Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 юли 2013 г.

Комисията предлага Единен механизъм за преобразуване в подкрепа на банковия съюз

Днес Европейската комисия предложи Единен механизъм за преобразуване (ЕМП) в подкрепа на банковия съюз. Механизмът ще допълни Единния надзорен механизъм (ЕНМ) (IP/12/953), чието задействане в края на 2014 г. ще позволи на Европейската централна банка (ЕЦБ) да упражнява пряк надзор върху банките в еврозоната и върху тези в останалите държави членки, които решат да се присъединят към банковия съюз. Единният механизъм за преобразуване ще гарантира, че ако въпреки засиления надзор обхваната от ЕНМ банка се сблъска със сериозни затруднения, преобразуването ѝ ще може да се извърши ефикасно с минимална цена за данъкоплатците и реалната икономика.

Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу заяви: „С това предложение са налице всички елементи за един банков съюз, с помощта на който да се стабилизира секторът, да се възстанови доверието и да се преодолее разпокъсаността на финансовите пазари. Вече приехме общ европейски надзорен механизъм за банките в еврозоната и в останалите държави членки, които биха се присъединили. Днешното предложение го допълва със стабилна и интегрирана единна система за разрешаване на проблемите с изпадналите в затруднение банки. Не можем да премахнем риска от това банки да изпадат в неплатежоспособност, но с Единния механизъм за преобразуване и Фонда за преобразуване следва да гарантираме, че самите банки, а не европейските данъкоплатци, са тези, които ще поемат на плещите си тежестта от евентуална загуба.“

Комисарят, отговарящ за вътрешния пазар и услугите, Мишел Барние заяви: „Видяхме как банковите кризи бързо прехвърлят националните граници, завихряйки доверието в омагьосана спирала в цялата еврозона. Бяхме свидетели и на това как колапсът на голяма банка с трансгранична дейност доведе до сложна и объркана ситуация: преобразуването на Dexia не е пример за подражание. Необходима ни е система за бързо и ефикасно взимане на решения, така че да се избегнат подозренията за въздействие върху публичните финанси, както и правила, които пораждат сигурност на пазара. Такава е целта на днешното предложение за Единен механизъм за преобразуване: да осигури централизирано съгласуване на банковия надзор и преобразуване — като същевременно бъдат привлечени всички съответни национални структури — с подкрепата на съответстващо споразумение за финансиране на процеса на преобразуване, така че да позволи по-ефективно управление на банковите кризи в рамките на банковия съюз и да допринесе за прекъсването на зависимостта между кризата с държавния дълг и изпадналите в затруднение банки.“

Засилената надзорна рамка на ЕНМ, както и затегнатите пруденциални изисквания (вж. MEMO/13/272), ще увеличат сигурността на банките. Все пак винаги присъства известен риск от това дадена банка да бъде изправена пред сериозен проблем по отношение на ликвидността или платежоспособността. Банковият надзор и преобразуване трябва да бъдат съгласувани и извършвани на едно и също централно равнище, така че да се ограничи несигурността и да се предотвратят масови отливи на вложители, както и разпространяване на проблемите в цялата еврозона.

Предложеният ЕМП ще прилага съществените правила за банковото възстановяване и преобразуване (вж. IP/12/570) — чието приемане скоро предстои — в банковия съюз. На 27 юни Съветът на министрите на финансите на ЕС постигна споразумение по общия подход във връзка с тези нови правила (MEMO/13/601), а на 20 май Комитетът по икономическите и финансовите въпроси към Европейския парламент одобри своя доклад. Преговорите между Съветът и Европейския парламент скоро ще започнат, като през есента се очаква окончателно решение по директивата относно възстановяването и преобразуването на банките.

Единният механизъм за преобразуване ще функционира по следния начин:

  • ЕЦБ в качеството си на надзорен орган ще сигнализира, когато банка в еврозоната или установена в участваща в банковия съюз държава членка бива изправена пред сериозни финансови затруднения и трябва да бъде преобразувана.

  • Преобразуването на дадената банка ще бъде подготвяно от Единен съвет по преобразуване, състоящ се от представители на ЕЦБ, Европейската комисия и компетентните национални органи (в държавата, в която е седалището, клоновете и/или подразделенията на банката). Той ще разполага с широки правомощия с оглед анализирането и определянето на подхода за преобразуването на банката (инструменти, които да се използват, ред и условия на участие на Европейския фонд за преобразуване). Отговорните за преобразуването национални органи ще бъдат активно въвлечени в процеса.

  • По препоръка на Единния съвет по преобразуване или по собствена инициатива Комисията ще решава дали и кога да открие процедура по преобразуване, както и каква да бъде рамката за използването на инструментите и фонда за преобразуване. Съветът по преобразуване не може да взима крайното решение поради правни съображения.

  • Под надзора на Единния съвет по преобразуване, компетентните национални органи ще изпълняват плана за преобразуване.

  • Съветът по преобразуване ще надзирава процеса. Той ще наблюдава изпълнението на национално равнище, извършвано от компетентните национални органи, а ако установи, че решенията му не се съблюдават, ще отправя изпълнителни нареждания директно на изпадналата в затруднение банка.

  • С оглед осигуряване на средносрочна финансова подкрепа, докато трае процесът на преструктуриране на банката, като поднадзорен субект на Единния съвет по преобразуване се създава Единен фонд за преобразуване на банки. Той ще се финансира от вноски от банковия сектор, замествайки, в съответствие с разпоредбите на проектодирективата относно възстановяването и преобрауването на банките, националните фондове за преобразуване на държавите от еврозоната и на участващите в банковия съюз държави членки.

С оглед съхраняването на независимост и отчетност на целия механизъм, както и на съответствие с единния пазар и правилата на ЕС за държавната помощ, ролята на Комисията ще бъде ограничена до решението за откриване на процедура по преобразуване на дадена банка, както и до решението във връзка с рамката на процеса.

На срещата на Европейския съвет на 27—28 юни ръководителите на ЕС си поставиха за цел да постигнат споразумение за механизма до края на 2013 г. с оглед приемането му преди края на настоящия мандат на Европейския парламент, който изтича през 2014 г. Това ще позволи прилагането му съвместно с директивата относно възстановяването и преобразуването на банките от януари 2015 г.

Преди влизането в сила на предложените разпоредби евентуалните банкови кризи ще бъдат управлявани в съответствие със съответните национални режими. Предвижда се обаче постепенното сближаване на тези режими с приетите принципи на преобразуване, в частност поемането на банковите загуби от акционерите и кредиторите, а не от данъкоплатците. Това от една страна ще бъде постигнато чрез приетите също така днес преразгледани насоки за държавната помощ (вж IP/13/672), а от друга — чрез предоставената от Европейския механизъм за стабилност възможност за пряко банково рекапитализиране. И при двата варианта условие за оказване на подкрепа с национални обществени средства или средства на Европейския механизъм за стабилност е съответстващо „разпределяне на тежестта“ сред частните инвеститори.

Контекст

Единният механизъм за преобразуване бе оповестен от Комисията в съобщенията „Пътна карта за създаване на банков съюз“ (септември 2012 г.) и „Подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз“ (ноември 2012 г.).

На срещата си през декември 2012 г. Европейският съвет призна необходимостта от създаването на Единен механизъм за преобразуване, който да придружава Единния надзорен механизъм в контекста на банковия съюз. През март 2013 г. той се ангажира да допълни банковия съюз с редица стъпки и потвърди, че предложението на Комисията за Единен механизъм за преобразуване следва да бъде разгледано с приоритет с оглед евентуалното му приемане преди края на настоящия мандат на Европейския парламент, който изтича през 2014 г.

Европейският парламент отправи няколко призива за задълбочаване на интеграцията при споразуменията за преобразуване на банки, а в резолюцията си от 13 юни 2013 г. призова Комисията да приеме възможно най-бързо предложението за създаване на Единен механизъм за преобразуване.

Вж. MEMO/13/675 и MEMO/13/679

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm

За контакт:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar