Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 juli 2013

Kommissionär Johannes Hahn: Medlemsstaterna och regionerna måste utan dröjsmål förbereda nästa generations EU-program för tillväxt

EU-kommissionären med ansvar för regionalpolitiken, Johannes Hahn, har uppmanat medlemsstaterna och regionerna att utan dröjsmål börja planera EU:s strukturfondsprogram för 2014–2020. Uppmaningen kommer efter att medlemmarna i Europaparlamentets utskott för regional utveckling har antagit ett antal rapporter där man i princip är överens om en radikal reform av regionalpolitiken.

Rapporterna speglar resultatet av förhandlingarna mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och medlemsstaterna vad gäller omfattande förändringar av förvaltningen av de regionalpolitiska programmen så att de får maximal effekt. Enligt den nya strategin ska huvuddelen av EU:s investeringar fokusera på nyckelområden för tillväxt och sysselsättning. Det måste även finnas mål för att mäta resultaten, och nya villkor för finansiering ska fastställas.

Vid Europeiska rådets senaste möte uppmanade EU medlemsstaterna att skynda på användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna för sysselsättning och tillväxt. Tack vare dagens omröstning får medlemsstaterna verktyg för att agera. Vi har ingen tid att förlora. Dessa reformer kommer att ge EU:s regionalpolitik verktyg för att ta itu med EU:s största hinder för långsiktig tillväxt. De fokuserar våra investeringar på nyckelområdena för ekonomisk utveckling: stöd för små och medelstora företag, forskning och innovation, den digitala agendan och en ekonomi med låga koldioxidutsläpp – i enlighet med tillväxtagendan Europa 2020. Genom dessa reformer moderniserar vi vår politik för att få konkreta resultat och bättre prestanda. Av avgörande betydelse är att vår nya politik kommer att mobilisera den fulla potentialen för Europas regioner så att man kan leverera resultaten i denna agenda, sade kommissionär Johannes Hahn efter mötet.

Jag vill ge ett särskilt erkännande för det arbete som ordföranden i utskottet för regional utveckling Danuta Hübner har gjort, samt de parlamentsledamöter som har författat dessa rapporter. Danuta Hübner har tillsammans med sina kollegor arbetat hårt för att göra vår politik ändamålsenlig. Det är nu upp till medlemsstaterna, deras regioner och städer att påskynda förberedelserna för nästa period, sade kommissionär Johannes Hahn vidare.

Dagens preliminära överenskommelse omfattar huvuddelen av reformpaketet för regionalpolitiken. Även om förhandlingarna om de återstående frågorna som resultatreserven och de makroekonomiska villkoren kommer att fortsätta utgör de åtgärder som godkänts idag en sund bas för att fortsätta med programmet. De fastställer de bestämmelser som kommer att forma huvudmålen och de finansieringsprioriteringar som ska fastställas i ”partnerskapsavtal” mellan varje medlemsstat och EU-kommissionen. Dessa är utgångspunkterna för de mer detaljerade nationella programmen och regionalprogrammen.

I en del medlemsstater är utkasten till partnerskapsavtalen färdiga. Kommissionen förväntar sig att alla dessa ska slutföras i slutet av året med en överenskommelse om alla program i början av 2014, så att investeringarna utan dröjsmål kan riktas in på tillväxt och sysselsättning.

De viktigaste delarna av reformen, som bekräftats genom dagens omröstning, är följande:

  • Att fokusera investeringarna till nyckelområden för tillväxt och sysselsättning i enlighet med Europa 2020-strategin genom en gemensam uppsättning regler som ska tillämpas på alla fem europeiska struktur- och investeringsfonder (Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden)

  • Huvuddelen av budgeten ska koncentreras till ett par prioriteringar som är nära kopplade till tillväxtstrategin EU 2020. I synnerhet följande:

  • Mellan 50 % och 80 % av Eruf-budgeten ska koncentreras till åtgärder för att stödja innovation och FoU, den digitala agendan, de små och medelstora företagens konkurrenskraft och övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

  • Vad gäller ekonomin med låga koldioxidutsläpp ska det finnas ytterligare en skyldighet att avdela minst 12–20 % av resurserna för energieffektivitet och förnybar energi.

  • Medlemsstaterna och regionerna ska fastställa tydliga och mätbara mål för investeringarnas inverkan. Framstegen ska mätas och offentliggöras.

  • Åtgärder för att minska byråkratin och förenkla användningen av EU-medel: mer gemensamma regler för alla medel, mer målinriktade krav men färre rapporteringskrav, ökad användning av digital teknik (”e-sammanhållning”).

Bakgrund

Kommissionen antog sina lagstiftningsförslag för 2014–2020 den 6 oktober 2011.

EU:s regionalpolitik 2014-2020: lagförslag

Huvuddragen var att ge strategin en förstärkt strategisk dimension för att säkerställa att EU-investeringarna är inriktade på Europas långsiktiga mål för tillväxt och sysselsättning (Europa 2020) och en kraftig betoning på resultat.

Principen för partnerskap med regionala och lokala myndigheter, ekonomiska och sociala partner och organ som företräder det civila samhället är en viktig del i den nya strategin, särskilt genom antagandet av en europeisk uppförandekod för partnerskap.

Ytterligare information:

Rapporter som Europaparlamentets REGI-utskott har kommit överens om idag (när de är tillgängliga)

Video av omröstningen i REGI-utskottet är tillgänglig på EBS

MEMO/13/678: Ytterligare bakgrund och frågor och svar om reformen av sammanhållningspolitiken

https://www.yammer.com/regionetwork

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler +32 2 296 65 65

Annemarie Huber +32 2 299 33 10


Side Bar