Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 juli 2013

Commissaris Hahn na stemming Europarlementariërs over radicale hervorming regionaal beleid EU: lidstaten en regio's moeten vaart maken met voorbereidingen nieuwe EU‑programma's voor groei

Johannes Hahn, de EU-commissaris voor Regionaal Beleid, heeft de lidstaten en regio's opgeroepen vaart te maken met de planning van de EU-structuurfondsprogramma's voor 2014-2020. De aanleiding hiervoor was de goedkeuring van een reeks verslagen over een radicale hervorming van het regionaal beleid van de EU door de leden van de Commissie regionale ontwikkeling van het Europees Parlement.

De verslagen weerspiegelen de resultaten van de onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten over ingrijpende veranderingen van het beheer van de programma's van het regionaal beleid, zodat de programma's een optimaal effect kunnen hebben. In de nieuwe aanpak wordt het grootste deel van de EU‑bijdragen toegewezen aan de kerngebieden groei en werkgelegenheid. Hiervoor moeten streefdoelen worden vastgesteld zodat de resultaten kunnen worden beoordeeld en moeten nieuwe financieringsvoorwaarden worden vastgelegd.

In zijn toespraak na de stemming zei commissaris Hahn: "Tijdens de laatste Europese Raad heeft de EU de lidstaten opgeroepen om het gebruik van Europese structuur- en investeringsfondsen ten behoeve van werkgelegenheid en groei te bespoedigen. De stemming van vandaag geeft hun de middelen om te handelen. Wij hebben geen tijd te verliezen. Deze hervormingen zullen het regionaal beleid van de EU in staat stellen de belangrijkste belemmeringen voor langetermijngroei uit de weg te ruimen. Hierbij wordt gericht geïnvesteerd in kerngebieden voor economische ontwikkeling: ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen, onderzoek en innovatie, de digitale agenda en de koolstofarme economie – zoals in de groeistrategie Europa 2020 is uiteengezet. Met behulp van deze hervormingen moderniseren wij het beleid, om tastbare resultaten en betere prestaties te leveren. Ons nieuwe beleid zal bijdragen het volledige potentieel van de Europese regio's te mobiliseren zodat deze strategie kan worden verwezenlijkt.

Commissaris Hahn voegde hieraan toe: "Ik wil met name hulde brengen aan Danuta Hübner, voorzitter van de Commissie regionale ontwikkeling, en aan de Europese parlementsleden die deze verslagen hebben opgesteld. Zij en haar collega's hebben hard gewerkt om het beleid geschikt te maken voor de beoogde doelstellingen. Nu moeten de lidstaten, hun regio's en hun steden de voorbereidingen treffen voor de komende periode."

De voorlopige overeenkomst van vandaag bestrijkt het grootste deel van het hervormingspakket voor het regionaal beleid. Terwijl de onderhandelingen over de resterende onderwerpen, zoals de prestatiereserve en de macro-economische voorwaarden, zullen voortgaan, vormen de vandaag goedgekeurde maatregelen een solide basis voor de voortzetting van de programmering. Hierin zijn de regels vastgelegd die de grondslag vormen voor de belangrijkste doelstellingen en financieringsprioriteiten die in de partnerschapovereenkomsten tussen de afzonderlijke lidstaten en de Europese Commissie worden vastgelegd. Op deze regels worden de gedetailleerdere nationale en regionale programma's gebaseerd.

In sommige lidstaten zijn al ontwerppartnerschapsovereenkomsten opgesteld. De Commissie verwacht dat deze aan het eind van het jaar worden goedgekeurd en dat begin 2014 overeenstemming over alle programma's wordt bereikt, zodat de investeringen ten behoeve van groei en werkgelegenheid binnen korte tijd kunnen worden toegekend.

Kernpunten van de vandaag goedgekeurde hervorming:

  • investeringen worden gericht toegewezen aan de kerngebieden groei en werkgelegenheid, zoals is vastgelegd in de Europa 2020-strategie, door middel van een gemeenschappelijke reeks regels die van toepassing zijn op alle vijf de Europese structuur- en investeringsfondsen (het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij);

  • het grootste deel van de begroting wordt toegekend aan een paar prioriteiten die nauw zijn verbonden aan de Europa 2020-groeistrategie. Meer in het bijzonder:

  • wordt tussen 50 % en 80 % van de EFRO-begroting toegekend aan maatregelen ter ondersteuning van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, de digitale agenda, de concurrentiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen, en de overgang naar een koolstofarme economie;

  • wordt met betrekking tot de koolstofarme economie een verdere verplichting ingesteld om ten minste tussen de 12 % en 20 % toe te kennen aan energie-efficiënte en hernieuwbare energie;

  • moeten lidstaten en regio's duidelijke en meetbare doelstellingen vaststellen met betrekking tot de effecten van de investeringen. De voortgang moet worden gemeten en bekend worden gemaakt;

  • worden maatregelen genomen om bureaucratie te verminderen en het gebruik van EU-middelen te vereenvoudigen: meer gemeenschappelijke regels voor alle fondsen, gerichtere en minder rapportageverplichtingen en een uitgebreider gebruik van digitale technologie ("e-cohesie").

Achtergrond

De Commissie heeft haar wetgevingsvoorstellen voor 2014-2020 op 6 oktober 2011 goedgekeurd.

Regionaal beleid van de EU 2014-2020: wetgevingsvoorstellen

De belangrijkste kenmerken zijn een versterkte strategische dimensie van het beleid om ervoor te zorgen dat EU-investeringen worden toegekend aan de langetermijndoelstellingen van de EU op het gebied van groei en werkgelegenheid (Europa 2020) en een sterke resultaatgerichtheid.

Het beginsel van partnerschap met regionale en lokale autoriteiten, economische en sociale partners en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld is een belangrijk kenmerk van het nieuwe beleid, met name in de vorm van de goedkeuring van een Europese gedragscode voor partnerschap.

Voor nadere informatie:

De vandaag goedgekeurde verslagen van de Commissie REGI van het Europees Parlement (zodra beschikbaar)

Video van de stemming van de Commissie REGI

MEMO/13/678: verdere achtergronden en vragen en antwoorden over de hervorming van het cohesiebeleid.

https://www.yammer.com/regionetwork

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Contact:

Shirin Wheeler +32 22966565

Annemarie Huber +32 22993310


Side Bar