Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 10. července 2013

Členské státy a regiony nesmí při přípravě příští generace programů EU pro růst ztrácet čas, řekl komisař Hahn po hlasování poslanců EP o radikální reformě regionální politiky

Evropský komisař pro regionální politiku, Johannes Hahn, řekl členským státům a regionům, že při plánování programů strukturálních fondů EU na období 2014–2020 nelze ztrácet čas. Tato výzva k akci přichází poté, co Výbor pro regionální rozvoj EP přijal sérii zpráv, které v zásadě schvalují radikální reformu regionální politiky.

Zprávy odráží výsledek jednání mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a členskými státy o rozsáhlých změnách ve způsobu, jakým jsou programy regionální politiky řízeny, s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků. Nový přístup soustředí hlavní objem investic EU do klíčových oblastí růstu a zaměstnanosti. V rámci něj jsou vyžadovány cíle pro měření výsledků a stanoveny nové podmínky pro financování.

Po hlasování Komisař Hahn uvedl: „Na minulém zasedání Evropské rady vyzvala EU členské státy, aby zintenzívnily využívání evropských strukturálních a investičních fondů pro zaměstnanost a růst. Dnešní hlasování jim poskytuje nástroje, aby mohly jednat. Není času nazbyt. Díky těmto reformám bude regionální politika EU moci lépe překonat překážky dlouhodobého růstu. Investice budou soustředěny do hlavních oblastí hospodářského rozvoje: podpora malých a středních podniků, výzkum a inovace, digitální agenda a nízkouhlíková ekonomika, jak je stanoveno ve strategii pro růst Evropa 2020. Pomocí těchto reforem modernizujeme politiku, jejímž cílem jsou hmatatelné a výrazné výsledky. A hlavně, naše nová politika využije v plném rozsahu potenciál evropských regionů, aby stanovené cíle splnily.“

Komisař Hahn dále doplnil: „Zejména bych chtěl poděkovat předsedkyni Výboru pro regionální rozvoj, Danutě Hübnerové, a poslancům EP, kteří se na těchto zprávách podíleli, za jejich úsilí. Paní Hübnerová spolu se svými kolegy tvrdě pracovala na tom, aby naše politika byla vhodná pro daný účel. Nyní je na členských státech, jejich regionech a městech, aby pokročily v přípravách na následující období. “

Dnešní předběžná dohoda se týká většiny reformního balíku pro regionální politiku. Ačkoli jednání o nedořešených otázkách, jako je výkonnostní rezerva a makroekonomická podmíněnost, budou pokračovat, poskytují dnes schválená opatření zdravý základ pro pokračování programů. Byla stanovena pravidla, která zformují hlavní cíle a priority financování v rámci „dohod o partnerství“ mezi jednotlivými členskými státy a Evropskou komisí, jež tvoří východisko pro podrobnější vnitrostátní a regionální programy.

Některé členské státy již připravily návrhy dohod o partnerství. Komise očekává finalizaci všech těchto dohod do konce tohoto roku a dohodu o všech programech začátkem roku 2014, aby investice mohly do růstu a zaměstnanosti proudit co nejdříve.

Hlavní prvky reformy, které dnešní hlasování potvrdilo:

  • Soustředění investic do hlavních oblastí růstu a zaměstnanosti stanovených ve strategii Evropa 2020, prostřednictvím společného souboru pravidel, která platí pro všech pět evropských strukturálních a investičních fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond).

  • Hlavní objem prostředků půjde na několik priorit, které jsou úzce spojeny se strategií růstu Evropa 2020. Konkrétně:

  • 50 % až 80 % rozpočtu EFRR bude přiděleno opatřením na podporu inovací, výzkumu a vývoje, digitální agendy, konkurenceschopnosti malých a středních podniků a přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.

  • V případě nízkouhlíkové ekonomiky existuje dále povinnost věnovat alespoň 12 % až 20 % prostředků na energetickou účinnost a obnovitelnou energii.

  • Členské státy a regiony musí pro dopad investic stanovit jasné a měřitelné cíle. Pokrok musí být měřen a musí o něm být podávány zprávy.

  • Opatření pro omezení byrokracie a jednodušší využívání prostředků EU: více společných pravidel pro všechny fondy, více cílených požadavků, avšak méně povinností v oblasti podávání zpráv, větší využití digitálních technologií („e-soudržnost“).

Souvislosti

Komise přijala dne 6. října 2011 legislativní návrhy na období 2014–2020.

Politika soudržnosti EU 2014–2020: legislativní návrhy

Hlavními rysy návrhů je posílený strategický rozměr politiky, který má zajistit zaměření investic EU na dlouhodobé evropské cíle růstu a zaměstnanosti (Evropa 2020) a silný důraz na výsledky.

Klíčovým prvkem nové politiky je zásada partnerství s regionálními a místními orgány, hospodářskými a sociálními partnery a subjekty zastupujícími občanskou společnost, a to zejména díky přijetí evropského kodexu chování v oblasti partnerství.

Další informace:

Zprávy dnes schválené Výborem pro regionální rozvoj EP (jakmile budou zveřejněny)

Záznam z hlasování Výboru pro regionální rozvoj na EBS (Europe by Satellite)

MEMO/13/678: Podrobnější informace a otázky a odpovědi ohledně reformy politiky soudržnosti

https://www.yammer.com/regionetwork

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Kontaktní osoby:

Shirin Wheeler (+32 22966565)

Annemarie Huber (+32 22993310)


Side Bar