Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 9 d.

Komisija geriau gins 120 mln. poilsiautojų vartotojų teises

Prasidėjus vasaros atostogų sezonui Europos Komisija imasi gerinti poilsiautojų apsaugą – ketinama atnaujinti ES teisės nuostatas dėl kelionės paslaugų paketų.

Iki šiol ES keliautojų apsaugos teisinis pagrindas buvo 1990 m. ES direktyva dėl kelionių paketų. Ja užtikrinta visapusiška vartotojų apsauga užsisakant iš anksto parengtus kelionės paslaugų paketus, kuriuos sudaro, pavyzdžiui, skrydžiai, viešbučiai ar automobilio nuoma. Apsauga reiškia ir teisę gauti visą reikiamą informaciją iki sutarties pasirašymo – taip užtikrinama, kad kita sutarties šalis prisiimtų atsakomybę už visų pakete numatytų paslaugų suteikimą ir už repatriaciją kelionės organizatoriui tapus nemokiu (žr. priedo 1 langelį).

Ši reforma tapo reikalinga iš esmės pakitus kelionių rinkai – piliečiai vis dažniau linkę patys priderinti kelionę prie konkrečių savo poreikių, pavyzdžiui, pasirinkti atskiras kelionės paslaugas internetu, o ne jau gatavą kelionės paketą iš katalogo (žr. priedo 1 schemą).

Interneto laikais taikyti dabartines teisės nuostatas pasidarė sunku, nes individualizuotus kelionės paslaugų paketus vartotojai vis dažniau užsisako internetu (iš vieno ar kelių komerciškai susijusių pardavėjų), todėl pirkėjai nėra tikri dėl apsaugos, o pardavėjai – dėl savo įsipareigojimų. Taigi šiandien priimtos 1990 m. taisyklių pataisos buvo būtinos, kad Kelionių paketų direktyva atitiktų skaitmeninio laikmečio realijas. Tai reiškia, kad direktyva taip pat bus užtikrinama 120 mln. vartotojų, kurie perka tokius individualizuotus kelionės paslaugų rinkinius, apsauga.

Reforma toliau stiprinama vartotojų apsauga – padidinamas skaidrumas ir užtikrinama geresnė apsauga tuo atveju, jei kelionėje kiltų nesklandumų. Naudą pajus ir įmonės – Komisija panaikino pasenusius informavimo reikalavimus, kaip antai dėl naujų katalogų spausdinimo, ir užtikrino, kad nemokumo atveju taikytinos nacionalinės apsaugos priemonės būtų pripažįstamos kitose šalyse.

Paskutinįjį praėjusio amžiaus dešimtmetį daugelis europiečių pasirinkdavo iš anksto parengtą kelionės paslaugų paketą iš katalogo ir užsisakydavo jį savo vietos kelionių agentūroje. – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Visą šį laiką Europos teisės aktai leido milijonams poilsiautojų ramiai mėgautis atostogomis. Tačiau laikai pasikeitė, ir atsižvelgdami į kintančią rinką turime keisti taisykles. ES kelionės paslaugų paketams taikytinos taisyklės turi atitikti skaitmeninio amžiaus realijas ir vartotojų lūkesčius. Šiandien priimta direktyva suteiks daug geresnę apsaugą milijonams vartotojų, perkančių individualizuotus kelionės paslaugų rinkinius. ES tikslas – garantuoti keliautojų apsaugą ir užtikrinti jiems ramias atostogas tuo atveju, jei kelionėje kiltų nesklandumų.“

„Turizmas yra svarbus mūsų ekonomikos augimo šaltinis – šiame sektoriuje dabar veikia apie 1,8 mln. įmonių ir dirba apie 9,7 mln. darbuotojų, iš kurių – nemaža dalis jaunimo, – sakė už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos narys ir pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani. – Jeigu turistai jausis saugūs pirkdami kelionės paslaugų paketus ir jais naudodamiesi, pavyzdžiui, iš to paties organizatoriaus pirkdami ir lėktuvo bilietus, ir automobilio nuomos ar apgyvendinimo paslaugas, šis sektorius plėsis dar labiau ir greičiau. Šiandien pateikiamo pasiūlymo pagrindinis tikslas – ginti visų kelionės paslaugų paketų, įsigyjamų įprastu būdu ar internetu, pirkėjus ir deramai užtikrinti keliautojų teises.“

Šia reforma ne tik išplečiama apsaugos taikymo sritis, įtraukiant į ją ir individualizuotus kelionės paslaugų rinkinius, bet ir užtikrinami teigiami pokyčiai, kuriuos pajus tiek vartotojai, tiek įmonės.

Įprastinių ir individualizuotų kelionės paslaugų paketų pirkėjams šiandien pateiktu pasiūlymu užtikrinama:

 1. griežtesnė priemokų kontrolė (kaina gali būti didinama ne daugiau kaip 10 proc.) ir reikalavimas sumažėjus išlaidoms atitinkamai sumažinti kainą;

 2. daugiau teisių kelionės atšaukimo atveju. Vartotojai turės daugiau galimybių nutraukti sutartį iki išvykimo, sumokant organizatoriui pagrįstą kompensaciją. Taip pat jie galės nemokai nutraukti sutartį prieš išvykimą, jeigu atostogų šalyje kiltų gaivalinė nelaimė, prasidėtų pilietiniai neramumai arba susiklostytų kitokios sudėtingos aplinkybės, galinčios sutrikdyti atostogas, pavyzdžiui, diplomatinėms atstovybėms paraginus nevykti į atitinkamą šalį;

 3. geresnis informavimas apie įsipareigojimus. Vartotojams turės būti aiškia ir suprantama kalba pranešta, kad už tinkamą visų numatytų paslaugų suteikimą atsako organizatorius. Dėl šiuo metu galiojančių įvairių nacionalinės teisės nuostatų dėl atsakingosios šalies (organizatoriaus, agento ar jų abiejų) organizatoriai ir agentai siūlo vartotojui kreiptis į kitą šalį, ir nė viena jų neprisiima atsakomybės;

 4. geresnė žalos atlyginimo tvarka. Vartotojas gali reikalauti ne tik sumažinti kainą už prastesnės kokybės paslaugas, bet ir atlyginti patirtą neturtinę žalą, ypač jei sugadinamos jo atostogos;

 5. galimybė kreiptis į informacijos centrą, jeigu kelionėje kiltų nesklandumų. Vartotojai galės teikti skundus arba pretenzijas tiesiogiai kelionių agentui, iš kurio pirko kelionės paslaugas.

Kitų individualizuotų kelionės paslaugų rinkinių pirkėjams šiandien pateikiamu pasiūlymas užtikrinama:

 1. teisė atgauti pinigus ir prireikus būti repatrijuotiems, jeigu per atostogas pardavėjas, vežėjas ar bet koks kitas paslaugų teikėjas taptų nemokus;

 2. geresnis informavimas apie tai, kas atsako už kiekvienos paslaugos suteikimą.

Sumažės įmonių biurokratinė našta ir atitikties užtikrinimo išlaidos, nes šiandien pateiktu pasiūlymu:

 1. sudaromos vienodos sąlygos visiems veiklos vykdytojams;

 2. panaikinami pasenę reikalavimai spausdinti naujus katalogus, todėl kelionių organizatoriai ir agentūros kasmet sutaupys maždaug 390 mln. eurų;

 3. nustatoma, kad direktyva netaikytina koordinuojamoms dalykinėms kelionėms, o tai turėtų sutaupyti iki 76 mln. EUR per metus;

 4. nustatomos visoje ES taikytinos taisyklės dėl informavimo, atsakomybės ir nemokumo atveju taikomų nacionalinių apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo, palengvinsiančios tarpvalstybinę prekybą.

Pagrindiniai faktai

1990 m. Kelionių paketų direktyva (90/314/EEB) 20 metų sėkmingai taikyta ginant vartotojus, užsisakančius iš anksto parengtus kelionės paslaugų paketus. Ja ginamos atostogauti vykstančių Europos vartotojų teisės ir ji taikoma iš anksto parengtiems kelionės paslaugų paketams, kuriuos sudaro bent dvi iš šių paslaugų: 1) transportas, 2) apgyvendinimas, 3) kitos turizmo paslaugos, kaip antai pažintinės ekskursijos, jeigu paslaugos trukmė ilgesnė nei 24 val. ir į ją įeina nakvynė.

Dabartinėje direktyvoje numatyta tokia apsauga: nustatyti informavimo reikalavimai ir tai, kad už kelionės paslaugų suteikimą atsako kelionės organizatorius – tai reiškia, kad kelionės organizatorius privalo užtikrinti, kad būtų suteiktos visos į kelionės paketą įtrauktos paslaugos (pavyzdžiui, skrydis ir apgyvendinimas viešbutyje) ir kad jos atitiktų nustatytus reikalavimus, be to, kelionės organizatoriaus nemokumo atveju užtikrinti apsaugą (grąžinti iš anksto sumokėtas sumas ar repatrijuoti keliautojus).

Šias nuostatas reikia atnaujinti, nes vis daugiau keliautojų savarankiškai planuoja keliones internetu, todėl jie ne visada tikri, ar bus apsaugoti, jei kelionėje kiltų nesklandumų. Maždaug 23 proc. vartotojų įsigyja iš anksto parengtus įprastinius kelionės paslaugų paketus, kuriems 1990 m. ES kelionių paketų direktyva jau taikoma. Tačiau dar 23 proc. perka individualizuotas kelionės paslaugas, kurias, atsižvelgdamas į vartotojo poreikius ir norus, parenka vienas ar keli komerciškai susiję pardavėjai. Pavyzdžiui, transportą ir viešbutį vartotojai gali užsisakyti iš to paties kelionės organizatoriaus, tačiau išsinuomoti automobilį jie gali ir svetainėje, kurioje pirko lėktuvo bilietą. Dabartinės taisyklės tokiais atvejais arba netaikytinos, arba gana miglotos, todėl vartotojams neaiškios jų teisės, o pardavėjams – jų įsipareigojimai (žr. priedo 2 schemą). Todėl, kaip parodė neseniai atlikta apklausa, 67 proc. ES piliečių pirkdami tokius kelionės paslaugų rinkinius klaidingai manė, kad yra apsaugoti, nors iš tikrųjų taip nebuvo.

Taigi reformos tikslas — užtikrinti, kad visi individualizuotas keliones perkantys asmenys būtų tinkamai apsaugoti, nesvarbu, ar jie įsigyja kelionės paslaugų paketą, ar naujos rūšies kelionės paslaugų rinkinį.

Šiandien siūloma reforma parengta atlikus išsamias konsultacijas. Viešas konsultacijas dėl Direktyvos peržiūros Komisija pradėjo 2009 m. lapkričio mėn. (IP/09/1824). Konsultacijose aptartos įvairios galimybės pašalinti pagrindinius dabar kelionės paslaugų paketams taikomų taisyklių trūkumus.

Kelionių paketų direktyvos peržiūrai aptarti 2010 m. balandžio 22 d. Komisija surengė suinteresuotųjų subjektų praktinį seminarą, o 2012 m. birželio 5 d. – konferenciją, kurioje dalyvavo suinteresuotieji subjektai ir valstybės narės. 2013 m. sausio mėn. Komisija susitiko su vartotojų grupėmis ir turizmo sektoriaus įmonių vadovais aptarti dabartinių ES teisės aktų dėl kelionės paslaugų paketų peržiūros (MEMO/13/42).

Daugiau informacijos

Europos Komisija. Kelionių paketų direktyva:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/travel/package/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos V. Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud,tel. +32 2 296 74 56

Priedas

1 langelis.

10 SVARBIAUSIŲ TEISIŲ, UŽTIKRINAMŲ 1990 M. KELIONIŲ PAKETŲ DIREKTYVA

 • You receive all necessary information about the holiday before you sign the contract.

 • You always have one party (either the retailer or the organiser: the name and address will always be specified in the contract) that is liable for the correct performance of all the services included in the contract.

 • You are given an emergency number or a contact point where you can get in touch with the organiser or the travel agent.

 • You can transfer your booking to another person, if you cannot leave on holiday yourself.

 • The price of your trip cannot be changed later than 20 days before departure, and before that only in very limited situations.

 • You can cancel the contract and get your money back if any of the essential elements of the travel package has been changed.

 • If, before departure, the trader that is responsible for your holiday cancels the package, you can get a refund and compensation, if appropriate.

 • If, after departure, important parts of the package cannot be provided, alternative arrangements have to be made, at no extra cost, for you to continue your holiday.

 • You have the right to be given prompt assistance if you are in difficulty.

 • If the trader responsible goes bankrupt, your pre-payments will be refunded and, if your trip has begun, you will be repatriated.

1 schema. Kelionės paslaugų rinkinio ir iš anksto parengto kelionės paslaugų paketo skirtumai

Pre-arranged packages:

Pre-packaged arrangements by tour operators

Little flexibility for consumers as to the dates and prices; multiple choices but limited ability to customise

Combined travel arrangements:

Packaging is done with the customer in real-time on the basis of available components,

enhanced possibility for the consumer to customise,

real-time availability and real-time booking.

2 schema. 1990 m. ES kelionių paketų direktyvos taikymo sritis

The figure illustrates the scope of the Directive in relation to different travel arrangements.


Side Bar