Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 juli 2013

EU-kommissionen investerar 600 miljoner euro i ny forskning för att minska överbelastningen i Europas luftrum

I dag meddelade EU-kommissionen att den investerar 600 miljoner euro för att minska överbelastningen i Europas luftrum. Kommissionen vill avvärja kapacitetsproblem då antalet flygningar förväntas öka med 50 % under de kommande 10–20 åren. Målet är att utveckla den nya teknik som behövs för att upprätta det gemensamma europeiska luftrummet, som är ett ambitiöst projekt för att reformera Europas luftrum genom att fördubbla kapaciteten och halvera kostnaderna för flygledningstjänst (ATM).

Europas luftrum och flygplatser riskerar att bli mättade. Om vi inte gör något åt situationen kommer vårt luftrum att drabbas av svår överbelastning och kaos, säger EU:s transportkommissionär Siim Kallas. Trängseln på flygplatserna kommer att leda till att två miljoner flyg inte kommer att kunna starta eller landa. Ökad belastning medför ökade säkerhetsrisker liksom förseningar och ekonomiska kostnader. Den här forskningsfinansieringen är nyckeln till den teknik som behövs för ett renare och effektivare europeiskt luftrum som är anpassat för 2000-talet.

Bristande effektivitet i Europas fragmenterade luftrum medför extra kostnader på nästan 5 miljarder euro för flygbolagen och deras kunder varje år. Ineffektiviteten gör att en genomsnittlig flygning blir 42 kilometer längre, vilket leder till att flygplanens bränsleförbrukning och utsläpp ökar och till att flygbolagen tvingas betala mer i dyra användaravgifter och drabbas av större förseningar. USA kontrollerar ett lika stort luftrum, med mer trafik, till nästan halva kostnaden.

Den här forskningen är avgörande för att man ska kunna förverkliga det gemensamma europeiska luftrummet, som ska tredubbla kapaciteten och halvera kostnaderna för flygtrafiken. Det kommer även i fortsättningen att förvaltas av det gemensamma företaget Sesar (Single European Sky Air Traffic Management Research), vars mandat kommer att förlängas med ytterligare åtta år, fram till och med 2024.

Forskningen syftar till att göra flyget renare, billigare och säkrare. Den nya finansieringen kommer att inriktas på

  1. utveckling av metoder som gör det möjligt för flygbolag att flyga de (mer direkta) rutter de föredrar, med hjälp av ny teknik för datautbyte mellan luft och mark,

  2. integrering av nya typer av luftfartyg, såsom obemannade flygplan, inom ATM-systemet,

  3. optimering av trafikledningen, särskilt på marken, t.ex. för att möjliggöra effektivare och säkrare trafik till och från start- och landningsbanor under alla väderförhållanden.

Projektet omfattar mer än 2 500 experter inom hela ATM-området. Deras arbete med samordnad forskning rörande ATM kommer att fortsätta liksom utvecklings- och valideringsverksamhet, inklusive storskaliga demonstrationer.

Utvidgningen av det gemensamma företaget Sesar visar kommissionens starka engagemang för det gemensamma europeiska luftrummet (se IP 13/523) och innebär ett erkännande av betydelsen av de resultat som det gemensamma företaget redan har uppnått.

Det gemensamma företaget Sesar kommer även fortsättningsvis att samfinansieras av Eurocontrol och luftfartsindustrin. EU:s del av finansieringen för utvidgningen, högst 600 miljoner euro, kommer att tas från programmet Horisont 2020 inom EU:s nya fleråriga budgetram. Detta ingår i en beräknad total budget för hela det nya arbetsprogrammet för det utvidgade gemensamma företaget Sesar på 1,6 miljarder euro. Preliminärt kommer denna budget att stödja grundforskning avseende ATM (6 %), tillämpad forskning (47 %), förindustriell utveckling (28 %) och storskaliga demonstrationsprojekt (9 %).

Bakgrund

Det gemensamma företaget Sesar är ett unikt offentligt-privat partnerskap som ska utveckla en ny generation av ATM-system, som kan hantera den växande lufttrafiken på det säkraste och mest kostnadseffektiva och miljövänliga sättet. Det är också ”väktare” för den europeiska ATM-generalplanen, som är färdplanen för företaget Sesars alla verksamheter och deras framtida spridning.

Det gemensamma företaget Sesar bildades 2007 för att samordna all ATM-forskning och ATM-utveckling i EU inom ramen för budgetplanen för 2007–2013, enligt vilken slutdatumet för det gemensamma företaget är den 31 december 2016.

EU och Eurocontrol, som grundat det gemensamma företaget Sesar, har tillsammans med företagets övriga 15 medlemmar redan bekräftat sitt åtagande att fortsätta med arbetet i Sesar. De övriga medlemmarna utgörs av offentliga och privata organisationer, såsom flygplanstillverkan Airbus, större nationella leverantörer av flygtrafiktjänster, flygplatser och tillverkare av utrustning, t.ex. Thales, Indra, Alenia Aermacchi, Frequentis, Selex SI och Honeywell.

Det gemensamma företaget Sesar spelar en avgörande roll när det gäller att utveckla den teknik som behövs för gemensamma europeiska luftrummet:

  1. Halvera de ATM-relaterade kostnaderna för användarna av luftrummet.

  2. Minska flygets miljöeffekter med 10 %.

  3. Åstadkomma en tredubbling av kapaciteten, viket också kommer att innebära färre förseningar, både på marken och i luften.

  4. Förbättra säkerheten med en faktor 10.

Läs mer:

IP/13/523

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

Följ Siim Kallas på Twitter

MEMO/13/666

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar