Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT LT LV MT HR

Európska komisia

MEMO

Brusel 10. júla 2013

Európska komisia investuje 600 miliónov EUR do nového výskumu na riešenie preťaženia európskeho vzdušného priestoru

– Najčastejšie otázky

Preťaženie európskeho vzdušného priestoru: výzvy

Európskemu vzdušnému priestoru a letiskám hrozí, že dosiahnu hranice svojej kapacity. Každoročne využíva v Európe viac ako 440 letísk až okolo 800 miliónov cestujúcich . Za deň sa uskutoční približne 27 000 riadených letov (t. j. 9 miliónov letov v európskom vzdušnom priestore ročne). 80 % týchto letov sa prevádzkuje v rámci EÚ.

Dnešnú situáciu európske odvetvie leteckej dopravy zvláda v celom rozsahu, očakáva sa však 3-percentný nárast objemu leteckej dopravy ročne, ak hospodárske podmienky ostanú nezmenené. Odhaduje sa, že počet letov sa v nasledujúcich 10 až 20 rokoch zvýši o 50 %.

Ak by sme nič nepodnikli, zavládol by chaos. Európa by nielen nebola schopná uspokojiť veľkú časť potenciálneho dopytu, ale musela by čeliť aj oneskoreniam a rušeniam letov v bezprecedentnom rozsahu. Ak by prevádzka pokračovala ďalej ako doteraz, náklady spojené s preťažením by sa do roku 2050 zvýšili približne o 50 %.

Základným problémom je, že systémy manažmentu letovej prevádzky v Európe sú rozdrobené a neefektívne.

Vzdušný priestor EÚ naďalej tvorí 27 samostatných vnútroštátnych systémov riadenia letovej prevádzky, ktoré poskytujú služby z približne 60 stredísk letovej prevádzky a vzdušný priestor je rozdelený na viac než 650 sektorov. To znamená, že vzdušný priestor je v súčasnosti viazaný na vnútroštátne hranice, a lety sa preto často nemôžu uskutočniť na priamej trase. V dôsledku fragmentácie vzdušného priestoru preletia lietadlá v Európe priemerne o 42 km viac než je nevyhnutné, čo spôsobuje dlhšie trvanie letov, oneskorenia, väčšiu spotrebu paliva a viac emisií CO2.

Okrem toho súčasný manažment letovej prevádzky využíva prevažne technológie navrhnuté v 50. rokoch minulého storočia, ktoré sú v súčasnosti už zastarané.

Neefektívnosť v dôsledku fragmentovaného európskeho vzdušného priestoru spôsobuje dodatočné náklady vo výške takmer 5 miliárd EUR ročne. Tieto náklady sa prenášajú na letecké spoločnosti a cestujúcich. Riadenie letovej prevádzky v súčasnosti predstavuje 6 až 12 % ceny letenky.

Systém riadenia letovej prevádzky v USA je dvojnásobne efektívnejší ako európsky: manažuje dvojnásobné množstvo letov pri porovnateľných nákladoch z približne tretinového počtu riadiacich stredísk.

Vzhľadom na tieto výzvy EÚ v roku 2004 začala iniciatívu Jednotné európske nebo s cieľom odstrániť vnútroštátne hranice vo vzduchu a vytvoriť jednotný vzdušný priestor, ktorý zabezpečí:

a) desaťnásobné zvýšenie bezpečnosti;

b) strojnásobenie kapacity vzdušného priestoru;

c) zníženie nákladov na manažment letovej prevádzky o 50 %;

d) zníženie vplyvu na životné prostredie o 10 %.

Ako môžeme vyvinúť novú technológiu na zvýšenie kapacity a zníženie nákladov v európskom vzdušnom priestore?

Výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR) tvorí technologickú vetvu Jednotného neba. Iniciatíva Jednotné európske nebo poskytuje legislatívny rámec na dosiahnutie budúcich potrieb v oblasti bezpečnosti, kapacít a efektívnosti skôr na európskej, než na vnútroštátnej úrovni. Cieľom SESARu je ponúknuť technické a operačné riešenia na dosiahnutie cieľov tejto iniciatívy.

Ako SESAR funguje?

Projekt SESAR (Výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba) je technologickým pilierom iniciatívy Jednotné európske nebo. Zameriava sa na modernizáciu manažmentu letovej prevádzky (ATM) v Európe. Tento cieľ dosahuje zavádzaním novej koncepcie fungovania a nových systémov ATM, ktoré sú potrebné na dosiahnutie výkonnostných cieľov iniciatívy. Koncepcia projektu SESAR sa zakladá na zásade, že používatelia vzdušného priestoru a riadiaci letovej prevádzky určia spoločne prostredníctvom postupov spolupráce a výmeny informácií optimálnu, predvídateľnú a časovo vyhovujúcu letovú dráhu pre lietadlá. Koncepcia sa spolieha na inovačné technológie a nové prevádzkové postupy, ktoré vzídu z cyklu troch navzájom prepojených, pokračujúcich a vyvíjajúcich sa procesov: vymedzenie obsahu a priorít prostredníctvom spoločne prijatého plánu realizácie, ktorým je Hlavný plán európskeho ATM (hlavný plán ATM)1; výskum, vývoj a skúšobná prevádzka požadovaných technologických systémov, komponentov a prevádzkových postupov; a nakoniec, zavedenie nových systémov a prevádzkových postupov.

Spoločný podnik na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (spoločný podnik SESAR) je verejno-súkromné partnerstvo založené v roku 2007. Zodpovedá za výskum, vývoj a skúšobnú prevádzku projektu SESAR v súlade s Hlavným plánom ATM. Spoločný podnik SESAR je rovnako „strážcom“ a vykonávateľom Hlavného plánu ATM.

Politika Jednotného európskeho neba rieši otázky, ktoré prekračujú záujmy jednotlivých štátov a priemyselných odvetví. Jej všeobecným cieľom je odstrániť prekážky vnútorného trhu vo vzdušnom priestore. Politika Jednotného európskeho neba sa zameriava na urýchlenie pokroku v dosahovaní efektívnosti, nákladovej účinnosti, zmenšenia negatívneho dosahu na životné prostredie atď. Existujúce partnerstvo zainteresovaných strán, ktoré združuje zdroje verejných aj súkromných partnerov z celej Európy, doteraz fungovalo kolektívne a efektívne. Podpora, ktorú partnerstvo poskytuje, je dnes rovnako dôležitá, ako bola pri zriadení spoločného podniku SESAR. Výskum ATM v Európe musí byť stabilný a dlhodobý, aby podporoval svoje dlhé inovačné cykly.

Ciele spoločného podniku SESAR sú

 • zabezpečiť sústredenie a koordináciu všetkých relevantných výskumných činností ATM v EÚ, ktoré prispievajú k uplatneniu Hlavného plánu ATM;

 • prispieť k splneniu výkonnostných cieľov Jednotného európskeho neba (pozri MEMO 13/525);

 • poskytnúť účinný vykonávací nástroj pre:

 1. združovanie a koordinovanie verejných a súkromných investícií do výskumu v duchu spolupráce a prepojenie kľúčových aktérov z odvetvia ATM v celej Európe s cieľom implementovať Hlavný plán ATM;

 2. posilnenie výmeny znalostí medzi aktérmi a vednými disciplínami; a

 3. združovanie potrebných zdrojov na overovanie prevádzkových výsledkov výskumu.

Kto je súčasťou spoločného podniku SESAR?

Spoločný podnik SESAR tvoria 2 zakladajúci členovia (EÚ a Eurocontrol) a 15 členov zastupujúcich všetkých strany zainteresované na manažmente letovej prevádzky: poskytovatelia civilných a vojenských letových navigačných služieb, výrobca lietadiel Airbus, výrobcovia zariadení ako Thales, Indra, Alenia Aermacchi, Frequentis, Selex SI a Honeywell a letiská. Okrem toho sú súčasťou spoločného podniku používatelia vzdušného priestoru, združenia zamestnancov, vedecké inštitúcie a niekoľko pridružených partnerov, ktorí uskutočňujú doplnkové činnosti k programu.

Aké sú hlavné doterajšie úspechy spoločného podniku SESAR?

 1. Riadenie letovej trasy 4D je základným kameňom koncepcie SESAR. V podstate zavádza štvrtý rozmer – čas – do riadenia trasy letov. Výsledkom je v porovnaní so súčasnými systémami veľmi presná a predvídateľná trasa lietadla, ktorú je možné zdieľať s riadiacimi strediskami zabezpečujúcimi optimálnu a bezpečnejšiu letovú prevádzku.

 2. Spoločný podnik SESAR úspešne vykonal prvotné lety podľa letových trás 4D v prevádzkovom prostredí s podporou satelitných technológií.

 3. Projekt SWIM (System Wide Information Management infrastructure – Celosystémová infraštruktúra na riadenie informácií) zavádza úplnú zmenu spôsobu riadenia informácií v rámci európskeho systému ATM. SWIM by sa mal stať intranetom budúceho systému ATM a jeho prototyp už preukázal, že letiská, poskytovatelia informácií o počasí, letecké spoločnosti a strediská riadenia leteckej dopravy si môžu nepretržite vymieňať informácie.

 4. Na prevádzku je pripravená prvá dislokovaná riadiaca veža. Ide o nový koncept, kde sa letová prevádzková služba na letisku vykonáva na inom mieste ako z miestnej riadiacej veže. Tento koncept prinesie úspory nákladov v dôsledku efektívnejšieho využívania ľudských zdrojov a tým, že sa usporia náklady na budovanie a údržbu riadiacich veží a zariadení na niektorých miestnych letiskách.

 5. 10 000 letov, vrátane 500 vojenských, sa už uskutočnilo na základe využitia inovačných riešení SESAR.

 6. 80 % projektov SESAR otestovalo svoje výstupy v reálnom prostredí.

Prečo potrebujeme doplniť financovanie a predĺžiť mandát spoločného podniku SESAR?

V nariadení (ES) č. 219/2007 (nariadenie o spoločnom podniku SESAR) sa ustanovuje, že spoločný podnik SESAR ukončí činnosť 31. decembra 2016, pretože financovanie z rozpočtu Únie pre spoločný podnik sa musí obmedziť na obdobie pokryté finančným rámcom EÚ na roky 2007 – 2013.

Podstatou dnešného návrhu je predĺženie pôsobenia existujúcej štruktúry počas nasledujúceho finančného rámca, konkrétnejšie v rámci programu Horizont 2020, s cieľom naďalej koordinovať činnosti výskumu, vývoja a skúšobnej prevádzky súvisiace s ATM. Cieľom spoločného podniku SESAR je v skutočnosti koordinácia všetkého výskumného úsilia súvisiaceho s ATM v Únii. Kontinuita pri koordinácii tohto výskumného úsilia je nevyhnutná na dosiahnutie výkonnostných cieľov Jednotného európskeho neba.

Hlavný plán ATM tvorí základ pracovného programu spoločného podniku SESAR. Organizáciu zavedenia koncepcie SESAR plánuje v 3 postupných krokoch: krok 1 — zameraný na zabezpečenie potrebných technológií na zjednotenie európskeho systému ATM prostredníctvom efektívnej výmeny informácií medzi všetkými aktérmi; krok 2 — zameraný na dosiahnutie efektívneho plánovania trás letov; a krok 3 — ktorého cieľom je dosiahnuť čo najvyššiu úroveň výkonnosti prostredníctvom integrovaného a plynule fungujúceho systému vzduch/zem. Súčasný pracovný program spoločného podniku SESAR sa zameriava len na dosiahnutie kroku 1 a väčšiny prvkov kroku 2. Činnosti, ktoré sa majú vykonať v rámci viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020, pokryjú najzložitejšie úrovne kroku 2, pre ktoré majú byť technológie a postupy k dispozícii do roku 2016, a celý rozsah kroku 3.

Čo prinesie nové financovanie?

Nové financovanie sa použije na

 1. vývoj prostriedkov umožňujúcich leteckým spoločnostiam lietať na nimi preferovaných (a priamejších) trasách s využitím nových technológií na výmenu údajov medzi vzduchom a zemou;

 2. integráciu nových typov lietadiel, ako napríklad bezposádkových lietadiel (drone), v systéme riadenia letovej prevádzky;

 3. optimalizáciu manažmentu prevádzky najmä na zemi, napríklad zefektívnením a zvýšením bezpečnosti vstupu a opustenia vzletových a pristávacích dráh za všetkých poveternostných podmienok.

Nový rozpočet sa predbežne použije na podporu prípravného výskumu ATM (6 %); aplikovaného výskumu (47 %), predvýrobného rozvoja (28 %) a demonštračných projektov veľkého rozsahu (9 %).

Aké sú prínosy spôsobu, akým spoločný podnik SESAR funguje?

 • V spoločnom podniku SESAR sú všetky príslušné zainteresované strany zapojené do rozhodovacích procesov a majú spoločnú zodpovednosť. Predĺženie mandátu spoločného podniku SESAR umožní zúčastneným stranám posilniť vzťahy s centrami excelentnosti a prehĺbiť strategické partnerstvá. Spoločný podnik SESAR bude mať takisto možnosť posilniť prepojenie s trhom, keďže aj dodávatelia sú súčasťou spoločného podniku; v kontexte včasného zavádzanie projektu SESAR to bude jednoznačná výhoda pri príprave potrebných demonštračných činností.

 • Spoločný podnik zodpovedá za koordináciu, programovanie a vykonávanie výskumu a inovácií, ako aj skúšobnej prevádzky súvisiacej so SESARom. Zabezpečuje sa tým kontinuita a bráni sa fragmentácii v oblasti výskumu a inovácií. Vzájomné prepojenia a koordinačné mechanizmy medzi účastníkmi a projektmi sú zlúčené do zastrešujúcej európskej koncepcie. Architektúra systému je zabezpečená prostredníctvom mnohostranných zmluvných dohôd.

 • Voľbou verejno-súkromného partnerstva na úrovni EÚ sa dá zabezpečiť, aby boli do programu začlenené ciele Jednotného európskeho neba s veľkým spoločenským významom, ako napríklad bezpečnosť a zníženie emisií uhlíka. Tento prístup umožnil združenie finančných prostriedkov a know-how, ako aj zníženie fragmentácie zapríčinenej podobnými vnútroštátnymi a regionálnymi projektmi. Takisto umožňuje využívanie schopností a inovačnej kapacity súkromného sektora v rámci primeraných dohôd o rozdelení rizika.

 • Zavedenie programu SESAR by mohlo priniesť výrazné ekonomické, sociálne a environmentálne výhody v odhadovanej hodnote 428 miliárd EUR2. Zlúčením zdrojov, zapojením všetkých zainteresovaných strán z oblasti ATM a správnym riadením konfliktu záujmov spoločný podnik SESAR zabezpečuje plnenie projektu SESAR, ktorý je základným predpokladom dosiahnutia cieľov Jednotného európskeho neba.

 • Spoločný podnik SESAR, v súčasnosti uznávaný referenčný bod v oblasti modernizácie systémov ATM, bude naďalej zabezpečovať silné postavenie EÚ na medzinárodnej scéne vo všeobecnosti a konkrétnejšie v rámci normalizačných orgánov.

Aké sú náklady?

V súčasnosti, počas obdobia súčasného viacročného finančného rámca (2007 – 2013), spoločný podnik SESAR riadi investície vo výške 2,1 miliardy EUR. Každý zakladajúci člen (Únia a Eurocontrol) poskytol 700 miliónov EUR. Ďalších 700 miliónov EUR poskytol priemysel. Z programu Horizont 2020 navrhuje Komisia vyčleniť sumu do 600 miliónov EUR3.

Ďalšie informácie

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

1 :

SESAR, plán realizácie udržateľného manažmentu letovej prevádzky – Hlavný plán európskeho ATM (2. vydanie), október 2012.

2 :

Hodnotenie makroekonomického vplyvu SESARu, spoločný podnik SESAR (2011).

3 :

Orientačná suma v bežných cenách. Výška bude závisieť od konečného objemu dohodnutých prostriedkov pre Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu pre tematickú oblasť „inteligentná, ekologická a integrovaná doprava“, ktorý schváli rozpočtový orgán v konečnej verzii legislatívneho finančného výkazu.


Side Bar