle övervaka avvecklingen. Det skulle kontrollera de nationella avvecklingsmyndigheternas genomförandeverksamhet på nationell nivå och, om en nationell myndighet inte efterlever beslutet, skulle rådet vända sig till den problemdrabbade banken med direkta anvisningar.

  • En gemensam avvecklingsfond skulle inrättas under det gemensamma avvecklingsrådets överinseende, för att se till att det fanns finansieringsstöd på medellång sikt medan banken rekonstruerades. Fonden skulle finansieras av banksektorn, och ersätta de nationella avvecklingsfonderna i euroområdet och de medlemsländer som deltar i bankunionen. Denna gemensamma fond inrättas genom direktivet om rekonstruktion och avveckling av banker.

Kommissionens uppgifter skulle vara begränsade till beslutet o matt inleda en rekonstruktion eller avveckling av en bank och om ramarna för avvecklingen, vilket skulle vara i linje med inre marknadens och EU:s regler om statligt stöd och garantera mekanismens oberoende och redovisningsskyldighet.

Vid Europeiska rådets möte den 27-28 juni åtog sig EU:s stats- och regeringschefer att nå en överenskommelse om mekanismen före 2013 års utgång, så att förslaget kan antas innan det nuvarande Europaparlamentet avlöses 2014. På så sätt skulle mekanismen kunna träda i kraft i januari 2015, tillsammans med direktivet om rekonstruktion och avveckling av banker.

Innan de föreslagna bestämmelserna träder i kraft kommer eventuella bankkriser fortfarande att hanteras nationellt. Men de nationella mekanismerna anpassas allt mer till varandra, med gemensamma principer för avveckling, nämligen att andelsägare och borgenärer ska stå för bankernas förluster, och inte skattebetalarna. Detta uppnås dels genom de reviderade riktlinjerna för statligt stöd till banker som också antas i dag (se IP/13/672) och dels genom möjligheten till direkt rekapitalisering av banker som Europeiska stabilitetsmekanismen erbjuder. Båda förutsätter att bördan fördelas tillräckligt på bankernas privata investerare, om offentligt stöd ska kunna ges från nationella källor och från europeiska stabilitesmekanismen.

Bakgrund

Den gemensamma rekonstruktions- och avvecklingsmekanismen för bankunionen anmäldes av kommissionen i dess meddelande En färdplan för en bankunion (september 2012) och i planen för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union (november 2012).

Europeiska rådet fastställde i december 2012 att det behövs en gemensammekanism för rekonstruktion och avveckling i bankunionen. I mars 2013 åtog sig Europeiska rådet att slutföra bankunionen i ett antal steg och bekräftade att granskningen av kommissionens förslag till en gemensam rekonstruktions- och avvecklingsmekanism skulle prioriteras så att man kunde anta det före slutet av den nuvarande Europaparlamentsperioden 2014.

Europaparlamentet har löpande efterlyst bättre samordning vid avveckling av banker, och i en resolution som antogs den 13 juni 2013 uppmanade man kommissionen att så snart som möjligt anta förslaget till en gemensam mekanism för rekonstruktion och avveckling.

Se MEMO/13/675 och MEMO/13/679.

Läs mer:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar