Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 10. júla 2013

EÚ a priemysel investujú 22 miliárd EUR do výskumu a inovácií

Európska Komisia, členské štáty EÚ a európsky priemysel počas nasledujúcich siedmich rokov investujú viac ako 22 miliárd EUR do inovácií v odvetviach, ktoré vytvárajú vysoko kvalitné pracovné miesta. Väčšina investícií bude smerovať do piatich verejno-súkromných partnerstiev v oblasti inovačnej medicíny, aeronautiky, biopriemyslu, palivových článkov a vodíka, a elektroniky. Tieto výskumné partnerstvá oživia konkurencieschopnosť priemyslu EÚ v odvetviach, ktoré už poskytujú viac ako 4 milióny pracovných miest. Takisto pomôžu nájsť riešenia hlavných výziev pre spoločnosť, ktoré trh nedokáže sám dostatočne rýchlo vyriešiť, ako sú napríklad znižovanie emisií uhlíka alebo zabezpečenie novej generácie antibiotík (MEMO/13/669). Balík takisto navrhuje rozšíriť iniciatívu s cieľom zdieľať investície do výskumu a inovácií v oblasti manažmentu letovej prevádzky v rámci iniciatívy Jednotné európske nebo (IP/13/664)

José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, uviedol: „EÚ si musí udržať vedúce postavenie v strategických odvetviach globálnych technológií, ktoré poskytujú vysoko kvalitné pracovné miesta. Investičný balík v oblasti inovácií kombinuje verejné a súkromné financovanie práve na tento účel. Je to dokonalý príklad toho, prečo je rozpočet EÚ zameraný na rast.“

Celkovo sa počíta s investíciou 8 miliárd EUR z nasledujúceho programu EÚ v oblasti výskumu a inovácie Horizont 2020, ktorú zabezpečí priemysel približne 10 miliardami EUR a členské štáty takmer 4 mld. EUR.

Európska komisárka zodpovedná za výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová uviedla: „Tieto iniciatívy nielen posilňujú naše hospodárstvo, ale sú aj investíciou do lepšej kvality života. Spoločné úsilie nám umožní vyriešiť otázky, ktoré žiadny podnik alebo štát nedokáže riešiť samostatne.“

Medzi päť verejno-súkromných partnerstiev, nazývaných „spoločné technologické iniciatívy“ (STI), patria:

  • Inovačné lieky 2 (IMI2): zameraná na vývoj novej generácie očkovacích látok, liekov a spôsobov liečby, ako napr. nové antibiotiká (odkaz na základné informácie)

  • Palivové články a vodík 2 (FCH2): na rozšírenie využívania čistých a účinných technológií v oblasti dopravy, priemyslu a energetiky (odkaz na základné informácie)

  • Čisté nebo 2 (CS2): na vývoj čistejších a tichších lietadiel s výrazne nižšími emisiami CO2 (odkaz na základné informácie)

  • Biopriemysel (BBI): na používanie obnoviteľných prírodných zdrojov a inovatívnych technológií pre ekologickejšie produkty každodennej potreby (odkaz na základné informácie)

  • Elektronické komponenty a systémy (ECSEL): na posilnenie výrobných kapacít európskeho elektronického priemyslu (odkaz na základné informácieMEMO/13/673)

Súvislosti

STI sú prístupné pre široké spektrum priemyselných odvetví v Európe vrátane MSP a o financovanie môžu žiadať všetky typy výskumných organizácií. Komisia vypracovala nové iniciatívy v úzkej spolupráci s priemyslom, ktorý sa zasa zaviazal poskytnúť hlavné finančné zdroje. V reakcii na kritiku, ktorá sa týka prílišnej zložitosti a problematickej účasti na súčasných iniciatívach, boli zavedené zásadné zmeny.

Iniciatíva za inovačnú medicínu, STI Čisté nebo a STI Palivové články a vodík sú už operatívne. STI Elektronické komponenty a systémy spojí dve aktuálne partnerstvá. STI v biopriemysle je nová iniciatíva. Na stanovenie iniciatív v rámci budúceho programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020, ktorý podlieha schváleniu Európskym parlamentom a Radou, sú potrebné nové legislatívne návrhy.

Balík zároveň zahŕňa štyri verejné partnerstvá medzi Európskou komisiou a členskými štátmi EÚ: podporu MSP zameraných na špičkové technológie, nové liečebné postupy pri chorobách súvisiacich s chudobou, meracie technológie pre priemyselnú konkurencieschopnosť a riešenia umožňujúce starším a postihnutým ľuďom bezpečný život v ich domovoch.

V oznámení Komisie pripojenom k legislatívnym návrhom sa tiež uvádza, ako má Komisia v úmysle posilniť zapojenie priemyslu v rámci programu Horizont 2020 prostredníctvom ďalších verejno-súkromných partnerstiev, napríklad v oblasti ekologických áut, energeticky účinných budov, tovární budúcnosti, udržateľného spracovateľského priemyslu, robotiky a fotoniky.

Odkazy

Oznámenie

Horizont 2020

Kontaktné osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martínez García (+32 2 298 73 03)

Investičný balík v oblasti inovácií – celkové investície (2014 – 2020)

Spoločné technologické iniciatívy

STI

EÚ (Horizont 2020) + členské štáty EÚ (len pre elektroniku)

Priemysel

Spolu

Iniciatíva pre inovačné lieky 2

1,725 mld EUR

1,725 mld EUR

3,45 mld EUR

Palivové články a vodík 2

0,7 mld EUR

0,7 mld EUR

1,4 mld EUR

Čisté nebo 2

1,8 mld EUR

2,25 mld EUR

4,05 mld EUR

Biopriemysel

1 mld EUR

2,8 mld EUR

3,8 mld EUR

Elektronické komponenty a systémy

1,215 mld (+ 1,2 mld od členských štátov)

2,4 mld EUR

4,815 mld EUR

STI spolu

7,64 mld (6,44 mld z Horizont 2020 + 1,2 mld od členských štátov)

9,875 mld EUR

17,515 mld EUR

Spoločné programy s členskými štátmi

Verejné partnerstvá

EÚ (Horizont 2020)

Členské štáty

Spolu

Európske partnerstvo s rozvojovými krajinami v oblasti klinických testov 2 (EDCTP 2)

0,683 mld EUR

0,683 mld EUR

1,366 mld EUR

Európsky program metrologického výskumu (EMPIR)

0,3 mld EUR

0,3 mld EUR

0,6 mld EUR

Eurostars 2 (pre MSP)

0,287 mld EUR

0,861 mld EUR

1,148 mld EUR

Výskumný a rozvojový program pre aktívny život a život s podporou

0,175 mld EUR

0,175 mld EUR

0,35 mld EUR

Spoločné programy spolu

1,445 mld EUR

2,019 mld EUR

3,464 mld EUR

Spoločný podnik SESAR

SP

EÚ (Horizont 2020)

Eurocontrol a ostatní členovia

Spolu

Európsky systém riadenia letovej prevádzky (SESAR)

0,6 mld EUR

1 mld EUR

1,6 mld EUR

SPOLU

22,579 mld EUR


Side Bar