Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. julija 2013

Komisija predlaga enotni mehanizem za reševanje za bančno unijo

Evropska komisija je danes predstavila predlog za enotni mehanizem za reševanje za bančno unijo. Namen mehanizma je dopolnitev enotnega nadzornega mehanizma (IP/12/953), ki naj bi postal operativen v drugi polovici leta 2014 in Evropski centralni banki omogočil izvajanje neposrednega nadzora nad bankami v evrskem območju in v drugih državah članicah, ki se bodo odločile pristopiti k bančni uniji. Enotni mehanizem za reševanje bi – ne glede na močnejši nadzor – zagotovil, da bi se v primeru bank, v katerih se izvaja nadzor v okviru enotnega nadzornega mehanizma in so se znašle v hudih težavah, njihovo reševanje učinkovito upravljalo z minimalnimi stroški za davkoplačevalce in realni sektor.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je dejal: „S tem predlogom so na voljo vsi elementi, da lahko bančna unija sektor postavi na trdna tla, povrne zaupanje v finančne trge in obvlada razdrobljenost na njih. Dogovorili smo se že glede skupnega evropskega nadzora nad bankami v evrskem območju in v državah članicah, ki želijo pri tem sodelovati. Današnji predlog ta nadzor dopolnjuje, in sicer uvaja močan in celovit enoten sistem za obravnavanje bank v težavah. Ne moremo v celoti odpraviti tveganja, da bodo banke v prihodnosti ponovno zašle v težave, toda z enotnim mehanizmom za reševanje in skladom za reševanje bi morale banke same – in ne evropski davkoplačevalci – nositi breme prihodnjih izgub.“

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier pa je povedal: „Videli smo, kako hitro se lahko bančna kriza razširi preko meja in ima negativen spiralni učinek na zaupanje v celotnem evrskem območju. Prav tako smo videli, kako lahko propad velike čezmejne banke privede do kompleksne in negotove situacije: reševanja banke Dexia ne gre posnemati. Potrebujemo sistem, ki bo omogočal hitro in učinkovito sprejemanje odločitev, da se bo mogoče izogniti dvomom glede učinka na javne finance. S tem sistemom bi se morala zagotoviti tudi pravila, ki prinašajo gotovost na trgu. Prav to je namen danes predlaganega enotnega mehanizma za reševanje: če zagotovimo centralno usklajenost nadzora in reševanja ter v to vključimo vse relevantne nacionalne akterje, ob podpori ustrezne ureditve za financiranje reševanja, bo mogoče bančne krize v bančni uniji obvladovati bolj učinkovito. To bo pomagalo prekiniti povezavo med krizami državnega dolga in bankami v težavah.“

Okrepljeni nadzorni okvir enotnega nadzornega mehanizma, pa tudi strožje bonitetne zahteve (glej MEMO/13/272), bodo povečali varnost bank. Vendar tveganja, da v banki pride do resnih težav z likvidnostjo ali kapitalsko ustreznostjo, nikoli ni mogoče popolnoma izključiti. Nadzor in reševanje bank morata biti usklajena, izvajati pa se morata na isti centralni ravni, da se omeji negotovost ter preprečita naval na banke in širjenje negativnih učinkov na druge dele evrskega območja.

Pri izvajanju predlaganega enotnega mehanizma za reševanje se bodo v bančni uniji uporabljala materialna pravila za sanacijo in reševanje bank (glej IP/12/570). Ta pravila bodo sprejeta v kratkem. Finančni ministri so se na zasedanju Evropskega sveta 27. junija dogovorili o splošnem pristopu k tem novim pravilom (MEMO/13/601), 20. maja pa je Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Evropskega parlamenta sprejel svoje poročilo. Kmalu se bodo začela pogajanja med Svetom in Evropskim parlamentom, končni dogovor glede direktive o sanaciji in reševanju bank pa bi moral biti dosežen letos jeseni.

Predvideni način delovanja enotnega mehanizma za reševanje:

  • ECB – v vlogi nadzornika – izda opozorilo, ko se banka v evrskem območju ali banka s sedežem v državi članici, ki sodeluje v bančni uniji, znajde v hudih finančnih težavah in jo je treba rešiti.

  • Enotni odbor za reševanje, ki ga sestavljajo predstavniki ECB, Evropske komisije in zadevnih nacionalnih organov (iz držav, v katerih ima banka sedež ter podružnice in/ali hčerinske družbe), pripravi načrt reševanja banke. Odbor ima široka pooblastila za analizo in opredelitev pristopa za reševanje banke, tj. kateri instrumenti se bodo uporabili in kako se bo vključil evropski sklad za reševanje. Pri tem delu tesno sodelujejo nacionalni organi za reševanje.

  • Komisija se na podlagi priporočila Enotnega odbora za reševanje ali na lastno pobudo odloči, ali bo začela postopek reševanja v zvezi z banko in kdaj ga bo začela, ter določi okvir za uporabo instrumentov za reševanje in sklada. Iz pravnih razlogov končne odločitve o tem ne sprejme odbor.

  • Nacionalni organi za reševanje pod nadzorom Enotnega odbora za reševanje prevzamejo odgovornost za izvedbo načrta reševanja.

  • Odbor nadzira reševanje. Spremlja nacionalne organe za reševanje pri izvrševanju na nacionalni ravni, če pa ti nacionalni organi ne bi spoštovali njegovih odločitev, lahko neposredno naslavlja izvršne odredbe na banke v težavah.

  • Vzpostavi se Enotni sklad za reševanje bank pod nadzorom Enotnega odbora za reševanje, da se zagotovi razpoložljivost srednjeročnega financiranja med prestrukturiranjem banke. Sklad bi se financiral s prispevki iz bančnega sektorja, s čimer bi se nadomestili nacionalni skladi za reševanje držav članic evrskega območja ter držav članic, ki sodelujejo v bančni uniji, kot je določeno v osnutku direktive o sanaciji in reševanju bank.

Vloga Komisije je omejena na sprejetje sklepa o začetku reševanja banke in sklepa o okviru reševanja, tako da se zagotovi skladnost postopka s pravili enotnega trga in pravili EU o državni pomoči ter zaščiti neodvisnost in transparentnost celotnega mehanizma.

Voditelji EU so si na zasedanju Evropskega sveta 27. in 28. junija zastavili cilj, da dosežejo dogovor glede mehanizma do konca leta 2013, tako da bo predlog mogoče sprejeti še pred koncem sedanjega mandata Evropskega parlamenta, ki se bo iztekel v letu 2014. Na ta način bi lahko začeli mehanizem ter direktivo o sanaciji in reševanju bank uporabljati od januarja 2015.

Do začetka veljavnosti predlaganih pravil bo reševanje bančnih kriz še naprej potekalo v skladu z nacionalnimi postopki. Toda ti postopki se vedno bolj približujejo dogovorjenim načelom reševanja, in sicer da se bančne izgube razporejajo med delničarje in upnike namesto med davkoplačevalce. To je po eni strani mogoče na podlagi revidiranih smernic o državni pomoči bankam, ki so bile prav tako sprejete danes (glej IP/13/672), po drugi pa zaradi možnosti neposredne dokapitalizacije bank prek evropskega mehanizma za stabilnost. Oba instrumenta zahtevata ustrezno „delitev bremena“ med zasebnimi vlagatelji v banki kot pogoj za javno pomoč, ki se nato lahko črpa iz nacionalnih in evropskega mehanizma za stabilnost.

Ozadje

Komisija je oblikovanje enotnega mehanizma za reševanje napovedala v sporočilu o časovnem načrtu za uvedbo bančne unije (septembra 2012) in v Načrtu za poglobljeno in pravo ekonomsko in monetarno unijo (novembra 2012).

Evropski svet je decembra 2012 priznal, da je treba vzpostaviti enoten mehanizem za reševanje, da se dopolni enotni nadzorni mehanizem v bančni uniji. Marca 2013 se je zavezal, da bančno unijo dokončno vzpostavi z nizom ukrepov. Ob tem je potrdil, da bi bilo treba prednostno obravnavati predlog Komisije za enotni mehanizem za reševanje skupaj z ustreznimi in učinkovitimi podpornimi mehanizmi, da jih bo mogoče sprejeti pred koncem sedanjega mandata Evropskega parlamenta leta 2014.

Evropski parlament je vseskozi zagovarjal tesnejše povezovanje ureditev za reševanje bank. Tako je v resoluciji, sprejeti 13. junija 2013, Komisijo pozval, naj čim hitreje sprejme predlog o vzpostavitvi enotnega mehanizma za reševanje.

Glej MEMO/13/675 in MEMO/13/679.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm.

Kontakti:

Chantal Hughes +32 22964450

Carmel Dunne +32 22998894

Audrey Augier +32 22971607


Side Bar