Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 10. júla 2013

Členské štáty a regióny nesmú strácať čas pri príprave novej generácie programov EÚ pre rast, povedal komisár Hahn po hlasovaní poslancov EP o radikálnej reforme regionálnej politiky EÚ

Komisár EÚ pre regionálnu politiku Johannes Hahn odkázal členským štátom a regiónom, že si nemôžu dovoliť strácať čas pri plánovaní programov štrukturálnych fondov EÚ na obdobie 2014 – 2020. Výzvy na prijatie opatrení prišli po tom, ako členovia výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj prijali sériu správ, ktoré v zásade schvaľujú radikálnu reformu regionálnej politiky.

V správach sa odzrkadľuje výsledok rokovaní medzi Európskou komisiou, Európskym parlamentom a členskými štátmi o rozsiahlych zmenách v spôsobe, akým sú riadené programy regionálnej politiky, s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Nový prístup usmerňuje hlavnú časť investícií EÚ do kľúčových oblastí pre rast a zamestnanosť. Predpokladá ciele na meranie výsledkov a určuje nové podmienky na financovanie.

Po hlasovaní komisár Hahn povedal, že „EÚ počas posledného zasadnutia Európskej rady vyzvala členské štáty, aby urýchlili využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov pre rast a zamestnanosť. Dnešné hlasovanie im dáva nástroje, aby mohli konať. Niet času nazvyš. Vďaka týmto reformám bude môcť regionálna politika EÚ riešiť hlavné prekážky dlhodobého rastu Únie. Naše investície sa sústreďujú na kľúčové oblasti pre hospodársky rozvoj: podporu MSP, výskum a inovácie, digitálnu agendu a nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré sú stanovené v programe rastu Európa 2020. Prostredníctvom týchto reforiem modernizujeme politiku, aby priniesla konkrétne výsledky a posilnila výkonnosť. A čo je veľmi dôležité, naša nová politika naplno využije potenciál európskych regiónov, aby tento program splnili“.

Komisár Hahn dodal: „Chcel by som sa osobitne poďakovať za úsilie predsedníčke Výboru pre regionálny rozvoj Danute Hübnerovej, ako aj poslancom, ktorí vypracovali tieto správy. Spolu so svojimi kolegami intenzívne pracovali na tom, aby nám pomohli vytvoriť politiku vhodnú na daný účel. Teraz je už vecou členských štátov a ich regiónov a miest, aby urýchlili prípravy na nasledujúce obdobie. "

Dnešná predbežná dohoda zahŕňa väčšinu reformného balíka pre regionálnu politiku. Zatiaľ čo rokovania o zostávajúcich otázkach, ako sú výkonnostná rezerva a makroekonomická podmienenosť, budú pokračovať, opatrenia schválené dnes poskytujú pevný základ pre pokračovanie programov. Obsahujú pravidlá, ktoré určia hlavné ciele a priority financovania v „dohodách o partnerstve“ medzi každým členským štátom a Európskou komisiou. Tieto ciele sú východiskové body pre podrobnejšie vnútroštátne a regionálne programy.

V niektorých členských štátoch sú už návrhy dohôd o partnerstve pripravené. Komisia očakáva, že všetky návrhy dohôd budú ukončené do konca tohto roka a dohoda o všetkých programoch začiatkom roku 2014, aby sa mohli investície do rastu a zamestnanosti nasmerovať čo najskôr.

Dnešné hlasovanie potvrdilo tieto kľúčové prvky reformy:

  • Sústredenie investícií do kľúčových oblastí pre rast a zamestnanosť v súlade so stratégiou Európa 2020 prostredníctvom spoločného súboru pravidiel, ktoré platia pre všetkých päť európskych štrukturálnych a investičných fondov (Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond).

  • Hlavná časť rozpočtu bude určená na malý počet priorít, ktoré sú úzko spojené so stratégiou rastu EÚ 2020. Osobitne:

  • 50 % až 80 % prostriedkov EFRR pôjde na opatrenia na podporu inovácií a výskumu a vývoja, digitálnej agendy, konkurencieschopnosti MSP a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.

  • V oblasti nízkouhlíkového hospodárstva existuje ďalej povinnosť vyčleniť najmenej 12 % až 20 % prostriedkov na energetickú účinnosť a obnoviteľnú energiu.

  • Členské štáty a regióny musia stanoviť jasné a merateľné ciele pre vplyv investícií. Pokrok sa musí merať a musia sa o ňom podávať správy.

  • Opatrenia na obmedzenie byrokracie a zjednodušenie používania prostriedkov EÚ: viac spoločných pravidiel pre všetky fondy, cielenejšie správy, ale menej požiadaviek na podávanie správ, lepšie využívanie digitálnych technológií („e-súdržnosť“).

Súvislosti

Komisia prijala 6. októbra 2011 legislatívne návrhy na roky 2014 – 2020.

Regionálna politika EÚ na roky 2014 – 2020: legislatívne návrhy

Kľúčovými prvkami boli posilnenie strategického rozmeru politiky, aby sa zabezpečilo, že investície EÚ sú zamerané na dosahovanie dlhodobých cieľov Európy pre rast a zamestnanosť (Európa 2020), a silný dôraz na výsledky.

Zásada partnerstva s regionálnymi a miestnymi orgánmi, hospodárskymi a sociálnymi partnermi a orgánmi zastupujúcimi občiansku spoločnosť je kľúčovým prvkom novej politiky, najmä prostredníctvom prijatia Európskeho kódexu správania pre partnerstvo.

Ďalšie informácie:

Správy, ktoré dnes odsúhlasil Výbor EP pre regionálny rozvoj (keď budú uverejnené)

Video z hlasovania výboru REGI dostupné na EBS (Europe by Satellite)

MEMO/13/678: Podrobnejšie informácie a otázky a odpovede týkajúce sa reformy politiky súdržnosti

https://www.yammer.com/regionetwork

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Kontaktné osoby:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar