Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 10. juli 2013

Europa-Kommissionen investerer 600 mio. EUR i ny forskning i overbelastningen af Europas luftrum

Europa-Kommissionen har i dag meddelt, at den investerer 600 mio. EUR i forskning, der skal gøre noget ved trængslen i Europas luftrum. Kommissionen vil således forsøge at afværge, at der opstår kapacitetsproblemer i forbindelse med en forventet stigning i antallet af flyvninger på 50 % over de næste 10-20 år. Målet er at udvikle den nye teknologi, der er brug for til oprettelsen af det fælles europæiske luftrum - et ambitiøst projekt, der skal reformere Europas luftrum, fordoble kapaciteten og halvere udgifterne til lufttrafikstyring.

EU's transportkommissær, Siim Kallas, udtaler: "Luftrummet og lufthavnene i Europa risikerer at blive mættet. Hvis vi fortsætter den nuværende kurs, vil vi stå overfor svær overbelastning af og kaos i vores luftrum. På jorden vil lufthavnene blive så overfyldte, at 2 mio. afgange og landinger ikke kan gennemføres. En øget overbelastning medfører desuden øgede sikkerhedsrisici - såvel som forsinkelser og håndgribelige økonomiske omkostninger. Disse vigtige forskningsinvesteringer er nøglen til den nye teknologi, vi skal bruge for at skabe et renere, mere effektivt europæisk luftrum, der er tilpasset det 21. århundrede."

Den manglende effektivitet, der præger Europas opsplittede luftrum, koster flyselskaberne og deres kunder ca. 5 mia. EUR hvert år. Den lægger i gennemsnit 42 km til en flyvning, hvilket betyder, at flyselskaberne bruger mere brændstof, udleder flere emissioner og betaler mere i omkostningskrævende brugerafgifter, samtidig med at der opstår endnu større forsinkelser. Til sammenligning kontrollerer USA et luftrum af samme størrelse og med mere trafik til ca. halvdelen af omkostningerne.

Denne forskning er afgørende for oprettelsen af det fælles europæiske luftrum - flagskibsprojektet, der skal tredoble kapaciteten og halvere udgifterne til lufttrafik. Projektet skal fortsat forvaltes af fællesforetagendet for lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR), der får forlænget sit mandat i yderligere 8 år frem til 2024.

Forskningen har til formål at gøre flytrafik renere, billigere og mere sikkert. De nye investeringer vil have fokus på:

  1. at udvikle værktøjer, der gør det muligt for flyselskaberne at benytte deres foretrukne (og mere direkte) ruter ved hjælp af nye teknologier til udveksling af informationer mellem luftrummet og jorden

  2. at integrere nye typer luftfartøjer, såsom droner, i lufttrafikstyringssystemet

  3. at optimere trafikstyringen, navnlig på jorden - f.eks. ved at gøre adgangen til og fra landingsbanerne mere effektiv og sikker under alle vejrforhold.

Projekter involverer mere end 2 500 eksperter, der dækker hele området for lufttrafikstyring (ATM). Deres arbejde med koordineret forskning inden for ATM fortsætter, ligesom udviklings- og valideringsaktiviteterne fortsætter, herunder demonstrationsprojekter i stor målestok.

Forlængelsen af fællesforetagendet SESAR afspejler Kommissionens stærke engagement i det fælles europæiske luftrum (se IP/13/523) og anerkender vigtigheden af de resultater, som SESAR allerede har leveret.

Eurocontrol og luftfartsindustrien vil fortsat være med til at finansiere fællesforetagendet SESAR. EU's andel af finansieringen af forlængelsen, der beløber sig til maksimalt 600 mio. EUR, vil komme fra Horisont 2020-programmet, der er en del af EU's nye flerårige finansielle ramme. Investeringen er en del af et samlet budget til dækning af SESAR's nye arbejdsprogram på 1,6 mia. EUR. Det forventes, at budgettet vil støtte forberedende forskning inden for ATM (6 %), anvendt forskning (47 %), præindustriel udvikling (28 %) og demonstrationsprojekter i stor målestok (9 %).

Baggrund

Fællesforetagendet SESAR er et unikt offentligt-privat partnerskab, der har til formål at udvikle en ny generation af lufttrafikstyringssystemer (ATM), der kan klare den voksende lufttrafik under de sikreste, mest effektive og mest miljøvenlige forhold. Det agerer også "vogter" af den europæiske ATM-masterplan, der er en køreplan for alle SESAR's aktiviteter og deres fremtidige udbredelse.

SESAR blev oprettet i 2007 med henblik på at koordinere al ATM-relateret forskning og udviklingsaktiviteter i EU under de finansielle overslag for perioden 2007-2013, som fastsatte den 31. december 2016 som slutdato for fællesforetagendet.

De to stiftende medlemmer af SESAR (EU og Eurocontrol) og dets øvrige 15 medlemmer, der omfatter både offentlige og private enheder, såsom luftfartøjsfabrikanten Airbus, store nationale luftfartstjenesteudbydere og lufthavne samt producenter af udstyr, såsom Thales, Indra, Alenia Aermacchi, Frequentis, Selex SI og Honeywell, har allerede givet tilsagn om at fortsætte deres arbejde i SESAR.

SESAR spiller en vigtig rolle i udviklingen af den teknologi, der skal levere det fælles europæiske luftrum, et flagskibsprojekt, der har følgende målsætninger:

  1. at halvere luftrumsbrugernes ATM-relaterede omkostninger

  2. at reducere lufttrafikkens indvirkning på miljøet med 10 %

  3. at åbne mulighed for en tredobling i kapaciteten, hvilket også vil medvirke til at nedbringe forsinkelser på landjorden og i luften

  4. at forbedre sikkerheden med faktor 10.

Yderligere oplysninger kan findes på:

IP/13/523

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

Følg næstformand Kallas på Twitter

MEMO/13/666

Kontaktpersoner :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar