Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 9 juli 2013

Kommissionen agerar för att förbättra konsumenträttigheterna för 120 miljoner semesterresenärer

Lagom inför sommarsäsongen vidtar Europeiska kommissionen åtgärder för att förbättra konsumentskyddet för semesterfirare genom att modernisera EU:s regler om paketresor.

1990 års paketresedirektiv har utgjort grundvalen för det skydd som erbjuds semesterfirare i EU. Direktivet garanterar ett omfattande skydd för konsumenter som bokar paketresor som omfattar kombinationer av till exempel flyg, hotell eller biluthyrning. Skyddet omfattar rätten att få all nödvändig information innan avtalet undertecknas, visshet om att en part är ansvarig för alla tjänster i paketet och garanterad hemresa om en researrangör går i konkurs (se ruta 1 i bilagan).

Reformen föranleds av att resebranschen håller på att omvandlas i grunden: Människor tar själva en allt aktivare roll och skräddarsyr sina semesterresor utifrån egna behov och önskemål, särskilt genom att använda internet för att kombinera olika researrangemang i stället för att välja mellan färdiga paket i en resebroschyr (se tabell 1 i bilagan).

Dagens regler är svåra att tillämpa i internettidsåldern, där konsumenterna i allt större utsträckning bokar kundanpassade paket på nätet (antingen hos en enda aktör inom resebranschen eller hos flera aktörer med kommersiella förbindelser sinsemellan). Detta leder till att kunderna inte vet om de kan räkna med skydd och att reseaktörerna inte vet vilka skyldigheter de har. Dagens uppdatering av reglerna från 1990 handlar därför framför allt om att föra direktivet om paketresor in i den digitala tidsåldern. Detta betyder att ytterligare 120 miljoner konsumenter som köper dessa kundanpassade resor kommer att omfattas av direktivet.

Reformen förbättrar skyddet för konsumenterna ytterligare genom att öka öppenheten och stärka skyddet om något skulle gå snett. Reseföretagen kommer också att ha nytta av reformen eftersom kommissionen slopar föråldrade informationskrav, t.ex. behovet av att trycka om broschyrer, och ser till att nationella system för konsumentskydd vid konkurser erkänns i andra medlemsstater.

– På 1990-talet valde de flesta européer ut en paketresa ur en broschyr och bokade den hos sin lokala resebyrå, sade vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor. Sedan dess har EU-lagstiftningen hjälpt miljoner människor att fira en semester utan stress. Men tiderna förändras och vi måste uppdatera reglerna för att hålla jämna steg med en marknad i förändring. EU-reglerna om paketresor måste vara anpassade till den digitala tidsåldern och motsvara konsumenternas föväntningar. Idag stärker vi skyddet för miljoner konsumenter som bokar skräddarsydda resor. EU agerar för att skapa ett skyddsnät som ger semesterfirare sinnesfrid om något skulle gå snett.

Turismen är en viktig källa till tillväxt i vår ekonomi. Det är en sektor som i dag består av omkring 1,8 miljoner företag och cirka 9,7 miljoner arbetstillfällen och sysselsätter en stor del av våra ungdomar, säger vice ordförande Antonio Tajani, kommissionsledamot med ansvar för näringsliv och företagande. Om turister känner sig trygga när de köper och använder resetjänster i paketformat, t.ex. när de köper flygbiljetter och ordnar med hyrbil och logi via samma leverantör, kommer resebranschen att växa ännu mer och ännu snabbare. Detta är det viktigaste syftet med dagens förslag: Att stödja alla paketresor både online och offline och samtidigt garantera en balanserad uppsättning rättigheter för resenärer.

Förutom att reformen utvidgar det befintliga skyddet till att även omfatta kundanpassade paket medför den också nya fördelar för konsumenter och företag.

För köpare av traditionella och kundanpassade paket innebär dagens förslag följande förbättringar:

 1. strängare kontroll av överpriser (med ett tak på 10 % för prishöjningar) och ett krav på att prissänkningar ska komma kunderna till godo under motsvarande omständigheter

 2. bättre möjligheter att annullera en bokad resa: Konsumenterna ges större flexibilitet genom att kunna häva reseavtalet före avresan mot en rimlig ersättning till researrangören. Kunderna kommer också utan extra kostnad att kunna annullera avtalet före avresan om en naturkatastrof inträffar på resmålet eller om inre oroligheter eller någon liknande allvarlig situation uppstår där, i sådana fall då av dessa störningar riskerar att påverka semestern.

 3. bättre information om ansvarsfördelningen: konsumenterna ska på ett enkelt och lättfattligt språk informeras om att arrangören av resepaketet ansvarar för att alla tjänster som ingår i paketet tillhandahålls — till skillnad från situationen idag då olika nationella regler om vilken part som är ansvarig (arrangören, återförsäljaren eller båda) leder till en situation där arrangörer och återförsäljare hänvisar konsumenten till den andra parten och ingendera tar ansvar.

 4. bättre tillgång till rättsmedel: utöver prissänkningar om en resetjänst inte har levererats som den borde kan konsumenterna också begära ersättning för eventuell immateriell skada, särskilt i händelse av förstörd semester

 5. en enda kontaktpunkt om något går fel: Konsumenterna kommer att kunna vända sig direkt till den återförsäljare (resebyrå) där de köpte sin resa med eventuella klagomål eller krav på ersättning.

För köpare av andra kundanpassade resor innebär dagens förslag följande:

 1. rätt att få pengarna tillbaka och vid behov rätt till hemresa, om säljaren, flygbolaget eller någon annan relevant tjänsteleverantör går i konkurs medan de är på semester

 2. bättre information om vem som ansvarar att för att tillhandahålla varje tjänst

För företagen kommer dagens förslag att minska byråkratin och kostnaderna för att följa reglerna genom att:

 1. skapa lika villkor mellan olika researrangörer

 2. avskaffa föråldrade krav på omtryckning av broschyrer, vilket ger besparingar på uppskattningsvis 390 miljoner euro per år för researrangörer och resebyråer

 3. utesluta affärsresor från direktivet, vilket förväntas leda till besparingar på upp till 76 miljoner euro per år,

 4. införa regler på EU-nivå om information, ansvar och ömsesidigt erkännande av nationella ordningar för konsumentskydd vid konkurser och därmed underlätta gränsöverskridande handel.

Bakgrund

1990 års paketresedirektiv (90/314/EEC) har i över 20 år med framgång skyddat konsumenter som bokar paketresor. Det skyddar europeiska konsumenter som åker på semester och omfattar paketresor som kombinerar minst två av följande tjänster: 1) transporter, 2) logi eller 3) andra turisttjänster, till exempel sightseeingturer, när tjänsten omfattar minst 24 timmar eller inkluderar en övernattning.

Det befintliga direktivet ger ett skydd som omfattar följande: Informationskrav och researrangörernas ansvar för att för resetjänster tillhandahålls, vilket innebär att researrangörer måste se till att alla tjänster som ingår i paketet (t.ex. flyg och hotell) tillhandahålls och håller den standard som krävs. Dessutom ger det skydd (ersättning för förskottsbetalningar eller garanterad hemresa) om en researrangör går i konkurs.

Reglerna måste uppdateras eftersom allt fler resenärer pusslar ihop sina semesterresor på internet, vilket innebär att de inte alltid kan vara säkra på att de är skyddade om något skulle gå fel. Omkring 23 % av konsumenterna bokar traditionella paketresor — som redan omfattas av 1990 års paketresedirektiv. Men 23 % köper kundanpassade resor som en eller flera aktörer med kommersiella kopplingar pusslar ihop för att tillmötesgå kundernas behov och preferenser. Konsumenter kan t.ex. boka transporter och hotell hos samma researrangör, eller hyra en bil via den webbplats där de bokade sitt flyg. Dagens regler täcker inte sådana arrangemang, eller gör det på ett otydligt sätt, vilket gör konsumenterna osäkra på vilka rättigheter de har och aktörerna osäkra på vilka skyldigheter de har (se diagram 2 i bilagan). Vad detta leder till framgår av en undersökning som gjordes nyligen som visade att 67 % av EU-medborgarna felaktigt trodde att de var skyddade när de köpte sådana kombinerade resor, vilket de i själva verket inte alls var.

Syftet med reformen är således att se till att alla som köper kundanpassade resor är tillräckligt väl skyddade, antingen som en paketlösning eller som en ny form av skyddat arrangemang.

Dagens reform är resultatet av omfattande samråd. Kommission inledde ett offentligt samråd om en översyn av direktivet i november 2009 (IP/09/1824). Samrådet fokuserade på olika sätt att finna en lösning på de största begränsningarna med de nuvarande reglerna om paketresor.

Den 22 april 2010 anordnade kommissionen en workshop för berörda aktörer och den 5 juni 2012 en konferens med berörda aktörer och medlemsstater om översynen av paketresedirektivet. I januari 2013 träffade kommissionen konsumentgrupper och företagsledare inom resebranschen för att diskutera översynen av den nuvarande EU-lagstiftningen om paketresor (MEMO/13/42).

Läs mer

Europeiska kommissionen — paketresedirektivet:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/travel/package/index_en.htm

Viviane Redings webbplats:

http://ec.europa.eu/reding

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bilaga

Ruta 1:

DE TIO CENTRALA RÄTTIGHETERNA ENLIGT 1990 ÅRS PAKETRESEDIREKTIV

 • You receive all necessary information about the holiday before you sign the contract.

 • You always have one party (either the retailer or the organiser: the name and address will always be specified in the contract) that is liable for the correct performance of all the services included in the contract.

 • You are given an emergency number or a contact point where you can get in touch with the organiser or the travel agent.

 • You can transfer your booking to another person, if you cannot leave on holiday yourself.

 • The price of your trip cannot be changed later than 20 days before departure, and before that only in very limited situations.

 • You can cancel the contract and get your money back if any of the essential elements of the travel package has been changed.

 • If, before departure, the trader that is responsible for your holiday cancels the package, you can get a refund and compensation, if appropriate.

 • If, after departure, important parts of the package cannot be provided, alternative arrangements have to be made, at no extra cost, for you to continue your holiday.

 • You have the right to be given prompt assistance if you are in difficulty.

 • If the trader responsible goes bankrupt, your pre-payments will be refunded and, if your trip has begun, you will be repatriated.

Diagram 1: Skillnad mellan kombinerade resor och paketresor

Pre-arranged packages:

Pre-packaged arrangements by tour operators

Little flexibility for consumers as to the dates and prices; multiple choices but limited ability to customise

Combined travel arrangements:

Packaging is done with the customer in real-time on the basis of available components,

enhanced possibility for the consumer to customise,

real-time availability and real-time booking.

Diagram 2: Tillämpningsområdet för 1990 års paketresedirektiv

The figure illustrates the scope of the Directive in relation to different travel arrangements.


Side Bar