Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. juuli 2013

Liikmesriigid ja nende piirkonnad peavad kiiresti ette valmistama uued ELi majanduskasvu programmid, leiab volinik Hahn pärast seda, kui Euroopa Parlamendi liikmed hääletasid ELi regionaalpoliitika põhjaliku reformi poolt

ELi regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn teavitas liikmesriike ja nende piirkondi, et ELi struktuurifondide programmid aastateks 2014–2020 tuleb kiiremas korras kokku panna. Euroopa Parlamendi regionaalarengu komisjoni liikmed olid enne hääletamist vastu võtnud rea aruandeid, milles kiidetakse heaks vajadus põhjaliku regionaalpoliitika reformi järele.

Aruannetes kajastatakse Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide vahel peetud läbirääkimiste tulemusi, milles kinnitatakse, et regionaalpoliitika programmide juhtimist tuleb muuta, et neist programmidest saadav kasu oleks suurem. Uue lähenemisviisiga nähakse ette ELi investeeringute kasutamine peamiselt majanduskasvu soodustamiseks ning uute töökohtade loomiseks. See tähendab eesmärkide püstitamist tulemuste paremaks hindamiseks ning uute rahastamistingimuste kehtestamiseks.

Pärast hääletamist sõnas volinik Hahn: „EL kutsus viimasel Euroopa Ülemkogu kohtumisel liikmesriike üles võtma kiiresti kasutusele Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, et soodustada majanduskasvu ning luua uusi töökohti. Tänane hääletus annab neile selleks vajalikud vahendid. Me ei tohi aega viita. Tänu nendele reformidele on ELi regionaalpoliitika kasutuses vahendid, millega kõrvaldada ELi pikaajalise majanduskasvu peamised takistused. Reformidega suunatakse investeeringud majandusarengu võtmevaldkondadesse, milleks on VKEde tugiteenused, teadustöö ja innovatsioon, digitaalareng ja vähese CO2-heitega majandus — nagu on sätestatud Euroopa 2020. aasta majanduskasvu tegevuskavas. Need reformid aitavad meil uuendada poliitikat, see tähendab saavutada konkreetseid tulemusi ning olla edukamad. Ja mis peamine, uus poliitika kasutab tegevuskava ellu viies täies ulatuses ära Euroopa piirkondade potentsiaali.”

Volinik Hahn lisas: „Eelkõige soovin tehtud töö eest tänada regionaalarengu komitee esimeest Danuta Hübnerit ning parlamendiliikmeid, kes aruanded kirjutasid. Pr Hübner on poliitika otstarbekamaks muutmisel koos kolleegidega väga palju ära teinud. Nüüd on liikmesriikide, nende piirkondade ja linnade kord võtta initsiatiiv ning valmistuda ette järgmiseks etapiks.”

Tänane esialgne kokkulepe hõlmab enamikku regionaalpoliitika reformipaketist. Kuni läbirääkimised teatud küsimustes, nagu tulemusreserv ja makromajanduslik tingimuslikkus, veel kestavad, luuakse täna kokku lepitud meetmetega edasiseks kavandustegevuseks tugev baas. Samuti sätestatakse eeskirjad põhieesmärkide ja rahastamisprioriteetide seadmiseks, mis määratakse kindlaks liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel sõlmitavates partnerluslepingutes. Kõik see saab olema lähtekohaks üksikasjalikumatele riiklikele ja regionaalsetele programmidele.

Mõnes liikmesriigis on partnerluslepingute kavandid juba valmis. Et investeerida majanduskasvu ja tööhõivesse viivitamata, loodab komisjon, et lepingud valmivad käesoleva aasta lõpuks ning et 2014. aasta alguseks sõlmitakse kokkulepped kõikide programmide osas.

Tänase hääletuse tulemusel kinnitatud reform üldjoontes:

  • Investeeringud suunatakse majanduskasvu ja tööhõivet soodustavatesse valdkondadesse, nagu on sätestatud Euroopa 2020. aasta strateegia ühtsete eeskirjadega, mida kohaldatakse kõigile viiele Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondile (Euroopa Regionaalarengu Fondile, Euroopa Sotsiaalfondile, Ühtekuuluvusfondile, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondile ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondile).

  • Suurem osa eelarvest katab ELi 2020. aasta strateegiaga tihedalt seotud prioriteete, eelkõige:

  • on ERFi eelarvest 50%-80% suunatud meetmetele, mis toetavad innovatsiooni ja uurimis- ning arendustegevust, digitaalarengut, VKEde konkurentsivõimet ja vähese CO2-heitega majandust.

  • Vähese CO2-heitega majanduse puhul on seatud lisatingimus, et vähemalt 12%–20% eraldatakse energiatõhususele ja taastuvenergiale.

  • Liikmesriigid ja nende piirkonnad seavad selged ning mõõdetavad eesmärgid, mis võimaldavad hinnata investeeringute tulemuslikkust. Tehtud edusamme tuleb mõõta ning neist teavitada.

  • Kasutusele tuleb võtta meetmed bürokraatia vähendamiseks ja lihtsustada ELi vahendite kasutamist: kehtestada fondide jaoks ühiseeskirjad, nõuda vähem kuid sihipärasemate aruannete koostamist, kasutada ulatuslikumalt digitaaltehnoloogiat („e-ühtekuuluvus”).

Taust

Komisjon võttis õigusaktide ettepanekud aastateks 2014–2020 vastu 6. oktoobril 2011.

ELi regionaalpoliitika 2014-2020: seadusandlikud ettepanekud

Eesmärgiga tagada ELi investeeringute suunatus Euroopa pikaajaliste eesmärkide saavutamisse majanduskasvu ja tööhõive valdkondades (strateegia „Euroopa 2020”), olid peamised poliitika tugevdatud strateegiline mõõde ning tulemuslikkus.

Partnerlussuhted piirkondlike, kohalike ja kodanikuühiskonda esindavate asutustega ning majandus-, sotsiaalpartneritega mängivad uue poliitika väljakujundamises põhirolli, seda eriti pärast Euroopa partnerluse toimimisjuhise vastuvõtmist.

Lisateave

Täna Euroopa Parlamendi regionaalarengu komitee poolt heaks kiidetud aruanded (niipea, kui on kättesaadavad)

Video hääletusest regionaalarengu komitees, EBSis

MEMO/13/678: ühtekuuluvuspoliitika reform, täiendav taustteave ja korduma kippuvad küsimused

https://www.yammer.com/regionetwork

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Kontaktisikud:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar