Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, 10 Iúil 2013

An AE agus lucht tionscail ag teacht le chéile le €22 billiún a infheistiú i dtaighde agus i nuálaíocht

Déanfaidh an Coimisiún Eorpach, Ballstáit an AE agus an lucht tionscail Eorpach níos mó ná €22 billiún a infheistiú thar an chéad seacht mbliana eile i nuálaíocht in earnálacha a chuireann poist d’ardcháilíocht ar fáil. Is cúig cinn de Chomhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí, i leigheasra nuálacha, san aerloingseoireacht, i dtionscail bhithbhunaithe, i mbreosla-chealla agus hidrigin, agus sa leictreonaic a gheobhaidh an chuid is mó den infheistíocht. Cuirfidh na comhpháirtíochtaí taighde sin borradh faoi iomaíochas tionsclaíoch an AE in earnálacha ina bhfuil breis is 4 mhilliún post cheana; agus cuirfidh siad ar ár gcumas déileáil leis na dúshláin mhóra atá romhainn mar shochaí, dúshláin nach bhfuil an margadh ina aonar in acmhainn a réiteach tapa go leor, amhail astaíochtaí carbóin a laghdú nó an chéad ghlúin eile frithbheathach a sholáthar (MEMO/13/669). Tá sé beartaithe leis an bpacáiste freisin cur le tionscnamh atá dírithe ar chomhar maidir le hinfheistíochtaí i dtaighde agus i nuálaíocht i ndáil le bainistiú aerthráchta, chun tacú leis an Aerspás Eorpach Aonair (IP/13/664).

Dúirt José Manuel Barroso, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh: Ní mór don AE fanacht ar thús cadhnaíochta in earnálacha straitéiseacha domhanda na teicneolaíochta ina bhfuil poist d’ardcháilíocht. Tá maoiniú poiblí agus príobháideach á gcur le chéile sa phacáiste infheistíochta seo i gcomhair nuálaíochta chun tabhairt faoin sprioc áirithe sin. Léiríonn an méid sin go ríshoiléir gur buiséad le haghaidh fáis é buiséad an AE."

Ar an iomlán, de thoradh na hinfheistíochta de €8 billiún atá beartaithe trí Fís 2020, an chéad chlár taighde agus nuálaíochta eile de chuid a AE, gheofar tuairim is €10 billiún ó lucht tionscail agus gar do €4 billiún ó Bhallstáit an AE.

Dúirt an Coimisinéir Eorpach um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht, Máire Geoghegan‑Quinn: “Ní hé amháin go neartaítear ár ngeilleagar trí na tionscnaimh sin, is infheistíocht i mianach saoil níos fearr iad. Agus muid ag obair i gcomhar le chéile beimid in ann dul i ngleic le fadhbanna nach féidir le cuideachta amháin ná le tír amháin déileáil leo ina n‑aonar.

Tugtar ‘Comhthionscnaimh Teicneolaíochta' ar na Comhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí seo, agus tá cúig cinn acu ann:

  • Leigheasra Nuálacha 2: an chéad ghlúin eile de vacsaíní, leigheasra agus cóireálacha leighis a fhorbairt, amhail frithbheathaigh nua (Nasc chuig an mbileog eolais)

  • Breosla-chealla agus Hidrigin 2: cur le húsáid teicneolaíochtaí atá glan agus tíosach in earnálacha an iompair, na tionsclaíochta agus an fhuinnimh (Nasc chuig an mbileog eolais)

  • Spéir Ghlan 2: aerárthaigh níos glaine, níos ciúine a fhorbairt a dhéanfaidh i bhfad níos lú astaíochtaí CO2 (Nasc chuig an mbileog eolais)

  • Tionscail Bhithbhunaithe: acmhainní nádúrtha in‑athnuaite agus teicneolaíochtaí nuálacha a úsáid chun na táirgí a úsáidimid gach lá a dhéanamh níos glaise (Nasc chuig an mbileog eolais)

  • Comhpháirteanna Leictreonacha agus Córais Leictreonacha: borradh a chur faoi chumas monaróireachta leictreonaice na hEorpa (Nasc chuig an mbileog eolais agus MEMO/13/673).

Cúlra

Tá na Comhthionscnaimh Teicneolaíochta oscailte do raon leathan tionscal ar fud na hEorpa, gnólachtaí beaga agus meánmhéide san áireamh, agus féadann gach cineál eagraíochta taighde cur isteach ar mhaoiniú. D’fhorbair an Coimisiún na tionscnaimh nua i ndlúthpháirtíocht le lucht tionscail, agus tá maoiniú nach beag tugtha ag lucht tionscail freisin. Táthar tar éis mórathruithe a thabhairt isteach le díriú ar na gearáin go bhfuil na tionscnaimh atá ann faoi láthair róchasta agus gur deacair bheith rannpháirteach iontu.

Tá comhthionscnaimh teicneolaíochta áirithe ann cheana, amhail an Tionscnamh um Leigheasra Nuálacha, Spéir Ghlan agus Breosla-chealla agus Hidrigin; agus beidh dhá chomhpháirtíocht eile atá ann cheana ceangailte le chéile sa chomhthionscnamh teicneolaíochta i réimse na leictreonaice. Is tionscnamh nua é an comhthionscnamh teicneolaíochta i gcomhair tionscal bithbhunaithe. Tá gá le tograí reachtacha nua anois leis na tionscnaimh nua a bhunú faoi Fís 2020, an cheád chlár taighde agus nuálaíochta eile de chuid an AE, atá faoi réir formheasa ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle.

Áirítear sa phacáiste freisin ceithre cinn de chomhpháirtíochtaí príobháideacha poiblí idir an Coimisiún Eorpach agus Ballstáit an AE: tacaíocht do ghnólachtaí ardteicneolaíochta beaga agus meánmhéide, cóireálacha nua leighis in aghaidh galar atá bainteach leis an mbochtaineacht, teicneolaíochtaí tomhais i gcomhair iomaíochais thionsclaíoch, agus réitigh le go mbeidh daoine scothaosta agus daoine atá faoi mhíchumas in ann maireachtáil go sábháilte sa bhaile.

Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún a ghabhann leis na tograí reachtacha leagtar amach freisin conas mar a bheartaíonn an Coimisiún rannpháirtíocht lucht tionscail a neartú in Fís 2020 trí tuilleadh comhpháirtíochtaí príobháideacha poiblí, mar shampla i réimsí na gcarr glas, na bhfoirgneamh atá tíosach ar fhuinneamh, na monarchana amach anseo, na dtionscal próiseála inbhuanaithe, na róbataice agus na fótónaice.

Naisc

Teachtaireacht

Fís 2020

Teagmhálacha :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martínez García (+32 2 298 73 03)

Pacáiste Infheistíochta don Nuálaíocht – infheistíochtaí iomlána (2014-2020) (in € milliúin)

Comhthionscnaimh Teicneolaíochta

CT

AE( Fís 2020) + Ballstáit an AE (Leictreonaic amháin)

Lucht tionscail

Iomlán

Tionscnamh um Leigheasra Nuálacha 2

€1725

€1725

€3450

Cealla-bhreosla agus Hidrigin 2

€700

€700

€1400

Spéir Ghlan 2

€1800

€2250

€4050

Tionscail bhithbhunaithe

€1000

€2800

€3800

Comhpháirteanna leictreonacha agus córais leictreonacha

€1215 (+ €1200 ó Bhallstáit an AE)

€2400

€4815

Iomlán CTanna

€7640 (€6440 ó Fís 2020 + €1200 ó Bhallstáit an AE)

€9 875

€17515

Cláir Chomhpháirteacha le Ballstáit

Comhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí

AE (Fís 2020)

Ballstáit

iomlán

Comhpháirtíocht maidir le Tástálacha Cliniciúla idir Tíortha Eorpacha agus Tíortha i mBéal Forbartha 2

€683

€683

€1366

Clár Eorpach um Thaighde Méadrólaíochta

€300

€300

€600

Eurostars 2 (do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide)

€287

€861

€1148

Clár Taighde agus Forbartha um Maireachtáil Ghníomhach agus Chuidithe

€175

€175

€350

Iomlán clár chomhpháirteach

€1445

€2019

€3464

Comhghnóthas SESAR

JU

AE (Fís 2020)

Eurocontrol agus comhaltaí eile

iomlán

Córas Eorpach um Bainistiú Aerthráchta (SESAR)

€600

€1000

€1600

IOMLÁN

€22579


Side Bar