Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 9. heinäkuuta 2013

Komissio parantaa 120 miljoonan lomailijan kuluttajansuojaa

Lomakauden ollessa parhaimmillaan Euroopan komissio ryhtyy toimiin lomailijoiden kuluttajansuojan parantamiseksi uudistamalla pakettilomia koskevaa EU:n sääntelyä.

EU:n pakettilomadirektiivi vuodelta 1990 on muodostanut kulmakiven EU:n lomailijoille tarjottavalle kuluttajansuojalle. Direktiivi takaa etukäteen järjestettyjä pakettilomia varaaville matkailijoille kattavan suojan tilanteissa, joissa paketti kattaa esimerkiksi lentojen, hotellin ja autonvuokrauksen yhdistelmän. Suoja koskee muun muassa oikeutta saada kaikki tarvittavat tiedot ennen sopimuksen allekirjoittamista. Suojalla varmistetaan myös, että osapuoli on vastuussa kaikista pakettiin kuuluvien palveluiden toteuttamisesta ja että lomailijan kotimatkasta huolehditaan siinä tapauksessa, että matkanjärjestäjä menisi konkurssiin (katso laatikko 1 liitteessä).

Uudistuksella vastataan matkailumarkkinoiden perinpohjaiseen muutokseen: nykyisin kansalaiset räätälöivät yhä aktiivisemmin lomansa omien erityisvaatimustensa pohjalta ja varaavat itse verkosta matkasuunnitelmiinsa sopivan yhdistelmän sen sijaan, että he valitsisivat esitteestä valmiin paketin (katso kuvio 1 liitteessä).

Nykyisiä säännöksiä on vaikea soveltaa internetin aikakaudella, kun yhä useammat kuluttajat varaavat räätälöimiään paketteja verkosta (joko yhdeltä tai useammalta kaupallisesti toisiinsa sidoksissa olevalta palveluntarjoajalta). Tällöin ostajille jää epäselväksi, voivatko he luottaa oikeuteensa saada kuluttajansuojaa, ja palveluntarjoajille jää niin ikään epäselväksi, mitkä velvoitteet niitä sitovat. Nyt tehtävässä vuoden 1990 sääntöjen päivityksessä on pääasiassa kyse pakettilomadirektiivin saattamisesta digitaaliaikaan. Se tarkoittaa, että myös räätälöityjä lomajärjestelyjä ostavat 120 miljoonaa kuluttajaa sisällytetään direktiivin suojan piiriin.

Uudistuksella parannetaan kuluttajansuojaa myös lisäämällä avoimuutta ja vahvistamalla suojaa tilanteissa, joissa jotakin menee pieleen. Myös yritykset hyötyvät uudistuksesta, kun komissio poistaa vanhentuneita tiedotusvaatimuksia, kuten velvollisuuden painaa esitteitä, ja varmistaa, että suoja konkurssia vastaan tunnustetaan rajojen yli.

Useimmat eurooppalaiset valikoivat 1990-luvulla esitteestä valmiin lomapaketin ja varasivat sen paikallisesta matkatoimistosta,” sanoi oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding. ”Eurooppalainen lainsäädäntö on noista ajoista asti auttanut miljoonia ihmisiä nauttimaan stressittömästä lomasta. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet, ja sääntöjä on päivitettävä muuttuvien markkinoiden tasalla pysymiseksi. EU:n pakettilomasäännöt on sovitettava digitaaliaikaan ja tehtävä kuluttajien tarpeita vastaaviksi. Tänään parannamme niiden miljoonien kuluttajien suojelua, jotka tekevät räätälöityjä matkajärjestelyjä. EU:n tavoitteena on taata matkailijalle turvaverkko ja mielenrauha tilanteissa, joissa jokin menee väärin.”

Matkailu on taloudessamme tärkeä kasvutekijä. Alalla on noin 1,8 miljoonaa yritystä ja 9,7 miljoonaa työpaikkaa, ja se työllistää huomattavan paljon nuoria,” sanoi komission varapuheenjohtaja, teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komissaari Antonio Tajani. ”Jos matkailijat kokevat erilaisten matkapakettien – esimerkiksi lennon, vuokra-auton ja majoituksen hankkimisen samalta palveluntarjoajalta – ostamisen ja käytön turvalliseksi, ala laajenee ja kasvaa nopeammin. Päätavoitteemme on tukea erilaisten matkapakettien – ostettiin niitä sitten verkosta tai muualta – tarjoamista ja taata samalla matkustajille hyvin tasapainotetut oikeudet.”

Sen lisäksi, että uudistuksella suoja ulotetaan räätälöityihin paketteihin, sillä tuodaan kuluttajille ja yrityksille myös uusia etuja.

Perinteisten ja räätälöityjen pakettien ostajat

 1. Lisämaksuja valvotaan tiukemmin (hintojen korottamisen ylärajaksi asetetaan 10 prosenttia) ja säädetään velvollisuudesta välittää hinnanalennukset eteenpäin vastaavassa olosuhteissa.

 2. Kuluttajan oikeuksia peruutustapauksissa parannetaan. Joustoa lisätään antamalla kuluttajille mahdollisuus päättää sopimus ennen kotoa lähtöä ja maksaa järjestäjälle kohtuullinen korvaus. Kuluttajalla on oikeus perua sopimus ennen lähtöä ilmaiseksi, jos kohteessa on luonnonkatastrofi, levottomuuksia tai muu vastaava vakava tilanne, joka vaikuttaisi lomaan. Tämä koskee esim. tilanteita, joissa ulkoasiainhallinto kehottaa olemaan matkustamatta kohteeseen.

 3. Vastuuvelvollisuuksista tiedotetaan paremmin. Kuluttajille on ilmoitettava selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä, että järjestäjä on vastuussa kaikkien pakettiin sisältyvien palvelujen asianmukaisesta tarjoamisesta. Nykytilanteessa järjestäjään (matkanjärjestäjä, jälleenmyyjä tai molemmat) sovellettava kansallisten sääntöjen kirjo johtaa siihen, että järjestäjät ja jälleenmyyjät ohjaavat kuluttajan toistensa luo ilman, että kumpikaan ottaisi vastuuta asiasta.

 4. Hyvitysmenettelyä parannetaan. Sen lisäksi, että tarjotaan hinnanalennuksia tilanteessa, jossa palvelua ei ole tarjottua asianmukaisesti, kuluttajat voivat hakea korvausta myös kärsimästään aineettomasta vahingosta erityisesti tapauksissa, joissa loma on mennyt pilalle

 5. Keskitetty yhteyspiste auttaa tilanteissa, joissa jotakin on mennyt pieleen. Kuluttajat voivat osoittaa valituksia ja hakemuksia suoraan jälleenmyyjälle (matkatoimistolle), jolta he ostivat lomansa.

Muiden räätälöityjen järjestelyjen ostajat:

 1. Ostajalla on oikeus saada rahat takaisin ja hänen kotimatkastaan huolehditaan tarvittaessa tapauksissa, joissa liikenteenharjoittaja tai muu asiaan liittyvä palveluntarjoaja menee konkurssiin loman aikana.

 2. Tiedottamista parannetaan sen osalta, kuka on vastuussa minkäkin palvelun tarjoamisesta.

Yritykset (joiden osalta byrokratia ja sääntöjen noudattamisesta koituvat kulut vähenevät)

 1. Eri toimijoille luodaan tasavertainen toimintaympäristö.

 2. Vanhentuneet vaatimukset, jotka koskevat velvollisuutta painaa esitteitä poistetaan. Näin matkanjärjestäjiltä ja matkatoimistoilta säästyy arviolta 390 miljoonaa euroa vuodessa.

 3. Liikematkailu jätetään direktiivin ulkopuolelle, ja näin säästöjä oletetaan syntyvän jopa 76 miljoonaa euroa vuodessa.

 4. Maksukyvyttömyystilanteessa tarjottavaa suojaa koskevista kansallisista järjestelmistä tiedottamista sekä niihin liittyvää vastuuta ja vastavuoroista tunnustamista koskevista kysymyksistä laaditaan EU:n laajuiset säännöt. Tämä helpottaa rajat ylittävää kauppaa.

Tausta

Pakettimatkailijoiden kuluttajansuoja on turvattu vuonna 1990 annetulla EU:n lomapakettidirektiivillä (90/314/ETY) menestyksekkäästi jo yli 20 vuoden ajan. Direktiivi suojaa lomalle lähteviä eurooppalaisia kuluttajia, ja se kattaa etukäteen järjestetyt pakettilomat, joihin sisältyy vähintään kahden palvelun yhdistelmä seuraavista: 1) kuljetus, 2) majoitus ja 3) muu matkailupalvelu, kuten kiertoajelu, kun palveluja tarjotaan yli 24 tunnin ajan tai niihin sisältyy yöpyminen.

Nykyisen direktiivin takaamaa suojaa sovelletaan tiedottamista koskeviin vaatimuksiin ja matkanjärjestäjän vastuuseen palvelujen toteuttamisessa. Matkanjärjestäjän on varmistettava, että kaikki pakettiin sisältyvät palvelut (kuten lento ja hotellimajoitus) tarjotaan ja että ne ovat normien mukaisia ja että suojaa (ennakkoon maksetun määrien palauttaminen tai kotimatkasta huolehtiminen) tarjotaan myös konkurssin sattuessa.

Sääntöjä on päivitettävä, koska yhä useampi lomailija kokoaa matkansa internetissä, eikä direktiivi suojaa tällaista matkailijaa, jos jotakin menee väärin. Noin 23 prosenttia kuluttajista varaa perinteisiä etukäteen järjestettyjä valmismatkoja, jotka kuuluvat jo nykyisellään vuonna 2009 annetun EU:n lomapakettidirektiivin piiriin. Kuitenkin toiset 23 prosenttia ostaa pakettilomia, joita yksi tai useampi kaupallisesti toisiinsa kytköksissä oleva palveluntarjoaja kokoaa asiakkaan tarpeita ja mieltymyksiä vastaavaksi. Kuluttajat voivat esimerkiksi varata kuljetuksen ja hotellin samalta matkanjärjestäjältä tai vuokrata auton samalta sivustolta, jolta he varasivat lentonsa. Nykyiset säännöt joko eivät kata tällaisia järjestelyjä tai kattavat ne niin monitulkintaisesti, että kuluttajat ovat epävarmoja oikeuksistaan ja palveluntarjoajat velvoitteistaan (katso kuvio 2 liitteessä). Tämä epävarmuus ilmenee hiljattain tehdystä tutkimuksesta, jonka mukaan 67 prosenttia uskoo, että he kuuluvat tällaisia järjestelyjä ostaessaan suojan piiriin, vaikka näin ei ole.

Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että räätälöityjä järjestelyjä ostavilla on asianmukainen kuluttajansuoja joko pakettilomille tarjottavan suojan tai uudenlaisen järjestelyn muodossa.

Tämänpäiväinen uudistus on syntynyt laajojen kuulemisten tuloksena. Komissio käynnisti direktiivin uudistamisesta julkisen kuulemisen marraskuussa 2009 (IP/09/1824). Kuulemisessa keskityttiin mahdollisiin tapoihin ratkaista matkapakettien kuluttajansuojaa eniten haittaavat rajoitukset.

Komissio järjesti 22. huhtikuuta 2010 sidosryhmille pakettilomadirektiivin uudistamista koskevan seminaarin ja 5. kesäkuuta 2012 sidosryhmille ja jäsenvaltioille asiaa koskevan konferenssin. Komissio tapasi tammikuussa 2013 kuluttajajärjestöjä ja matkailualan yritysjohtajia keskustellakseen nykyisestä pakettilomia koskevasta lainsäädännöstä (MEMO/13/42).

Lisätietoja

Euroopan komissio – pakettilomadirektiivi:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/travel/package/index_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Liite

Laatikko 1:

PAKETTILOMADIREKTIIVIN 10 KESKEISINTÄ OIKEUTTA

 • You receive all necessary information about the holiday before you sign the contract.

 • You always have one party (either the retailer or the organiser: the name and address will always be specified in the contract) that is liable for the correct performance of all the services included in the contract.

 • You are given an emergency number or a contact point where you can get in touch with the organiser or the travel agent.

 • You can transfer your booking to another person, if you cannot leave on holiday yourself.

 • The price of your trip cannot be changed later than 20 days before departure, and before that only in very limited situations.

 • You can cancel the contract and get your money back if any of the essential elements of the travel package has been changed.

 • If, before departure, the trader that is responsible for your holiday cancels the package, you can get a refund and compensation, if appropriate.

 • If, after departure, important parts of the package cannot be provided, alternative arrangements have to be made, at no extra cost, for you to continue your holiday.

 • You have the right to be given prompt assistance if you are in difficulty.

 • If the trader responsible goes bankrupt, your pre-payments will be refunded and, if your trip has begun, you will be repatriated.

Kuvio 1: Yhdistettyjen matkajärjestelyjen ja ennakkoon järjestettyjen pakettien välinen ero

Pre-arranged packages:

Pre-packaged arrangements by tour operators

Little flexibility for consumers as to the dates and prices; multiple choices but limited ability to customise

Combined travel arrangements:

Packaging is done with the customer in real-time on the basis of available components,

enhanced possibility for the consumer to customise,

real-time availability and real-time booking.

Kuvio 2: Vuoden 1990 pakettilomadirektiivin soveltamisala

Kuvio esittää direktiivin soveltamisalaa erilaisten matkajärjestelyjen osalta


Side Bar