Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΛΤΙΟ TΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2013

Η ΕΕ και η βιομηχανία ενώνουν τις δυνάμεις τους και επενδύουν 22 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ και η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα επενδύσουν περισσότερα από 22 δισ. ευρώ κατά τα επόμενα επτά έτη για την καινοτομία σε τομείς που προσφέρουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων θα διατεθεί σε πέντε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στους τομείς των καινοτόμων φαρμάκων, της αεροναυτικής, των βιομηχανιών βιολογικής βάσης, των κυψελών καυσίμου και υδρογόνου, και των ηλεκτρονικών εφαρμογών. Οι εν λόγω ερευνητικές συμπράξεις θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε τομείς που παρέχουν ήδη περισσότερες από 4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Επίσης, θα δώσουν λύσεις σε μείζονες προκλήσεις της κοινωνίας που δεν αντιμετωπίζονται αρκετά γρήγορα από την ίδια την αγορά, όπως η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ή η παροχή αντιβιοτικών της επόμενης γενιάς (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/13/669). Η δέσμη μέτρων προτείνει επίσης να αναπτυχθεί πρωτοβουλία για τη διοχέτευση επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, με στόχο τη στήριξη του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού» (IP/13/664).

Ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Η ΕΕ πρέπει να παραμείνει στην παγκόσμια πρωτοπορία στρατηγικών τεχνολογικών τομέων που προσφέρουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας. Αυτή η δέσμη επενδύσεων στην καινοτομία συνδυάζει τις δημόσιες και ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις προς αυτή την κατεύθυνση και αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι προϋπολογισμός για την ανάπτυξη.»

Συνολικά, μια προτεινόμενη επένδυση ύψους 8 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του επόμενου ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» θα εξασφαλίσει περίπου 10 δισ. ευρώ από τη βιομηχανία, και περίπου 4 δισ. ευρώ από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν δήλωσε: «Οι πρωτοβουλίες αυτές όχι μόνο ενισχύουν την οικονομία μας, αλλά αποτελούν και επένδυση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αν συνεργαστούμε όλοι μαζί θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που καμία επιχείρηση ή χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της.»

Οι πέντε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, γνωστές ως «Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες» (ΚΤΠ), είναι οι εξής:

  • Καινοτόμα φάρμακα 2 (ΙΜΙ2): για την ανάπτυξη εμβολίων, φαρμάκων και θεραπειών της επόμενης γενιάς, όπως νέα αντιβιοτικά (Ενημερωτικό δελτίο)

  • Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου 2 (FCH2): για την επέκταση της χρήσης αντιρρυπαντικών και αποδοτικών τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών, της βιομηχανίας και της ενέργειας (Ενημερωτικό δελτίο)

  • Clean Sky 2 (CS2): για την κατασκευή πιο καθαρών και αθόρυβων αεροσκαφών με σημαντικά λιγότερες εκπομπές CO2 (Ενημερωτικό δελτίο)

  • Βιομηχανίες βιολογικής βάσης (BBI): για τη χρήση ανανεώσιμων φυσικών πόρων και καινοτόμων τεχνολογιών με στόχο την παραγωγή οικολογικότερων προϊόντων καθημερινής χρήσης (Ενημερωτικό δελτίο)

  • Ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα (ECSEL): για την τόνωση της ευρωπαϊκής παραγωγής ηλεκτρονικών προϊόντων (Ενημερωτικό δελτίο και ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/13/673)

Γενικές πληροφορίες

Καθώς οι ΚΤΠ προσφέρονται για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, ερευνητικοί οργανισμοί κάθε είδους μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση. Η Επιτροπή έχει αναπτύξει τις νέες αυτές πρωτοβουλίες σε στενή συνεργασία με τη βιομηχανία, η οποία έχει διαθέσει σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Έχει επίσης προβεί σε σημαντικές τροποποιήσεις σε συνέχεια της κριτικής ότι οι τρέχουσες πρωτοβουλίες είναι υπερβολικά πολύπλοκες με αποτέλεσμα η συμμετοχή σ’αυτές να γίνεται εξαιρετικά δύσκολη.

Οι ΚΤΠ: καινοτόμα φάρμακα, Clean Sky, κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου έχουν ήδη αναληφθεί, ενώ η ΚΤΠ για τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα συνδυάζει δύο εν εξελίξει συμπράξεις. Η ΚΤΠ για τις βιομηχανίες βιολογικής βάσης αποτελεί νέα πρωτοβουλία. Νέες νομοθετικές προτάσεις απαιτούνται για τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του επόμενου ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020», το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Αυτή η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει επίσης τέσσερις συμπράξεις δημοσίων φορέων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ: νέες θεραπείες ασθενειών που σχετίζονται με τη φτώχεια, τεχνολογίες μέτρησης της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, στήριξη σε ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, και λύσεις ώστε ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία να μπορούν να συνεχίσουν να ζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνοδεύει τις νομοθετικές προτάσεις καθορίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή προτίθεται να ενισχύσει τη συμμετοχή της βιομηχανίας στο πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» μέσω περαιτέρω συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, όπως στους τομείς των πράσινων αυτοκινήτων και των ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων, των εργοστασίων του μέλλοντος, των βιομηχανιών βιώσιμων διεργασιών, της ρομποτικής και της φωτονικής.

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Ορίζοντας 2020

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martínez García (+32 2 298 73 03)

Δέσμη επενδύσεων καινοτομίας— Συνολικές επενδύσεις (2014-20) (σε εκατ. ευρώ)

Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες

ΚΤΠ

ΕΕ (Ορίζοντας 2020) + κράτη μέλη της ΕΕ (μόνο για ηλεκτρονικές εφαρμογές )

Βιομηχανία

Σύνολο

Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα 2

1725 εκατ. €

1725 εκατ. €

3450 εκατ. €

Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου 2

700 εκατ. €

700 εκατ. €

1400 εκατ. €

Clean Sky 2

1800 εκατ. €

2250 εκατ. €

4050 εκατ. €

Βιομηχανίες βιολογικής βάσης

1000 εκατ. €

2800 εκατ. €

3800 εκατ. €

Ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα

1215 εκατ. € (+ 1200 εκατ. € από τα κράτη μέλη της ΕΕ)

2400 εκατ. €

4815 εκατ. €

Σύνολο ΚΤΠ

7640 εκατ. € (6440 εκατ. € από το Ορίζοντας 2020 + 1200 εκατ. € από τα κράτη μέλη της ΕΕ)

9.875 εκατ. €

17.515 εκατ. €

Κοινά προγράμματα με τα κράτη μέλη

Συμπράξεις δημοσίων φορέων

ΕΕ («Ορίζοντας 2020»)

Κράτη μέλη

Σύνολο

Eταιρική σχέση ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών στον τομέα των κλινικών δοκιμών (EDCTP)

683 εκατ. €

683 εκατ. €

1366 εκατ. €

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Μετρολογίας (EMPIR)

300 εκατ. €

300 εκατ. €

600 εκατ. €

Eurostars 2 (για ΜΜΕ)

287 εκατ. €

861 εκατ. €

1148 εκατ. €

Πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενεργητικής και υποβοηθούμενης διαβίωσης

175 εκατ. €

175 εκατ. €

350 εκατ. €

Σύνολο κοινών προγραμμάτων

1445 εκατ. €

2019 εκατ. €

3464 εκατ. €

Κοινή επιχείρηση SESAR

ΚΕ

ΕΕ («Ορίζοντας 2020»)

Το Eurocontrol και άλλα μέλη

Σύνολο

Ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)

600 εκατ. €

1000 εκατ. €

1600 εκατ. €

ΣΥΝΟΛΟ

22579 εκατ. €


Side Bar