Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 10. jūlijā

Pēc Parlamenta deputātu balsojuma par ES reģionālās politikas radikālu reformu komisārs Hāns norāda, ka dalībvalstīm un reģioniem steidzami jāsagatavo nākamās paaudzes ES programmas izaugsmei

ES reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns uzsvēris dalībvalstīm un reģioniem, ka nedrīkst zaudēt laiku un steidzami jāķeras pie 2014.—2020. gadam paredzēto ES struktūrfondu programmu plānošanas. Aicinājums rīkoties izskanējis pēc tam, kad Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības komiteja pieņēma vairākus ziņojumus, kas būtībā atbalsta radikālu reģionālās politikas reformu.

Ziņojumos atspoguļots iznākums, kas gūts Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un dalībvalstu savstarpējās sarunās par vērienīgām pārmaiņām reģionālās politikas programmu pārvaldībā, lai panāktu maksimālu ietekmi. Ar jauno pieeju lielākā daļa ES ieguldījumu tiek koncentrēti izaugsmes un nodarbinātības galvenajās jomās. Tā prasa izvirzīt mērķus, lai varētu izmērīt rezultātus, un nosaka jaunus finansēšanas nosacījumus.

Uzrunā pēc balsojuma komisārs Hāns teica: “Pēdējā Eiropadomes sanāksmē ES aicināja dalībvalstis paātrināt Eiropas struktūrfondu apgūšanu un ieguldījumu fondu darbavietu un izaugsmes jomā izmantošanu. Šodienas balsojums sniedz tām rīcības instrumentus. Gaidīt vairs nedrīkst. Šīs reformas ļaus ES reģionālajai politikai risināt galvenos šķēršļus, kas traucē ES ilgtermiņa izaugsmi. Tās koncentrē mūsu ieguldījumus šādās ekonomikas attīstības galvenajās jomās: atbalsts MVU, pētniecība un inovācija, digitalizācijas programma un ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, kā norādīts stratēģijas “Eiropa 2020” izaugsmes programmā. Ar šī reformām mēs modernizējam politiku, lai panāktu taustāmus rezultātus un pārliecinošāku sniegumu. Izšķirīga nozīme ir tam, ka mūsu jaunā politika mobilizēs Eiropas reģionu pilnu potenciālu šīs programmas izpildei."

Komisārs Hāns piebilda: “Es vēlos paust īpašu atzinību par ieguldītajiem centieniem Reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētājai Danutai Hībnerei, kā arī Eiropas Parlamenta deputātiem, kas sastādījuši šos ziņojumus. Hībneres kundze un viņas kolēģi ir daudz strādājuši, lai padarītu mūsu politiku atbilstošu mērķim. Tagad sagatavošanās darbs nākamajam periodam ir dalībvalstu, to reģionu un pilsētu rokās. "

Šodienas pagaidu vienošanās attiecas uz lielāko daļu no reģionālās politikas reformu paketes. Lai arī sarunas par neatrisinātajiem jautājumiem, piemēram, snieguma rezerve un makroekonomiskie nosacījumi, turpināsies, šodien apstiprinātie pasākumi liek stabilu pamatu plānošanas turpinājumam. Tie paredz noteikumus, kuri veidos galvenos mērķus un finansēšanas prioritātes, kuras jānosaka ar “partnerattiecību nolīgumiem” starp katru dalībvalsti un Eiropas Komisiju. Tie ir sākuma punkti sīkāk izstrādātām valstu un reģionālajām programmām.

Dažās dalībvalstīs ir gatavi partnerattiecību nolīgumu projekti. Komisija sagaida, ka tie visi tiks pabeigti līdz šā gada beigām, vienojoties par visām programmām 2014. gada sākumā, lai ieguldījumus nekavējoties varētu novirzīt izaugsmei un nodarbinātībai.

Galvenie reformas elementi, kas apstiprināti šodienas balsojumā:

  • ieguldījumu koncentrēšana izaugsmes un nodarbinātības galvenajās jomās, kā izklāstīts stratēģijā „Eiropa 2020”, izmantojot vienotus noteikumus, kas attiecas uz visiem pieciem Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds);

  • lielākā daļa budžeta jāparedz atsevišķām prioritātēm ciešā saiknē ar ES izaugsmes stratēģiju "Eiropa 2020", jo īpaši:

  • 50 % līdz 80 % no ERAF budžeta jānovirza pasākumiem, ar kuriem tiks atbalstīta inovācij, kā arī pētniecība un attīstība, digitalizācijas programma, MVU konkurētspēja un virzība uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni;

  • papildu pienākums attiecībā uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni piešķirt vismaz 12 % līdz 20 % līdzekļu energoefektivitātei un atjaunojamajai enerģijai;

  • dalībvalstīm un reģioniem jāizstrādā skaidri un izmērāmi mērķi attiecībā uz ieguldījumu radīto ietekmi; panākumi jāmēra un tie jādara zināmi;

  • pasākumi, kas palīdzētu mazināt birokrātiju un vienkāršot ES fondu izmantošanu: vienotāki noteikumi attiecībā uz visiem fondiem, mērķtiecīgākas, bet skaitliski mazākas ziņošanas prasības, plašāks digitālo tehnoloģiju („e-kohēzija”) pielietojums.

Vispārīga informācija

2011. gada 6. oktobrī Komisija pieņēma tiesību aktu priekšlikumus 2014.-2020. gadam.

ES reģionālā politika 2014.-2020. gadam: tiesību aktu priekšlikumi

Galvenās iezīmes bija stiprināt politikas stratēģisko dimensiju, lai nodrošinātu to, ka ES ieguldījumi ir vērsti uz Eiropas ilgtermiņa izaugsmes un nodarbinātības mērķiem (“Eiropa 2020”) ar spēcīgu uzsvaru uz rezultātiem.

Princips, kas partnerību ar reģionālajām un vietējām iestādēm, ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem un struktūrām, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, ir svarīgs elements jaunajā politikas jomā, jo īpaši pieņemot Eiropas Rīcības kodeksu par partnerību.

Plašāka informācija

Ziņojumi, par kuriem šodien panākta vienošanās EP REGI komitejā (tiklīdz būs pieejams)

REGI komitejas balsojuma video EBS

MEMO/13/678: Sīkāka informācija un jautājumi un atbildes par kohēzijas politikas reformu

https://www.yammer.com/regionetwork

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Kontaktpersonas:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar