Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 юли 2013 г.

Държавите членки и регионите не трябва да губят време при подготовката на следващото поколение програми на ЕС за растеж, казва Комисар Хаан след гласуването от членовете на ЕП на радикална реформа на регионалната политика на ЕС

Комисарят на ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан напомни на държавите членки и регионите, че няма време за губене при планирането на програмите, финансирани от структурните фондове на ЕС, за периода 2014—2020 г. Този призив за действие е отправен след като членовете на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент приеха поредица от доклади, с които по принцип се договарят за радикална реформа на регионалната политика.

Докладите отразяват резултата от преговорите между Европейската комисия, Европейския парламент и държавите членки относно широкообхватните промени в начина, по който се управляват програмите в областта на регионалната политика, с цел максимално въздействие. При новия подход най-голямата част от инвестициите на ЕС са съсредоточени в ключовите области, създаващи растеж и заетост. В тази връзка е необходимо да се набележат цели, чрез които да се измерват постигнатите резултати, и да се определят нови условия за финансиране.

След гласуването комисар Хаан заяви: „На последното заседание на Европейския съвет ЕС призова държавите членки да засилят използването на европейските структурни и инвестиционни фондове за постигане на растеж и заетост. Днешното гласуване им дава необходимите за това инструменти. Нямаме време за губене. Тези реформи ще позволят на регионалната политика на ЕС да се справи с основните пречки пред дългосрочния икономически растеж. С тяхна помощ ще можем да съсредоточим нашите инвестиции върху ключови области за икономическото развитие: подкрепа на МСП, научни изследвания и иновации, програмата в областта на цифровите технологии и нисковъглеродната икономика, определени в програмата за растеж на „Европа 2020“. Чрез тези реформи ние модернизираме политиката, за да може тя да постигне осезаеми и по-добри резултати. Особено важен е фактът, че нашата нова политика ще мобилизира пълния потенциал на европейските региони да изпълнят тази програма.“

Комисар Хаан добави: „Бих искал да изкажа своето високо признание за усилията на председателя на Регионалния комитет за развитие Данута Хюбнер, както и на членовете на Европейския парламент, които изготвиха тези доклади. Тя и колегите ѝ работиха усилено, за да ни помогнат да изработим политика, която да отговаря на нашите нужди и цели. Сега е ред на държавите членки, техните региони и градове да ускорят подготовката за следващия период.“

Днешното предварително споразумение обхваща по-голямата част от пакета от реформи на регионалната политика. Въпреки че преговорите по останалите въпроси, като например резерва за изпълнение и макроикономическите условия, ще продължат, одобрените днес мерки предоставят солидна основа за продължаване на планирането на програмите. С тях се установяват правилата, които ще очертаят основните цели и приоритетите за финансиране, които ще бъдат набелязани в „споразуменията за партньорство“ между всяка държава членка и Европейската комисия. Те са отправните точки за по-подробни национални и регионални програми.

В някои държави членки вече са изготвени проектоспоразумения за партньорство. Комисията очаква всички проектоспоразумения да бъдат готови до края на тази година, а съгласие по всички програми да бъде постигнато в началото на 2014 г., така че инвестициите да могат незабавно да бъдат насочени към областите, създаващи растеж и заетост.

Ключовите елементи на реформата, потвърдени в днешното гласуване, са следните:

  • Съсредоточаване на инвестициите в ключовите области, създаващи растеж и заетост, както е посочено в стратегията „Европа 2020“, чрез общ набор от правила, които се прилагат за всичките пет европейски структурни и инвестиционни фондове (Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство).

  • Използване на по-голямата част от бюджета за няколко приоритета, тясно свързани със стратегията за растеж на ЕС „Европа 2020“. По-специално:

  • Насочване на 50 % до 80 % от бюджета на ЕФРР към мерките в подкрепа на иновациите и научноизследователската и развойната дейност, програмата в областта на цифровите технологии, конкурентоспособността на МСП и прехода към нисковъглеродна икономика.

  • По отношение на нисковъглеродната икономика допълнително задължение да се отделят най-малко между 12 % и 20 % за енергийната ефективност и възобновяемата енергия.

  • Определяне от страна на държавите членки и регионите на ясни и измерими цели за измерване на въздействието на инвестициите. Измерване и съобщаване на постигнатия напредък.

  • Мерки за намаляване на бюрокрацията и опростяване на използването на фондовете на ЕС: повече общи правила за всички фондове, по-целенасочени, но и по-малобройни изисквания за докладване, по-голяма степен на използване на цифрови технологии („електронно сближаване“).

История на досието

Комисията прие законодателните си предложения за периода 2014—2020 г. на 6 октомври 2011 година.

Регионална политика на ЕС за периода 2014—2020 г.: законодателни предложения

Основните характеристики бяха засилено стратегическо измерение на европейската политика, за да се гарантира, че инвестициите на ЕС са насочени към дългосрочните цели на Европа за растеж и заетост („Европа 2020“), и силен акцент върху постигането на резултати.

Принципът на партньорство с регионалните и местните органи, икономическите и социалните партньори и организации, представляващи гражданското общество, е основен елемент в новата политика, по-специално чрез приемането на европейски кодекс на поведение в областта на партньорството.

За повече информация:

Приетите днес доклади от Комисията по регионално развитие на ЕП (когато са налични)

Видео на гласуването на Комисията по регионално развитие на разположение на „Европа по сателит“ (EbS)

MEMO/13/678 Допълнитела информация и въпроси и отговори относно реформата на политиката на сближаване.

https://www.yammer.com/regionetwork

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

За контакти:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar