Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 30. januára 2013

V Dubline bol predstavený nový medzinárodný rebríček univerzít

Dnes (30. januára) sa verejnosti v rámci írskeho predsedníctva EÚ predstaví nová klasifikácia univerzít, ktorá bola vytvorená za podpory z prostriedkov Európskej únie. Nový „viacrozmerný“ zoznam sa vzďaľuje od tradičných prístupov k hodnoteniu výsledkov univerzít, z ktorých väčšina venuje neúmerne vysokú pozornosť excelentnosti výskumu. Nový prístup bude hodnotiť univerzity podľa širšieho spektra faktorov, a to v piatich samostatných oblastiach: získané uznanie v oblasti výskumu, kvalita vyučovania a učenia, medzinárodná orientácia, úspešnosť odovzdávania poznatkov (napr. partnerstvá s podnikmi a začínajúcimi podnikmi) a príspevok k rastu regiónu. Predpokladá sa, že do klasifikácie sa zapojí približne 500 univerzít z Európy a z celého sveta, pričom prvé výsledky budú uverejnené začiatkom roka 2014.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, ešte pred oficiálnym predstavením rebríčka uviedla: „Univerzity sú jedným z najúspešnejších európskych vynálezov, nesmieme však zaspať na vavrínoch. Na to, aby sa potenciál našich univerzít využil v plnej miere, musíme myslieť a konať strategickejšie. Z tohto dôvodu potrebujeme lepšie informácie o tom, čo ponúkajú, a aká je kvalita ich výsledkov. Súčasné klasifikácie majú tendenciu zdôrazňovať predovšetkým výsledky dosiahnuté v oblasti výskumu, U-Multirank však poskytne študentom a inštitúciám jasnú predstavu o ich výkonnosti v celom rade dôležitých oblastí. Tieto informácie pomôžu študentom vybrať si tú univerzitu alebo vysokú školu, ktorá je pre nich najvhodnejšia. Prispejú aj k modernizácii a zvýšeniu kvality vysokoškolského vzdelávania tým, že umožnia univerzitám identifikovať ich silné aj slabé stránky a poučiť sa zo skúseností iných. A napokon, vďaka takýmto informáciám získajú tvorcovia politík komplexnejší pohľad na systémy vysokoškolského vzdelávania, ktorý im umožní posilniť výkonnosť svojej krajiny ako celku.“

Konferenciu pri príležitosti predstavenia klasifikácie otvorí írsky minister školstva a kvalifikácií Ruairi Quinn. Vyhlásil: „Keďže vysokoškolské vzdelávanie sa stáva čoraz významnejším faktorom sociálnej, kultúrnej a ekonomickej prosperity v Európe, potreba kvality a rozmanitosti v našich systémoch vysokoškolského vzdelávania rastie. Írske predsedníctvo je pevne odhodlané pomáhať pri podpore zavádzania tejto ďalšej fázy hodnotiaceho systému U-Multirank. Vyzývam inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, aby využili túto príležitosť podieľať sa na budovaní hodnotiaceho systému, ktorý upriami pozornosť na mnohé pozitívne aspekty činnosti vysokoškolského vzdelávania v celej Európe v prospech študentov, vedúcich predstaviteľov inštitúcií, tvorcov politík a ďalších zúčastnených strán.“

U-Multirank poskytne nielen spoľahlivé porovnanie inštitúcií, ale zhodnotí univerzity aj z hľadiska štyroch špecifických oblastí, ktorými sú podniková ekonómia, strojárstvo, elektrotechnika a fyzika. Zoznam špecifických odborov sa bude v nasledujúcich rokoch postupne rozširovať.

Súvislosti

Rebríček bude zostavovaný nezávislým konzorciom pod vedením Centra vysokoškolského vzdelávania (CHE) v Nemecku a Centra pre vysokoškolské politické štúdie (CHEPS) v Holandsku. Medzi ďalších partnerov patrí Centrum pre vedu a technológie na Leidenskej univerzite (CWTS), poskytovateľ informačných produktov Elsevier, Bertelsmannova nadácia a softvérová spoločnosť Folge 3. V záujme zaistenia úplnosti a presnosti údajov bude konzorcium takisto spolupracovať s vnútroštátnymi klasifikačnými organizáciami a s ďalšími zainteresovanými organizáciami zastupujúcimi študentov, univerzity a podniky.

Nové hodnotenie bude nestranné, založené na merateľných kritériách a údajoch. Vďaka svojmu viacrozmernému prístupu bude vhodné pre ktorúkoľvek univerzitu alebo vysokú školu, ktorá potrebuje spätnú väzbu o svojej výkonnosti. Individuálni používatelia budú tiež môcť získať „personalizovaný“ rebríček, odzrkadľujúci ich špecifické potreby; to im umožní získať informácie o inštitúciách alebo odboroch, ktoré ich najviac zaujímajú, a zvažovať kritériá podľa vlastných preferencií.

Hodnotiaci systém U-Multirank predstavuje zavŕšenie iniciatívy, ktorá sa zrodila na konferencii usporiadanej pod francúzskym predsedníctvom Európskej únie v roku 2008 v podobe výzvy na vznik novej klasifikácie univerzít založenej na metodike odrážajúcej rozmanitosť rozmerov excelentnosti v medzinárodnom kontexte.

Európska komisia nato objednala štúdiu uskutočniteľnosti, ktorú vykonalo konzorcium vysokoškolských a výskumných organizácií známe pod názvom CHERPA a dokončilo ju v roku 2011. Štúdia tvorená prácou 150 vysokoškolských inštitúcií z Európy a celého sveta potvrdila, že koncept a zavedenie viacrozmernej klasifikácie je realistický projekt. Boli vyvinuté elektronické prieskumné nástroje s cieľom získať potrebné údaje. Konzorcium bude takisto spolupracovať s existujúcimi vnútroštátnymi klasifikačnými organizáciami, aby sa predišlo tomu, že univerzity budú musieť viackrát odpovedať na rovnaké otázky.

Na obdobie rokov 2013 – 2014 systém U-Multirank dostane finančnú podporu z prostriedkov EÚ v celkovej výške 2 mil. EUR z akčného programu v oblasti celoživotného vzdelávania, s možnosťou ďalších dvoch rokov počiatočného financovania v období 2015 – 2016. Cieľom je vytvoriť nezávislú organizáciu, ktorá bude klasifikovať univerzity.

Ďalšie informácie

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Sledujte Androullu Vassiliouovú na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 9667)


Side Bar