Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10.7.2013

Komissaari Hahn kehottaa jäsenvaltioita ja alueita valmistelemaan viipymättä seuraavan sukupolven EU-kasvuohjelmat Euroopan parlamentin äänestettyä EU:n aluepolitiikan perinpohjaisesta uudistuksesta

EU:n aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn tähdensi jäsenvaltioille ja alueille, ettei niillä ole aikaa hukattavana EU:n rakennerahasto-ohjelmien suunnittelussa vuosiksi 2014–2020. Toimintakehotusta edelsi useiden raporttien hyväksyminen Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnassa. Näissä raporteissa hyväksytään periaatteessa aluepolitiikan perinpohjainen uudistus.

Raporteista näkyvät niiden neuvottelujen tulokset, joita Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot ovat käyneet laaja-alaisista muutoksista siinä, miten aluepolitiikan ohjelmia hallinnoidaan mahdollisimman suuren vaikutuksen aikaansaamiseksi. Uudessa lähestymistavassa suurin osa EU:n investoinneista keskitetään kasvun ja työllisyyden avainaloille. Siinä edellytetään tulosten mittaamista tavoitteiden avulla ja asetetaan uusia ehtoja rahoitukselle.

Viimeisimmässä Eurooppa-neuvostossa jäsenvaltioita kehotettiin vauhdittamaan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttöä työllisyyden ja kasvun edistämiseksi", totesi äänestyksen jälkeen puhunut komissaari Hahn. ”Tämänpäiväisen äänestyksen myötä siihen on olemassa välineet. On toimittava nopeasti. Näiden uudistusten ansiosta EU:n aluepolitiikalla voidaan puuttua pitkän aikavälin kasvun suurimpiin esteisiin EU:ssa. Investoinnit keskitetään nyt taloudellisen kehityksen kannalta keskeisiin aloihin: pk-yritysten tukemiseen, tutkimukseen ja innovointiin, digitaalistrategiaan ja vähähiiliseen talouteen Eurooppa 2020 -kasvustrategian mukaisesti. Näillä uudistuksilla politiikkaa myös nykyaikaistetaan konkreettisten tulosten ja parempien suoritusten aikaansaamiseksi. Ja mikä tärkeintä, uudella politiikalla Euroopan alueiden mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti kasvustrategian toteuttamiseksi.”

Komissaari Hahn kiitti erityisesti aluekehitysvaliokunnnan puheenjohtajaa ja raportit laatineita Euroopan parlamentin jäseniä. ”Puheenjohtaja Danuta Hübner ja hänen kollegansa ovat tehneet kovasti töitä auttaakseen meitä tekemään politiikastamme tarkoituksenmukaista. Nyt jäsenvaltioiden, niiden alueiden ja kaupunkien on aloitettava seuraavan ohjelmakauden valmistelut.”

Alustava sopimus kattaa aluepolitiikan uudistuspaketin lähes kokonaan. Vaikka neuvotteluja jatketaan jäljellä olevista kysymyksistä, kuten suoritusvarauksesta ja makrotaloudellisista ehdoista, tänään hyväksytyt toimenpiteet tarjoavat vakaan perustan ohjelmien suunnittelulle. Niissä vahvistetaan säännöt, jotka muokkaavat tärkeimmät tavoitteet ja rahoituksen painopisteet, jotka vahvistetaan kunkin jäsenvaltion ja Euroopan komission välillä tehtävissä ”kumppanuussopimuksissa”. Nämä ovat yksityiskohtaisempien kansallisten ja alueellisten ohjelmien lähtökohta.

Joissakin jäsenvaltioissa kumppanuussopimusluonnokset ovat valmiit. Komissio odottaa, että kaikki sopimukset saada valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä, ja ohjelmista päästään sopimukseen vuoden 2014 alussa, jotta investoinnit voidaan heti ohjata kasvuun ja työllisyyteen.

Uudistuksen keskeiset tekijät, jotka tänään hyväksyttiin äänestyksellä, ovat seuraavat:

  • Investointien keskittäminen kasvua ja työllisyyttä lisääviin avainaloihin Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti yhteisillä säännöillä, joita sovelletaan kaikkiin viiteen rakenne- ja sijoitusrahastoon (Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto).

  • Määrärahoista suurimman osan keskittäminen muutamiin painopisteisiin, jotka liittyvät kiinteästi Eurooppa 2020 -kasvustrategiaan. Tässä kiinnitetään huomiota etenkin seuraaviin seikkoihin:

  • 50–80 % EAKR:n määrärahoista keskitetään toimenpiteisiin, joilla tuetaan innovointia ja t&k:ta, digitaalistrategiaa, pk-yritysten kilpailukykyä ja siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta.

  • Vähän hiilidioksidipäästöjä synnyttävää taloutta varten vähintään 12–20 % määrärahoista on lisäksi osoitettava energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön.

  • Jäsenvaltioiden ja alueiden on laadittava selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet investointien vaikutuksen selvittämiseksi. Edistymistä on mitattava ja siitä on tiedotettava.

  • Byrokratiaa pyritään vähentämään ja EU:n varojen käyttöä yksinkertaistamaan erityisillä toimenpiteillä: enemmän kaikille rahastoille yhteisiä säännöksiä, vähemmän mutta kohdennetumpaa raportointia ja enemmän digitaaliteknologiaa (”e-koheesio”).

Tausta

Komissio antoi 6. lokakuuta 2011 lainsäädäntöehdotukset kaudeksi 2014–2020.

EU:n koheesiopolitiikkaa koskevat lainsäädäntöehdotukset: 2014–2020

Tärkeimmät uudistukset ehdotuksissa olivat nykyistä vahvempi strateginen ulottuvuus, jotta voidaan varmistaa, että investoinnit EU:ssa kohdistetaan Euroopan pitkän aikavälin kasvua ja työllisyyttä koskeviin tavoitteisiin (Eurooppa 2020 -strategia), ja tulosten korostaminen.

Periaate alue- ja paikallisviranomaisten, talouselämän edustajien ja työmarkkinaosapuolten sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavien elinten välisestä kumppanuudesta on erityisesti Euroopan unionin kumppanuutta koskevien käytännesääntöjen hyväksymisen myötä uudessa politiikassa keskeisessä osassa.

Lisätietoja:

EP:n aluekehitsvaliokunnan hyväksymät raportit (kun saatavilla)

Video äänestyksestä aluekehitysvaliokunnassa

MEMO/13/678: Lisää taustatietoa ja kysymyksiä ja vastauksia koheesiopolitiikan uudistuksesta

https://www.yammer.com/regionetwork

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Yhteyshenkilöt:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar