Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 юли 2013 г.

ЕС и промишленият сектор обединяват силите си, за да осигурят инвестиции в размер на 22 млрд. евро за научни изследвания и иновации

През следващите седем години Европейската комисия, държавите — членки на ЕС, и европейският промишлен сектор ще осигурят инвестиции в размер на над 22 млрд. евро за иновации в сектори, в които се разкриват висококачествени работни места. По-голямата част от инвестициите ще бъде предназначена за пет публично-частни партньорства в областта на иновативните лекарства, въздухоплаването, биотехнологичните производства, горивните клетки и водорода и електрониката. Тези изследователски партньорства ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността на промишлени сектори на ЕС, вече осигуряващи над 4 милиона работни места. Чрез тях също така ще се търсят решения за основни предизвикателства пред обществото, които не намират достатъчно бърз отговор само чрез пазарните механизми, като напр. намаляването на въглеродните емисии или осигуряването на ново поколение антибиотици (MEMO/13/669). С пакета също така се предлага да се разшири обхватът на една инициатива, така че да се обединят инвестициите за научни изследвания и иновации в областта на управлението на въздушното движение в подкрепа на инициативата „Единно европейско небе“ (IP/13/664).

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „ЕС трябва да запази лидерската си позиция в технологичните сектори от стратегическо значение в световен мащаб, които осигуряват висококачествени работни места. Именно с тази цел в пакета от мерки за инвестиции в иновации се съчетават публичното и частното финансиране. Това е чудесно доказателство, че бюджетът на ЕС е бюджет за растеж“.

Като цяло с предложените инвестиции в размер на 8 млрд. евро по линия на следващата програма на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите „Хоризонт 2020“ ще се осигурят около 10 млрд. евро от промишления сектор и близо 4 млрд. евро от държавите — членки на ЕС.

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: „Тези инициативи не само способстват за укрепването на нашата икономика, те са и инвестиции в по-добро качество на живот. Работейки заедно, ще съумеем да разрешим проблеми, с които не би могла да се справи сама нито една компания или държава“.

Петте публично-частни партньорства, наречени „съвместни технологични инициативи“ (СТИ), са както следва:

  • Иновативни лекарства 2 (ИИЛ2): за разработване на следващо поколение ваксини, лекарства и методи за лечение, като напр. нови антибиотици (линк към информационна брошура)

  • Горивни клетки и водород 2 (ГКВ2): за разпространяване използването на незамърсяващи и ефикасни технологии в транспорта, промишления сектор и енергетиката (линк към информационна брошура)

  • Чисто небе 2: за разработване на по-малко замърсяващи и по-безшумни въздухоплавателни средства, при които емисиите на CO2 са съществено намалени (линк към информационна брошура)

  • Биотехнологични производства (БП): за използване на възобновяеми природни ресурси и иновативни технологии за осигуряване на по-екологосъобразни продукти за ежедневието (линк към информационна брошура)

  • Електронни компоненти и системи (ECSEL): за насърчаване развитието на капацитет за производство в европейския сектор на електрониката (линк към информационна брошура и MEMO/13/673)

Контекст

В СТИ могат да участват представители на редица промишлени сектори от цяла Европа, включително МСП, а за финансиране могат да кандидатстват всякакви научноизследователски организации. Комисията разработи новите инициативи в тясно сътрудничество с промишления сектор, който от своя страна се ангажира да предостави значителни финансови средства. Съществени промени бяха направени в отговор на критиките, че включването в сегашните инициативи е трудно поради твърде усложнените процедури.

Инициативата за иновативни лекарства, както и СТИ за „Чисто небе“ и за горивните клетки и водорода съществуват и понастоящем, докато СТИ в областта на електрониката обединява две сегашни партньорства. СТИ за биотехнологични производства представлява нова инициатива. Сега са необходими нови законодателни предложения, за да се установят инициативите в рамките на следващата програма на ЕС за научни изследвания и иновации — „Хоризонт 2020“, която трябва да бъде одобрена от Европейския парламент и от Съвета.

Част от пакета са и четири партньорства в рамките на публичния сектор между Европейската комисия и държавите — членки на ЕС: за нови методи за лечение на свързани с бедността болести, за технологии за измерване в услуга на повишаването на промишлената конкурентоспособност, за подкрепа за високотехнологичните МСП, както и за решения, чрез които на възрастните хора и хората с увреждания да се осигури безопасен живот в техните домове.

В Съобщението на Комисията, придружаващо законодателните предложения, се посочват и предвидените от Комисията начини за засилване на ангажиментите, поети към промишления сектор в рамките на „Хоризонт 2020“, чрез публично-частни партньорства напр. в областта на екологичните автомобили, енергийноефективните сгради, „фабриките на бъдещето“, устойчивите процеси в промишлеността, роботиката и фотониката.

Връзки

Съобщение

„Хоризонт 2020“

За контакти:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Туитър: @ECSpokesScience

Inma Martínez García (+32 2 298 73 03)

Пакет от инвестиции в иновации - общо инвестиции (2014 — 2020 г.) (в млн. евро)

Съвместни технологични инициативи

СТИ   

ЕС („Хоризонт 2020“) + държави — членки на ЕС (само за електрониката)

Промишлен сектор

Общо

Инициатива за иновативни лекарства 2

1725

1725

3450

Горивни клетки и водород 2

700

700

1400

Чисто небе 2

1800

2250

4050

Биотехнологични производства

1000

2800

3800

Електронни компоненти и системи

1215 (+ 1200 от държавите — членки на ЕС)

2400

4815

Общо СТИ

7640 (6440 по „Хоризонт 2020“ + 1200 от държавите — членки на ЕС)

9875

17 515

Съвместни програми с държавите членки

Публично–частни партньорства

ЕС („Хоризонт 2020“)

Държави членки

Общо

Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни 2 (EDCTP 2)

683

683

1366

Европейска научноизследователска програма по метрология (ЕНПМ)

300

300

600

Eurostars 2 (за МСП)

287

861

1148

Научноизследователска и развойна програма за активен живот и помощ в ежедневието

175

175

350

Общо съвместни програми

1445

2019

3464

Съвместно предприятие SESAR

Съвместно предприятие

ЕС („Хоризонт 2020“)

Евроконтрол и други членове

Общо

Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

600

1000

1600

ОБЩО

22 579


Side Bar