Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 10. juli 2013

Medlemsstaterne og regionerne må ikke spilde tid i forberedelsen af den kommende generation af EU-vækstprogrammer, siger kommissær Hahn, efter Europa-Parlamentet stemmer for en radikal reform af EU's regionalpolitik

Johannes Hahn, EU-kommissær for regionalpolitik, har meddelt medlemsstaterne og regionerne, at der ikke er nogen tid at spilde i planlægningen af EU's strukturfondsprogrammer for 2014-2020. Opfordringen til handling kommer efter at medlemmer af Europa-Parlamentets Regionaludviklingsudvalg vedtog en række betænkninger, der i princippet støtter en gennemgribende reform af regionalpolitik.

Betænkningerne afspejler resultatet af forhandlinger mellem Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og medlemsstaterne om vidtrækkende forandringer i den måde, hvorpå programmer for regionalpolitik forvaltes med henblik på størst mulig effekt. Gennem den nye fremgangsmåde fokuseres hovedparten af EU's investeringer i nøgleområderne vækst og jobs. Den forudsætter mål for at kunne måle resultater og sætter nye betingelser for finansiering.

I en kommentar efter afstemningen sagde Johannes Hahn, "ved Det Europæiske Råds seneste møde opfordrede EU medlemsstaterne til at øge brugen af europæiske struktur- og investeringsmidler til jobs og vækst. Dagens afstemning giver dem redskaberne til at handle. Der er ingen tid at spilde. Disse reformer vil gøre EU's regionalpolitik i stand til at tackle EU's største forhindringer for vækst på lang sigt. De fokuserer vore investeringer på nøgleområderne for økonomisk udvikling: støtte til SMV'er, forskning og innovation, den digitale dagsorden og lavemissionsøkonomien — som fastsat i Europa 2020-vækstdagsordenen. Gennem disse reformer moderniserer vi politikken for at producere håndgribelige resultater og stærkere præstationer. Og det er et grundlæggende træk ved vores nye politik, at den vil mobilisere det fulde potentiale af Europa's regioner for at fuldføre denne dagsorden."

Johannes Hahn tilføjede, "Jeg vil gerne specielt fremhæve formanden for Regionaludviklingsudvalget, Danuta Hübner, for hendes arbejde, såvel som de MEP'er, der har skrevet disse betænkninger. Hun og hendes kolleger har arbejdet hårdt for at hjælpe os med at gøre vores politik formålstjenlig. Nu er det op til medlemsstaterne, deres regioner og byer at fremme forberedelserne til den næste periode."

Den foreløbige aftale i dag omfatter det meste af reformpakken for regionalpolitik. Mens forhandlingerne om de tilbageværende emner, såsom resultatreserven og makroøkonomisk konditionalitet, fortsætter, vil de foranstaltninger, der blev støttet i dag, udgøre et solidt grundlag for den fremtidige programmering. De fastsætter de regler, der vil forme de vigtigste formål og finansieringsprioriteter, der skal fastsættes i "partnerskabsaftaler" mellem hver medlemsstat og Europa-Kommissionen. Disse er udgangspunkterne for de mere detaljerede nationale og regionale programmer.

I nogle medlemsstater er udkast til partnerskabsaftalerne klar. Kommissionen forventer, at de alle er færdige ved udgangen af dette år med enighed om alle programmerne i starten af 2014, så investeringer øjeblikkeligt kan vendes mod vækst og jobs.

Vigtige reformelementer bekræftet gennem afstemningen i dag:

  • Investeringer fokuseres på nøgleområder for vækst og jobs som beskrevet i Europa 2020-strategien gennem et sæt fællesregler, der gælder for alle fem europæiske struktur- og investeringsfonde (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond).

  • Hovedparten af budgettet koncentreres på nogle få prioriteter, der er tæt knyttet til EU-2020 vækststrategien. Herunder navnlig:

  • Mellem 50 % og 80 % af EFRU-budgettet koncentreres om foranstaltninger til at støtte innovation og FoU, den digitale dagsorden, SMV'ers konkurrenceevne og skiftet mod en lavemissionsøkonomi.

  • I forbindelse med målet om en lavemissionsøkonomi er der en yderligere forpligtelse til at anvende mellem 12 % og 20 % på energieffektivitet og vedvarende energi.

  • Medlemsstaterne og regionerne etablerer klare og målelige mål for investeringernes virkning. Fremskridt skal måles og kommunikeres.

  • Foranstaltninger til at mindske bureaukrati og forenkle brugen af EU-midler: flere fællesregler for alle fondene, mere målrettede krav, men færre indberetningskrav, og bedre brug af digital teknologi ("e-samhørighed").

Baggrund

Kommissionen vedtog sine lovgivningsmæssige forslag for 2014-2020 den 6. oktober 2011:

EU's regionalpolitik 2014-2020: lovforslag

De vigtigste træk var en forstærkelse af politikkens strategiske dimension for at sikre, at EU-investeringer målrettes Europas langsigtede mål om vækst og jobs (Europa 2020), og en klar vægt på resultater.

Princippet om partnerskaber med regionale og lokale myndigheder, økonomiske og sociale partnere og organer, der repræsenterer civilsamfundet, er et vigtigt træk i den nye politik, navnlig gennem vedtagelsen af den europæiske adfærdskodeks om partnerskab.

Yderligere oplysninger:

Dagens rapporter fra Europa-Parlamentets Regionaludviklingsudvalg (REGI) (når de er tilgængelige)

Video fra afstemingen i REGI-udvalget er tilgængelig på EBS (Europe by satellite)

MEMO/13/678: yderligere baggrund samt spørgsmål og svar om samhørighedspolitikreform

https://www.yammer.com/regionetwork

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar