Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. juuli 2013

Euroopa Komisjon investeerib 600 miljonit eurot teadusuuringutesse, et vähendada Euroopa õhuruumi ülekoormatust

Euroopa Komisjon teatas täna kavatsusest investeerida veel 600 miljonit eurot Euroopa õhuruumi ülekoormatuse vähendamiseks. Kuna lendude arv suureneb prognoosi kohaselt järgmise 10–20 aasta jooksul 50%, püüab komisjon suurendada õhuruumi läbilaskevõimet. Eesmärk on töötada välja uus tehnoloogia, mis on vajalik selleks, et viia ellu Euroopa ühtse taeva algatus. Tegemist on laiahaardelise projektiga reformida Euroopa õhuruumi, kahekordistada selle läbilaskevõimet ja vähendada lennuliikluse haldamise kulusid poole võrra.

Seoses sellega märkis ELi transpordivolinik Siim Kallas järgmist: „Euroopa õhuruum ja lennujaamad on ülekoormatud. Kui me probleemiga kohe praegu ei tegele, tekivad meie õhuruumis varsti tõeliselt suured ummikud ja täielik kaos. Ka lennujaamad on üha enam ülekoormatud. Ennustuste kohaselt tekib olukord, kus kahel miljonil lennul saab olema probleeme õhkutõusmine või maandumisega. Ülekoormatuse tõttu võib väheneda ohutustase, üha enam lende võib hilineda ja suurenevad kulud. Praegune investeering on äärmiselt oluline 21. sajandi keskkonnahoidlikuma ja tõhusama õhuruumi vajadustele vastava tehnoloogia väljatöötamiseks.”

Euroopa õhuruumi killustatus tekitab lennuettevõtjatele ja nende klientidele igal aastal ligikaudu viis miljardit eurot täiendavaid kulusid. Hilinemised ja pikemad marsruudid muudavad iga lennu keskmiselt 42 kilomeetrit pikemaks, mistõttu õhusõidukid ja nende käitajad on sunnitud kulutama rohkem kütust, tekitama rohkem heitkoguseid, maksma suuremaid kasutustasusid ja kavandatust hiljem sihtpunkti jõudma. Ameerika Ühendriigid kasutavad sama suurt ja veelgi tihedama liiklusega õhuruumi, kuid nende kulud on poole väiksemad.

Teadusuuringute abil on võimalik ellu viia ühtse Euroopa taeva juhtalgatus ja luua ühtne Euroopa õhuruum, st kolmekordistada õhuruumi läbilaskevõimet ja vähendada lennuliikluskulusid poole võrra. Ühtse Euroopa taeva projekti juhib jätkuvalt Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi väljaarendamiseks loodud ühisettevõte SESAR, kelle volitusi pikendatakse veel kaheksa aastat, st 2024. aastani.

Teadusuuringute eesmärk on muuta lennuliiklus keskkonnasäästlikumaks, odavamaks ja ohutumaks. Rahastamisel keskendutakse järgmistele põhiülesannetele:

  1. töötatakse välja vahendid, mis võimaldavad lennuettevõtjatel lennata mööda neile meelepäraseid (ja otsesemaid) marsruute ning kasutada maa-õhk-andmevahetuseks uusi tehnoloogialahendusi;

  2. lennuliikluse juhtimisse kaasatakse uut tüüpi, nt mehitamata, õhusõidukid;

  3. optimeeritakse lennuliiklust, eelkõige maa peal; näiteks muudetakse lennuradadele pääs ja sealt väljumine tõhusamaks ja ohutumaks kõikides ilmastikutingimustes.

Projekti kaasatakse üle 2500 eksperdi, et hõlmata kõiki lennuliikluse korraldamise aspekte. Nende ülesanne on koordineeritult jätkata teadus-, arendus- ja valideerimistööd lennuliikluse korraldamise valdkonnas, sh korraldada ulatuslikke esitlusi.

Ühisettevõtte SESAR volituste pikendamine annab tunnistust komisjoni kindlast tahtest viia ellu ühtse Euroopa taeva projekt (vt IP 13/523) ja kinnitab seni tehtu olulisust.

Ühisettevõtte SESAR tegevust kaasrahastavad Eurocontrol ja lennundussektor. EL eraldab ühisettevõtte edasiseks tegevuseks maksimaalselt 600 miljonit eurot, mis saadakse programmist „Horisont 2020”, mis on ELi uue mitmeaastase finantsraamistiku üks osa. Nimetatud summa on osa ühisettevõtte SESAR laiendatud tegevuseks eraldatavast 1,6 miljardi suurusest eelarvest. Kava kohaselt rahastatakse sellest eelarvest lennuliikluse korraldamisega seotud teadusuuringuid (6%), rakendusuuringuid (47%), tootmisele eelnevat arendustegevust (28%) ja ulatuslikke esitlusi (9%).

Taust

Ühisettevõte SESAR on ainulaadne avaliku ja erasektori partnerlusvorm, mille eesmärk on töötada välja lennuliikluse korraldamise uue põlvkonna süsteem, mis vastab suuremate lennumahtude vajadustele ning millega tagatakse kõige ohutumad, kulutõhusamad ja keskkonnasõbralikumad tingimused. Samuti on tema ülesanne „hoida silma peal” Euroopa lennuliikluse korraldamise üldkava elluviimisel. Üldkava näol on tegemist SESARi tegevuse ja edasise arengu suunistega.

Ühisettevõte SESAR loodi 2007. aastal, et koordineerida lennuliikluse korraldamisega seotud teadus- ja arendustegevust ELis 2007.—2013. aasta finantsperspektiivi raames, mistõttu oli ette nähtud, et ettevõte tegutseb kuni 31. detsembrini 2016.

SESARi kaks asutajaliiget (EL ja Eurocontrol) ning ülejäänud 15 liiget, kelleks on avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud asutused, nt õhusõidukitootja Airbus, suured riiklikud aeronavigatsiooniteenuste osutajad, lennujaamad ja seadmetootjad, nt Thales, Indra, Alenia Aermacchi, Frequentis, Selex SI ja Honeywell, on juba kinnitanud oma soovi jätkata tööd SESARis.

SESARil on täita äärmiselt oluline roll ühtse Euroopa õhuruumi kujundamiseks vajaliku tehnoloogia väljatöötamises. Põhieesmärkideks on seatud:

  1. vähendada lennuliikluse korraldamise kulusid õhuruumikasutajate jaoks poole võrra;

  2. vähendada lendude keskkonnamõju 10%;

  3. kolmekordistada läbilaskevõimet ning tänu sellele vähendada viivitusi nii maa peal kui ka õhus;

  4. kümnekordistada ohutustaset.

Lisateave:

IP/13/523

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

Jälgi asepresidenti Kallast Twitteris

MEMO/13/666

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar