Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. juuli 2013

EL ja tööstussektor ühendavad jõud, et investeerida teadusuuringutesse ja innovatsiooni 22 miljardit eurot

Euroopa Komisjon, ELi liikmesriigid ja Euroopa tööstussektor investeerivad järgmise seitsme aasta jooksul üle 22 miljardi euro innovatsiooni majandusharudes, kus luuakse kvaliteetseid töökohti. Suurem osa investeeringutest on suunatud viide avaliku ja erasektori partnerlusse sellistes valdkondades nagu innovatiivsed ravimid, lennundus, biotoorainel põhinev tööstus, kütuseelemendid ja vesinik ning elektroonika. Selline teaduskoostöö suurendab ELi tööstuse konkurentsivõimet valdkondades, kus pakutakse tööd juba rohkem kui neljale miljonile inimesele. Partnerluse raames otsitakse lahendusi ka keerulistele ühiskondlikele probleemidele, mida turg üksi ei suuda piisavalt kiiresti lahendada, näiteks CO2-heite vähendamine või antibiootikumide järgmise generatsiooni väljatöötamine (MEMO/13/669). Paketiga tehakse ka ettepanek laiendada tegevust ja ühendada lennuliikluse korraldamisega seotud teadus- ja uuendustegevuse investeeringud, et toetada ühtset Euroopa taeva algatuse elluviimist (IP/13/664).

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso märkis selle kohta järgmist: „EL peab säilitama oma liidripositsiooni strateegilistes üleilmsetes tehnoloogiasektorites, kus pakutakse inimestele kvaliteetseid töökohti. Selliste innovatsiooni tehtavate investeeringute eesmärk ongi ühendada avaliku ja erasektori vahendid just sel eesmärgil. Tegemist on suurepärase näitega ELi eelarvest kui majanduskasvu toetavast eelarvest.”

Kavandatav 8 miljardi euro suurune koguinvesteering ELi järgmisest teadus- ja innovatsiooniprogrammist „Horisont 2020” koosneb tööstussektorilt saadavast ligikaudu 10 miljardist eurost ja ELi liikmesriikide antavast 4 miljardist eurost.

Euroopa teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn sõnas selle kohta nii: „Sellised algatused mitte üksnes ei tugevda meie majandust, vaid tegu on paremasse elukvaliteeti investeerimisega. Koostöö aitab meil lahendada probleeme, mida üks ettevõte ega riik ei suuda üksinda lahendada.”

Viis avaliku ja erasektori partnerlusvormi (ühised tehnoloogiaalgatused) on järgmised:

  • Uudsed ravimid (IMI2): töötada välja järgmise põlvkonna vaktsiinid, ravimid ja raviviisid, näiteks uued antibiootikumid (Link teabelehele)

  • Kütuseelementide ja vesiniku valdkond 2 (FCH2): laiendada keskkonnahoidliku ja tõhusa transpordi-, tööstus- ja energiatehnoloogia kasutamist (Link teabelehele)

  • Clean Sky 2 (CS2): töötada välja keskkonnahoidlikumad ja vaiksemad lennukid, mille CO2-heide on märkimisväärselt väiksem (Link teabelehele)

  • Biotoorainel põhinev tööstus (BBI): kasutada taastuvaid loodusvarasid ja uuenduslikke tehnoloogialahendusi keskkonnasäästlikumate esmatarbekaupade tootmiseks (Link teabelehele)

  • Elektroonikakomponendid ja -süsteemid (ECSEL): tõhustada Euroopa elektroonikatööstust (Link teabelehele ja MEMO/13/673)

Taust

Ühised tehnoloogiaalgatused on avatud mitmele tööstusharule kogu Euroopas, sealhulgas VKEdele, ning rahastamist võivad taotleda igat liiki teadusasutused. Komisjon töötas uued algatused välja tihedas koostöös tööstussektoriga, kellelt omakorda pärinevad märkimisväärsed rahalised vahendid. Suuri muudatusi on tehtud selleks, et vastata kriitikale, nagu oleksid praegused algatused ülemäära keerulised ja neis oleks raske osaleda.

Uudsete ravimite algatuse, Clean Sky ning kütuseelementide ja vesiniku valdkonna puhul on tegemist praegu toimivate ettevõtmistega, samas kui elektroonikatehnoloogiaalgatusse koondatakse kaks olemasolevat partnerlussuhet. Biotoorainel põhineva tööstuse näol on tegemist uue algatusega. ELi uue teadusuuringute ja innovatsiooni programmi „Horisont 2020” kohaste algatuste rakendamiseks on nüüd vaja uusi seadusandlikke ettepanekuid, mille peavad heaks kiitma Euroopa Parlament ja nõukogu.

Pakett sisaldab ka avaliku sektori sisest nelja partnerlust Euroopa Komisjoni ja ELi liikmesriikide vahel järgmistes valdkondades: vaesusega kaasnevate haiguste uued raviviisid, tööstuse konkurentsivõime mõõtmise viisid, toetus kõrgtehnoloogia valdkonna VKEdele ning vanuritele ja puudega inimestele turvalise elu tagamine nende endi kodus.

Ettepanekutele lisatud komisjoni teatises on kirjas ka see, kuidas komisjon kavatseb tugevdada tööstussektori osalemist programmis „Horisont 2020” ning kasutada selleks uusi avaliku ja erasektori partnerlussuhteid, näiteks sellistes valdkondades nagu keskkonnasõbralikud autod, energiatõhusad ehitised, tulevikutehased, jätkusuutlik töötlev tööstus, robootika ja fotoonika.

Lingid

Teatis

Horisont 2020

Kontaktid :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martínez García (+32 2 298 73 03)

Innovatsiooni investeerimisepakett — koguinvesteeringud (2014–2020) (miljonites eurodes)

Ühised tehnoloogiaalgatused

Ühine tehnoloogiaalgatus      

EL (Horisont 2020) + ELi liikmesriigid (vaid elektroonika)

Tööstusharu

Kokku

Uudsed ravimid 2

1725

1725

3450

Kütuseelementide ja vesiniku valdkond 2

700

700

1400

Clean Sky 2

1800

2250

4050

Biotoorainel põhinev tööstus

1000

2800

3800

Elektroonikakomponendid ja -süsteemid:

1215  (+ 1200 ELi liikmesriikidelt)

2400

4815

Ühised tehnoloogiaalgatused kokku

7640  (6440 programmist Horisont 2020 + 1200 ELi liikmesriikidelt)

9875

17515

Ühisprogrammid liikmesriikidega

Avaliku sektori sisene partnerlus

EL (Horisont 2020)

Liikmesriigid

Kokku

Euroopa ja arengumaade partnerlus kliiniliste uuringute alal 2 (EDCTP 2)

683

683

1366

Euroopa metroloogiaprogramm (EMPIR).

300

300

600

Eurostars 2 (VKEdele)

287

861

1148

Aktiivse ja toetatud elu teadus- ja arendusprogramm

175

175

350

Ühisprogrammid kokku

1445

2019 

3464

Ühisettevõte SESAR

Ühisettevõte

EL (Horisont 2020)

Eurocontrol ja teised liikmed

Kokku

Ühisettevõte Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks

600

1000

1600

KOKKU

22579


Side Bar