Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 10 d.

ES ir pramonės sektorius drauge investuoja 22 mlrd. eurų į mokslinius tyrimus ir inovacijas

Per ateinančius septynerius metus Europos Komisija, ES valstybės narės ir ES pramonės sektorius investuos per 22 mlrd. eurų į inovacijas sektoriuose, kuriuose sukuriama aukštos kokybės darbo vietų. Dauguma investicijų bus skiriama penkioms viešojo ir privačiojo sektoriaus naujoviškų vaistų, aeronautikos, biopramonės sektorių, kuro elementų ir vandenilio bei elektronikos sričių partnerystės iniciatyvoms. Šia mokslinių tyrimų partneryste bus skatinamas ES pramonės konkurencingumas sektoriuose, kuriuose jau yra per 4 mln. darbo vietų. Pasitelkus šią partnerystę taip pat bus sprendžiami svarbiausi visuomenės uždaviniai, kurių pakankamai greito sprendimo negalima tikėtis vien iš rinkos, pavyzdžiui, išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo ar naujos kartos antibiotikų teikimo (MEMO/13/669). Dokumentų rinkinyje taip pat siūloma plėtoti iniciatyvą sutelkti mokslinių tyrimų ir inovacijų investicijas į oro eismo valdymą, remiant Bendrą Europos dangų (IP/13/664).

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „ES būtina išlikti strateginių pasaulinių technologijų sektorių, kuriuose sukuriama aukštos kokybės darbo vietų, lydere. Šiame investicijų į inovacijas dokumentų rinkinyje viešojo ir privačiojo sektorių finansavimas derinamas siekiant būtent to. Tai puikus įrodymas, kad ES biudžetas yra ekonomikos augimo biudžetas.“

Iš viso pagal kitą ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ pasiūlyti 8 mlrd. EUR investicijų padės pramonės sektoriuje sutelkti apie 10 mlrd. EUR, o ES valstybės narėse – beveik 4 mlrd. EUR.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Šiomis iniciatyvomis ne tik stiprinama mūsų ekonomika, bet ir investuojama į geresnę gyvenimo kokybę. Dirbdami drauge galėsime spręsti uždavinius, kurių jokia bendrovė ar šalis negali įveikti viena.“

Penkios viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės iniciatyvos – jungtinės technologijų iniciatyvos:

  • „Naujoviški vaistai 2“. Ja siekiama sukurti naujos kartos skiepus, vaistus ir gydymo priemones, pavyzdžiui, naujus antibiotikus (informacija apie tai).

  • „Kuro elementai ir vandenilis 2“. Ja siekiama, kad būtų plačiau naudojamos ekologiškos ir našios technologijos transporto, pramonės ir energetikos srityse (informacija apie tai).

  • „Švarus dangus 2“. Ja siekiama, kad orlaiviai mažiau terštų aplinką, veiktų tyliau, išskirtų mažiau CO2 (informacija apie tai).

  • „Biopramonės sektoriai“. Ja siekiama gaminti ekologiškesnius kasdien vartojamus produktus pasitelkiant atsinaujinančiuosius gamtos išteklius ir inovacines technologijas (informacija apie tai).

  • „Elektroniniai komponentai ir sistemos“. Ja siekiama padidinti Europos elektronikos sektoriaus gamybos pajėgumus (informacija apie tai ir MEMO/13/673).

Pagrindiniai faktai

Jungtinės technologijų iniciatyvos atviros įvairiausiems pramonės sektoriaus atstovams iš visos Europos, įskaitant MVĮ, o dėl finansavimo kreiptis gali visų rūšių mokslinių tyrimų organizacijos. Komisija naujas iniciatyvas parengė glaudžiai bendradarbiaudama su pramonės sektoriumi, kuris taip pat skyrė daug finansinių išteklių. Įvesta svarbių pakeitimų atsižvelgiant į kritiką, kad dabartinės iniciatyvos per daug sudėtingos ir kad jose sunku dalyvauti.

Naujoviškų vaistų, Švaraus dangaus bei Kuro elementų ir vandenilio jungtinės technologijų iniciatyvos veikia ir dabar, Elektronikos jungtinių technologijų iniciatyva yra dviejų dabartinių partnerystės iniciatyvų derinys, o Biopramonės sektorių iniciatyva yra nauja. Dabar reikia naujų pasiūlymų dėl teisės aktų, kad iniciatyvos būtų įtvirtintos pagal kitą ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, kuriai turi pritarti Europos Parlamentas ir Taryba.

Rinkinyje taip pat yra dokumentai, skirti keturioms Europos Komisijos ir ES valstybių narių viešojo sektoriaus partnerystės iniciatyvoms: naujų su skurdu susijusių ligų gydymo priemonių, pramonės konkurencingumui skirtų matavimo technologijų, paramos aukštųjų technologijų MVĮ, vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems saugiai gyventi namuose padedančių priemonių.

Į teisės aktų pasiūlymus įtrauktame Komisijos komunikate taip pat išdėstoma, kaip Komisija ketina siekti aktyvesnio pramonės sektoriaus dalyvavimo vykdant programą „Horizontas 2020“ steigiant kitas viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės iniciatyvas tokiose srityse, kaip ekologiškai automobiliai, efektyviai energiją vartojantys pastatai, ateities fabrikai, tvaraus gamybos proceso pramonė, robotika ir fotonika.

Nuorodos

Komunikatas

„Horizontas 2020“

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88, Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martínez García, tel. +32 2 298 73 03

Investicijų į inovacijas dokumentų rinkinys. Bendros investicijos 2014–2020 m. (mln. EUR)

Jungtinės technologijų iniciatyvos

Jungtinė technologijų iniciatyva

ES („Horizontas 2020“) ir ES valstybės narės (tik elektronikos iniciatyvai)

Pramonės sektorius

Iš viso

„Naujoviškų vaistų iniciatyva 2“

1725

1725

3450

„Kuro elementai ir vandenilis 2“

700

700

1400

„Švarus dangus 2“

1800

2250

4050

„Biopramonės sektoriai“

1000

2800

3800

„Elektroniniai komponentai ir sistemos“.

1215 (ir 1200 iš ES valstybių narių)

2400

4815

Visos jungtinės technologijų iniciatyvos

7640 (6440 iš programos „Horizontas 2020“ lėšų ir 1200 iš ES valstybių narių)

9875

17 515

Jungtinės programos su valstybėmis narėmis

Viešojo sektoriaus partnerystė

ES („Horizontas 2020“)

Valstybės narės

Iš viso

„Europos ir besivystančių šalių partnerystė klinikinių tyrimų srityje 2“

683

683

1366

Europos metrologijos mokslinių tyrimų programa (EMPIR)

300

300

600

„Eurostars 2“ (skirta MVĮ)

287

861

1148

Aktyvaus gyvenimo ir gyvenimo palengvinimo mokslinių tyrimų ir plėtros programa

175

175

350

Visos jungtinės programos

1445

2019

3464

SESAR bendroji įmonė

Bendroji įmonė

ES („Horizontas 2020“)

Eurokontrolė ir kiti nariai

Iš viso

Europos oro eismo vadybos sistema (SESAR)

600

1000

1600

IŠ VISO

22579


Side Bar