Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2013

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να ετοιμάσουν το συντομότερο δυνατό την επόμενη γενιά προγραμμάτων της ΕΕ για την οικονομική μεγέθυνση, δήλωσε ο Επίτροπος Ηahn μετά την ψήφιση από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ριζικής μεταρρύθμισης της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ

Ο επίτροπος περιφερειακής πολιτικής, κ. Johannes Hahn δήλωσε στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες ότι ο σχεδιασμός των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2014-2020 πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Η έκκληση για ανάληψη άμεσης δράσης οφείλεται στο γεγονός ότι η επιτροπή περιφερειακής ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε μια σειρά εκθέσεων που κατ' αρχήν συμφωνούν για τη ριζική αναθεώρηση της περιφερειακής πολιτικής.

Οι εκθέσεις απηχούν την έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών για μια σειρά αλλαγές ευρείας κλίμακας στον τρόπο διαχείρισης των προγραμμάτων περιφερειακής πολιτικής, ώστε να υπάρξει ο μέγιστος δυνατός αντίκτυπος. Η νέα προσέγγιση επικεντρώνει το μεγαλύτερο τμήμα των επενδύσεων της ΕΕ σε τομείς-κλειδιά για την οικονομική μεγέθυνση και τις θέσεις εργασίας. Ζητεί να τεθούν στόχοι για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων και θέτει νέους όρους χρηματοδότησης.

Ο επίτροπος Hahn μετά την ψηφοφορία δήλωσε: «Στην τελευταία σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η ΕΕ ζήτησε από τα κράτη μέλη να επισπεύσουν τη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική μεγέθυνση. Η σημερινή ψηφοφορία τους παρέχει τα μέσα για να αναλάβουν δράση. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα προσφέρουν στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ την κατάλληλη βάση για να αντιμετωπίσει τα κυριότερα εμπόδια που παρακωλύουν την μακροπρόθεσμη οικονομική μεγέθυνση της ΕΕ. Εστιάζουν τις επενδύσεις μας στους βασικούς τομείς της οικονομικής ανάπτυξης: στήριξη των ΜΜΕ, έρευνα και καινοτομία, ψηφιακό θεματολόγιο και οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα -όπως καθορίστηκε στο θεματολόγιο για την οικονομική μεγέθυνση της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020. Με τις μεταρρυθμίσεις αυτές, εκσυγχρονίζουμε την πολιτική ώστε να παραγάγει απτά αποτελέσματα και να έχει καλύτερες επιδόσεις. Και ακόμη κυριότερο, η νέα πολιτική μας θα ενεργοποιήσει στο έπακρο το δυναμικό των περιφερειών της Ευρώπης ώστε να φέρει σε πέρας αυτό το θεματολόγιο.»

Ο επίτροπος Hahn πρόσθεσε, «Θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαιτέρως την πρόεδρο της επιτροπής περιφερειακής πολιτικής κ. Danuta Hübner για τις προσπάθειες που κατέβαλε, καθώς και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνέταξαν αυτές τις εκθέσεις. Τόσο η ίδια όσο και οι συνάδελφοί της εργάστηκαν σκληρά για να μας βοηθήσουν να προσαρμόσουμε την πολιτική μας στις ανάγκες μας. Τώρα την ευθύνη τη φέρουν τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι πόλεις για να προχωρήσουν τις προετοιμασίες για την επόμενη περίοδο.»

Η σημερινή προκαταρκτική συμφωνία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της δέσμης μέτρων για τη μεταρρύθμιση της περιφερειακής πολιτικής. Ενώ οι διαπραγματεύσεις για εκκρεμή ζητήματα, όπως το αποθεματικό επίδοσης και η μακροοικονομική επιλεξιμότητα, θα συνεχιστούν, τα μέτρα που εγκρίθηκαν σήμερα προσφέρουν μια στέρεη βάση για να προχωρήσει ο προγραμματισμός. Θέτουν τους κανόνες που θα διαμορφώσουν τους κύριους στόχους και τις προτεραιότητες χρηματοδότησης που πρέπει να καθοριστούν στις «συμφωνίες συνεργασίας» μεταξύ κάθε κράτους μέλους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν την αφετηρία για πιο αναλυτικά εθνικά και περιφερειακά προγράμματα.

Σε ορισμένα κράτη μέλη είναι έτοιμα τα σχέδια των συμφωνιών συνεργασίας. Η Επιτροπή αναμένει να έχουν ολοκληρωθεί όλα έως τα τέλη του τρέχοντος έτους και να επιτευχθεί συμφωνία για όλα τα προγράμματα στις αρχές του 2014, ώστε να προσανατολιστούν άμεσα οι επενδύσεις στην οικονομική μεγέθυνση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης που επιβεβαιώθηκαν με τη σημερινή ψηφοφορία είναι :

  • Εστίαση των επενδύσεων σε βασικούς τομείς για την οικονομική μεγέθυνση και τις θέσεις εργασίας, όπως σκιαγραφήθηκαν στη στρατηγική για την Ευρώπη 2020 μέσω μιας κοινής σειράς κανόνων που θα ισχύσουν και για τα πέντε ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο, το ταμείο συνοχής, το ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο για την αγροτική ανάπτυξη και το ευρωπαϊκό ταμείο θαλάσσιων υποθέσεων και αλιείας).

  • Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού θα πρέπει να συγκεντρωθεί σε λίγες προτεραιότητες που θα συνδέονται στενά με την στρατηγική 2020 για την οικονομική μεγέθυνση. Ειδικότερα:

  • Από το 50% έως το 80% του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ να επικεντρωθεί σε μέτρα για τη στήριξη της καινοτομίας και της Ε&Α, το ψηφιακό θεματολόγιο, την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και τη στροφή προς την οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

  • Για την οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα να αναληφθεί επιπλέον υποχρέωση για τη διάθεση τουλάχιστον του 12% έως 20% στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

  • Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να καταρτίσουν σαφείς και μετρήσιμους στόχους για τον αντίκτυπο στις επενδύσεις. Η πρόοδος να μετράται και να κοινοποιείται.

  • Μέτρα για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την απλούστευση της χρήσης των ταμείων της ΕΕ: μεγαλύτερη προσέγγιση των κανόνων που διέπουν όλα τα ταμεία, καλύτερα στοχοθετημένες αλλά λιγότερες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, μεγαλύτερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας (ηλ.-συνοχή).

Γενικό πλαίσιο

Στις 6 Οκτωβρίου 2011, η Επιτροπή ενέκρινε τις νομοθετικές προτάσεις της για την περίοδο 2014-2020.

Περιφερειακή πολιτική 2014-2020: νομοθετικές προτάσεις

Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η ενισχυμένη στρατηγική διάσταση της πολιτικής, ώστε να διασφαλιστεί η στοχοθέτηση των επενδύσεων της ΕΕ σε μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρώπης για την οικονομική μεγέθυνση και τις θέσεις εργασίας (Ευρώπη 2020), με ισχυρή έμφαση στα αποτελέσματα.

Η αρχή της συνεργασίας με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών αποτελούν βασική παράμετρο της νέας πολιτικής, ειδικά μέσω της έγκρισης του ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας για τη συνεργασία.

Περισσότερες πληροφορίες:

Εκθέσεις που ενέκρινε σήμερα η επιτροπή REGI του ΕΚ (μόλις καταστούν διαθέσιμες)

Βιντεοσκοπημένη παρουσίαση της ψηφοφορίας της επιτροπής REGI στο EBS (Europe by Satellite)

MEMO/13/678: Περαιτέρω πληροφορίες για το γενικό πλαίσιο και ερωτήσεις και απαντήσεις για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής για τη συνοχή

https://www.yammer.com/regionetwork

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Υπεύθυνοι επικοινωνίας :

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar