Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 30 януари 2013 г.

В Дъблин бе обявено началото на нова международна класация на университетите

Днес, 30 януари, в Дъблин бе публично оповестено началото на нова класация на университетите, която стана възможна с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Новият „многоаспектен“ рейтингов списък излиза извън рамките на традиционно използваните подходи на класиране на университетите според резултатите от тяхната дейност — при повечето от тези подходи прекалено силно ударение се поставя върху високите резултати от научните изследвания. Вместо това университетите ще бъдат класирани съобразно широк набор от критерии в пет отделни категории: репутация в областта на изследователската дейност, качество на преподавателската и учебната дейност, международна насоченост, постигнати успехи по отношение на обмена на знания (например, под формата на партньорства с бизнеса и стартиращи предприемачи) и принос за растежа в регионален мащаб. Очаква се около 500 университета от Европа и от цял свят да се запишат за участие в тази класация, като първите резултати ще бъдат публикувани в началото на 2014 г.

В свое изказване в навечерието на стартирането на тази класация европейският комисар по въпросите на образованието, културата и многоезичието, Андрула Василиу, заяви: „Университетите са едно от най-успешните европейски нововъведения, но ние не можем да почиваме върху нашите лаври. Нужно е да мислим и действаме още по-стратегически, за да разгърнем пълния потенциал на нашите университети. За да направим това, ни е необходимо да сме по-добре осведомени за това, което те предлагат и доколко добри са техните резултати. За досегашните класации е характерен стремежът научните постижения да се поставят над всичко, докато новата класация У-мултиранк ще бъде в състояние да даде на студентите и институциите ясна картина за постигнатите от тях резултати в широк спектър от важни области. Тази осведоменост ще бъде от полза за студентите при избора на най-подходящия за тях университет или колеж. Освен това тя ще допринесе за модернизирането и повишаването на качеството на висшето образование, като ще позволи на университетите да получат точна представа за силните страни или слабостите на всеки от тях и взаимно да се поучат от опита си. И накрая, тя ще даде на лицата, отговарящи за създаването на политиките, по-пълна представа за техните системи за висше образование, което ще им позволи да издигнат на по-високо равнище показателите на своята страна в тази област като цяло.“

Конференцията, на която официално ще бъде обявено стартирането на класацията, ще бъде открита от ирландския министър на образованието и професионалната квалификация, Руайри Кин. Той заяви: „Едновременно с нарастването на ролята на висшето образование за осигуряване на социалното, културното и икономическото благоденствие на Европа, все повече се откроява нуждата от високо качество и многообразие на нашите системи за висше образование. Ирландското председателство е твърдо решено да окаже необходимата подкрепа за разгръщането на тази нова фаза на У-Милтиранк. Бих искал настоятелно да приканя висшите образователни институции да се възползват от тази възможност да участват в изграждането на система за класиране, която ще хвърли светлина върху многобройните положителни аспекти на висшата образователна дейност в цяла Европа, което ще бъде от полза за студентите, ръководителите на институциите, лицата, отговарящи за създаването на политиките, и другите заинтересовани страни.“

Наред с предоставената от нея авторитетна класация на основата на сравнение на институциите, У-Мултиранк ще класира университетите в четири обособени тематични области: предприемаческо обучение, машиностроене, електроинженерство и физика. През следващите години списъкът на специфичните дисциплини постепенно ще бъде разширяван.

Контекст

Независим консорциум ще извърши класацията под ръководството на Центъра за висше образование (CHE) в Германия и на Центъра за обучение в областта на политиката за висше образование (CHEPS) в Холандия. Техни партньори ще бъдат Центърът за научни и технологични проучвания в Университета в Лайден (CWTS), информационните специалисти Elsevier, фондация Bertelsmann и софтуерната компания Folge 3. Освен това, с цел постигане на максимална пълнота и точност, консорциумът ще работи в сътрудничество с партньори, ангажирани с националните класации, и организации на заинтересовани групи от обществото, представляващи студентските, университетските и предприемаческите среди.

Новата класация ще бъде безпристрастна и ще се основава на измерими критерии и данни. Нейният многоаспектен подход я прави подходяща за всеки университет или колеж, който се стреми да получи обратна връзка за резултатите от дейността си. Самостоятелните ползватели също ще получат възможност да се снабдят с адаптирана към техните специфични нужди класация. Това ще им позволи да получават информация за институциите или материите, които са от най-голям интерес за тях, и да подреждат критериите според личните си предпочитания.

У-Мултиранк е връхната точка на инициатива, която води началото си от конференция, организирана при френското председателство на Европейския съюз през 2008 г., която призова за нова класация на университетите въз основа на методология, включваща широк спектър от критерии за върхови резултати в международен план.

Впоследствие Европейската комисия възложи на външни изпълнители проучване за целесъобразност, което бе проведено от консорциум от организации от сферата на висшето образование и научните изследвания под наименованието CHERPA и бе финализирано през 2011 г. Проучването, извършено в сътрудничество със 150 висши образователни институции от Европа и от цял свят, потвърди осъществимостта както на замисъла, така и на изпълнението на многоаспектна класация. За да бъдат събрани нужните данни, бяха разработени специални приложения за осъществяване на проучването онлайн. Консорциумът ще работи също така, като използва резултатите от съществуващите национални класации, с цел да се избегне задаването на едни и същи въпроси на университетите повече от един път.

У-Мултиранк ще получи общо 2 милиона евро финансиране от ЕС по линия на програмата за учене през целия живот в периода 2013—2014 година, с възможност за допълнително финансиране в течение на още две години в периода 2015-2016 година. Крайната цел е, след изтичане на този период, класацията да се прави от независима организация.

За повече информация

Европейска комисия: Образование и обучение

Уебсайт на Андрула Василиу

Публикациите на Андрула Василиу в Twitter можете да проследите на @VassiliouEU.

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar