Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. julija 2013

Komisar Hanh je po glasovanju evropskih poslancev o radikalni reformi regionalne politike EU države članice in regije pozval, naj ne odlašajo s pripravo nove generacije programov EU za rast

Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn je države članice in njihove regije pozval, naj ne odlašajo z načrtovanjem programov strukturnih skladov EU za obdobje 2014–2020. Pred tem pozivom k ukrepanju so člani odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj sprejeli vrsto poročil, s katerimi so načeloma podprli radikalno reformo regionalne politike.

Poročila odražajo rezultate pogajanj med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in državami članicami o obsežnih spremembah načina upravljanja programov regionalne politike, da bi bil njihov učinek čim večji. Novi pristop je osredotočen predvsem na naložbe EU na področjih, ki so ključnega pomena za rast in delovna mesta. V tem okviru naj bi bili določeni cilji za merjenje rezultatov in novi pogoji financiranja.

Po glasovanju je komisar Hahn dejal: „EU je na zadnjem zasedanju Evropskega sveta države članice pozvala, naj pospešijo uporabo sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov za ustvarjanje delovnih mest in rast. Z današnjim glasovanjem so dobile orodje za ukrepanje. Ne smemo izgubljati časa. Te reforme bodo regionalni politiki EU omogočile, da se bo spopadla z glavnimi ovirami za dolgoročno rast. Naše naložbe usmerjajo na področja, ki so najpomembnejša za gospodarski razvoj: podpora MSP, raziskave in inovacije, digitalna agenda in nizkoogljično gospodarstvo, kot določa agenda za rast Evropa 2020. S temi reformami bomo posodobili politiko, tako da bo učinkovitejša in bo imela otipljive rezultate. Naša nova politika bo odločilno pripomogla k mobilizaciji polnega potenciala evropskih regij, da bodo lahko uresničile agendo za rast.“

Komisar Hahn je še dodal: „Posebej bi rad omenil prizadevanja predsednice odbora za regionalni razvoj Danute Hübner in evropskih poslancev, ki so pripravili ta poročila. Predsednica in njeni kolegi so trdo delali za to, da bi bile naše politike sposobne izpolnjevati svoj namen. Zdaj so na vrsti države članice, njihove regije in mesta, da pospešijo priprave na naslednje obdobje.“

Današnji predhodni dogovor zajema večji del svežnja reforme regionalne politike. Medtem ko se bodo pogajanja o preostalih vprašanjih, kot sta rezerva na podlagi doseženih rezultatov in makroekonomska pogojenost, nadaljevala, pa danes potrjeni ukrepi zagotavljajo trdno podlago za nadaljnje načrtovanje programov. Določajo pravila za oblikovanje glavnih ciljev in prioritet pri financiranju, ki bodo določeni v „partnerskih sporazumih“ med vsako od držav članic in Evropsko komisijo. To so izhodišča za podrobnejše nacionalne in regionalne programe.

V nekaterih državah članicah so osnutki partnerskih sporazumov že pripravljeni. Po pričakovanjih Komisije naj bi bili ti sporazumi finalizirani do konca tega leta, v začetku leta 2014 pa naj bi bil sprejet dogovor o vseh programih, tako da bo mogoče naložbe nemudoma usmeriti v rast in delovna mesta.

Glavni elementi reforme, ki so bili izglasovani danes:

  • osredotočenost naložb na ključna področja za rast in delovna mesta v skladu s strategijo Evropa 2020 prek skupnega sklopa pravil, ki se uporabljajo za vseh pet evropskih strukturnih in investicijskih skladov (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo);

  • večina sredstev bo namenjena majhnemu številu prioritet, ki so tesno povezane s strategijo za rast Evropa 2020, in sicer:

  • 50–80 % proračuna ESRR bo osredotočenih na ukrepe v podporo inovacijam in R&R, digitalni agendi, konkurenčnosti MSP in prehodu na nizkoogljično gospodarstvo;

  • nadaljnje zahteve za nizkoogljična gospodarstva, da vsaj 12–20 % proračuna namenijo energetski učinkovitosti in energiji iz obnovljivih virov;

  • države članice in regije morajo določiti jasne in merljive cilje v zvezi z učinkom naložb, napredek pa je treba meriti in poročati o njem;

  • ukrepi za skrajšanje upravnih postopkov in poenostavitev uporabe sredstev EU: več skupnih pravil za vse sklade, bolj usmerjene in manj številne zahteve po poročanju, večja uporaba digitalne tehnologije („e-kohezija“).

Osnovne informacije

Komisija je 6. oktobra 2011 sprejela zakonodajne predloge za obdobje 2014–2020.

Regionalna politika EU za obdobje 2012–2020: zakonodajni predlogi

Glavni značilnosti sta močnejša strateška dimenzija politike, da se zagotovi usmerjenost naložb EU v dolgoročne cilje Evrope za rast in delovna mesta (Evropa 2020) ter velik poudarek na rezultatih.

Načelo partnerstva z regionalnimi in lokalnimi organi, gospodarskimi in socialnimi partnerji ter organi, ki predstavljajo civilno družbo, je ključnega pomena pri novi politiki, zlasti s sprejetjem evropskega kodeksa ravnanja glede partnerstva.

Več informacij:

Poročila, ki jih je danes sprejel odbor EP REGI (ko bodo na voljo)

Video glasovanja odbora REGI na EBS

MEMO/13/678: nadaljnje informacije ter vprašanja in odgovori glede reforme kohezijske politike

https://www.yammer.com/regionetwork

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Kontakti:

Shirin Wheeler (+32 22966565)

Annemarie Huber (+32 22993310)


Side Bar