Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 9. července 2013

Komise posiluje spotřebitelská práva 120 milionů rekreantů

Se začínající letní sezónou usiluje Evropská komise o zlepšení ochrany občanů na dovolené modernizací pravidel EU pro organizované zájezdy.

Směrnice EU o souborných službách pro cesty z roku 1990 stanoví základní principy ochrany, která je poskytována evropským rekreantům. Zaručuje komplexní ochranu spotřebitelům, kteří si rezervují předem sestavené organizované zájezdy, jež zahrnují například kombinaci letů, hotelového ubytování nebo pronájmu vozidel. Tato ochrana zahrnuje právo obdržet všechny nezbytné informace před podpisem smlouvy, přičemž prodejce musí odpovídat za plnění všech služeb v balíčku a v případě krachu cestovní kanceláře musí být zajištěn návrat do vlasti (viz rámeček 1 v příloze).

Současná reforma reaguje na zásadní změny na trhu v oblasti cestovního ruchu: lidé se stále častěji aktivněji podílejí na přizpůsobení své dovolené svým požadavkům a místo toho, aby si vybrali hotový balíček z brožury, si spíše sami zkombinují jednotlivé služby v rámci své dovolené, a to zejména prostřednictvím internetu (viz obrázek 1 v příloze).

Stávající pravidla lze jen obtížně uplatňovat v době internetu, kdy si spotřebitelé stále častěji rezervují personalizované balíčky on-line (buď od jednoho prodejce nebo několika obchodně propojených prodejců), v důsledku čehož nemá kupující jistotu, zda může spoléhat na ochranu, a prodejcům zase nejsou jasné jejich povinnosti. Současná reforma pravidel z roku 1990 tedy především přizpůsobuje směrnici o souborných službách pro cesty digitálnímu věku. Díky ní bude tato směrnice chránit dalších 120 milionů spotřebitelů, kteří si kupují tyto personalizované cestovní služby.

Reforma dále posílí ochranu spotřebitelů tím, že zvýší transparentnost a posílí ochranu v případě problémů. Prospěch z ní budou mít také podniky, jelikož Komise ruší zastaralé požadavky ohledně poskytování informací, jako je nutnost dotiskovat brožury a požadavek zajistit, aby vnitrostátní režimy na ochranu před platební neschopností byly uznávány i v jiných zemích.

Místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová prohlásila: „Na počátku 90. let si většina Evropanů vybírala z katalogu předem připravené balíčky služeb a rezervovala si je v místní cestovní kanceláři. Již od té doby pomáhají evropské předpisy milionům lidí, aby si mohly užívat dovolené bez jakéhokoli stresu. Ale časy se mění a pravidla je zapotřebí aktualizovat, aby nezaostávala za měnícím se trhem. Pravidla EU pro organizované zájezdy musí odpovídat digitálnímu věku a musí splňovat očekávání spotřebitelů. Dnes posilujeme ochranu pro miliony spotřebitelů, kteří si rezervují personalizované cestovní služby. V případě problémů s dovolenou poskytuje EU občanům záchrannou síť, díky níž mohou být bez obav."

Cestovní ruch je pro naše hospodářství významných zdrojem růstu, který v současnosti představuje asi 1,8 milionu podniků a přibližně 9,7 milionu pracovních míst, a zaměstnává značný podíl mladých lidí," uvedl místopředseda Komise zodpovědný za průmysl a podnikání Antonio Tajani. „Pokud se turisté při kupování cestovních služeb v podobě balíčku od téhož poskytovatele, například při nákupu letenky spojeném s půjčením auta nebo se zajištěním ubytování, budou cítit bezpečně, bude trh v oblasti cestování dále a rychleji růst. Hlavním cílem tohoto návrhu je podporovat on-line i off-line prodej všech balíčků cestovních služeb a zároveň zajistit vyvážený soubor práv pro zákazníky."

Kromě rozšíření stávající ochrany na personalizované balíčky přináší reforma nové výhody pro spotřebitele i podniky.

Pro ty, kdo kupují tradiční a personalizované balíčky, dnešní návrh přinese:

 1. přísnější kontrolu příplatků (s 10% limitem zvýšení cen) a požadavek předávat dále slevy za rovnocenných okolností,

 2. lepší práva v případě zrušení: spotřebitelé budou mít více flexibility, jelikož budou moci před opuštěním domova zrušit smlouvu a zaplatit organizátorovi přiměřenou náhradu. Budou také moci před odjezdem bezplatně odstoupit od smlouvy v případě přírodní katastrofy, občanských nepokojů či podobných závažných situací v místě dovolené, pokud by takové události jejich dovolenou narušily, např. v situaci, kdy velvyslanectví cestování do příslušné oblasti nedoporučují,

 3. lepší informace o odpovědnosti: spotřebitelé budou muset být jasně a srozumitelně informováni o tom, že organizátor zodpovídá za řádné poskytnutí všech zahrnutých služeb, zatímco v současnosti vedla odlišná vnitrostátní pravidla týkající se odpovědné strany (organizátora, prodejce nebo obou) k situaci, kdy organizátoři a maloobchodníci odkazovali spotřebitele na druhou ze stran, přičemž žádná z nich nepřijímala odpovědnost,

 4. lepší možnost zajištění nápravy: kromě slev v případech, kdy cestovní služba nebyla poskytnuta tak, jak být měla, mohou spotřebitelé rovněž požadovat náhradu jakékoli vzniklé „nehmotné škody“, zejména v případě zkažené dovolené,

 5. jediné kontaktní místo v případě, že se vyskytne problém: spotřebitelé budou moci adresovat stížnosti nebo žádosti přímo maloobchodníkovi (cestovní kanceláři), u něhož zájezd zakoupili.

Pro ty, kdo kupují jiné personalizované cestovní služby, dnešní návrh znamená:

 1. právo na vrácení peněz a právo na zajištění návratu do vlasti, pokud je to nutné, v případě, že prodávající, dopravce nebo jakýkoli jiný příslušný poskytovatel služeb během jejich dovolené zkrachuje,

 2. lepší informace o tom, kdo je za poskytování každé ze služeb odpovědný.

Podnikům dnešní návrh sníží byrokratickou zátěž a náklady na dodržování předpisů tím, že:

 1. vytvoří rovné podmínky mezi různými provozovateli,

 2. zruší zastaralé požadavky na dotisk brožur, čímž cestovním kancelářím a agenturám ušetří ročně podle odhadů 390 milionů EUR,

 3. vyjme ze směrnice řízené obchodní cesty, což by mělo vést k úsporám ve výši až 76 milionů EUR ročně,

 4. poskytne unijní pravidla ohledně informací, odpovědnosti a vzájemného uznávání vnitrostátních režimů pro ochranu před platební neschopností, čímž usnadní přeshraniční obchod.

Souvislosti

Směrnice o souborných službách pro cesty z roku 1990 (90/314/EHS) již více než 20 let úspěšně chrání spotřebitele, kteří si rezervují předem sestavené balíčky cestovních služeb. Chrání evropské spotřebitele na dovolené a vztahuje se na předem sestavené balíčky zahrnující alespoň dvě z následujících služeb: 1) doprava, 2) ubytování 3) jiné služby cestovního ruchu, jako jsou např. prohlídky pamětihodností, pokud služby pokrývají více než 24 hodin nebo zahrnují nocleh.

Stávající směrnice zajišťuje ochranu pro tyto oblasti: požadavky na informace a odpovědnost cestovních kanceláří za poskytování cestovních služeb, což znamená, že cestovní kanceláře musí zajistit, aby všechny služby obsažené v balíčku (např. let a ubytování v hotelu) byly poskytnuty a odpovídaly požadovanému standardu, jakož i ochranu (vrácení plateb uskutečněných předem nebo návrat do vlasti) v případě krachu cestovní kanceláře.

Tato pravidla je třeba aktualizovat, jelikož stále více lidí si svou dovolenou sestavuje na internetu, v důsledku čehož si nejsou vždy jisti tím, zda se na ně v případě problémů vztahuje ochrana. Přibližně 23 % spotřebitelů si rezervuje předem plánované tradiční organizované zájezdy, které jsou již ve směrnici EU o souborných službách pro cesty z roku 1990 zahrnuty. Avšak dalších 23 % si kupuje personalizované dovolené, které sestavuje jeden nebo více obchodně propojených poskytovatelů tak, aby to vyhovovalo potřebám a preferencím zákazníků. Spotřebitelé si například mohou u stejného prodejce zarezervovat dopravu i ubytování nebo si mohou půjčit automobil prostřednictvím internetových stránek, na nichž si zakoupili letenku. Dnešní pravidla buď jednoduše taková ujednání nezahrnují nebo zahrnují pouze nejednoznačně, v důsledku čehož si spotřebitelé nejsou jisti svými právy a prodejcům nejsou jasné jejich povinnosti (viz obrázek 2 v příloze). V nedávném průzkumu se proto 67 % občanů EU mylně domnívalo, že mají při nákupu těchto cestovních služeb ochranu zaručenu, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není.

Cílem reformy je proto zajistit, aby všichni, kdo personalizované zájezdy kupují, byli vhodným způsobem chráněni, a to buď v rámci balíčku nebo nové podoby chráněných ujednání.

Současné reforma je výsledkem rozsáhlých konzultací. Komise zahájila veřejnou konzultaci o revizi této směrnice v listopadu 2009 (IP/09/1824). Konzultace byla zaměřena na možné způsoby řešení hlavních omezení vyplývajících ze stávajících pravidel týkajících se souborných služeb pro cesty.

Dne 22. dubna 2010 Komise uspořádala seminář zúčastněných stran a dne 5. června 2012 konferenci se zúčastněnými stranami a členskými státy o revizi směrnice o souborných službách pro cesty. V lednu 2013 se Komise setkala se skupinami spotřebitelů a předními podnikateli o cestovním ruchu, aby projednali přezkum stávajících právních předpisů EU o organizovaných zájezdech (MEMO/13/42).

Další informace

Evropská komise — směrnice o souborných službách pro cesty:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/travel/package/index_en.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/solvit/site/index_cs.htm

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Příloha

Rámeček 1:

DESET HLAVNÍCH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SMĚRNICE O SOUBORNÝCH SLUŽBÁCH PRO CESTY Z ROKU 1990

 • You receive all necessary information about the holiday before you sign the contract.

 • You always have one party (either the retailer or the organiser: the name and address will always be specified in the contract) that is liable for the correct performance of all the services included in the contract.

 • You are given an emergency number or a contact point where you can get in touch with the organiser or the travel agent.

 • You can transfer your booking to another person, if you cannot leave on holiday yourself.

 • The price of your trip cannot be changed later than 20 days before departure, and before that only in very limited situations.

 • You can cancel the contract and get your money back if any of the essential elements of the travel package has been changed.

 • If, before departure, the trader that is responsible for your holiday cancels the package, you can get a refund and compensation, if appropriate.

 • If, after departure, important parts of the package cannot be provided, alternative arrangements have to be made, at no extra cost, for you to continue your holiday.

 • You have the right to be given prompt assistance if you are in difficulty.

 • If the trader responsible goes bankrupt, your pre-payments will be refunded and, if your trip has begun, you will be repatriated.

Obrázek 1: Rozdíl mezi kombinovanými cestovními službami a předem sestavenými balíčky

Pre-arranged packages:

Pre-packaged arrangements by tour operators

Little flexibility for consumers as to the dates and prices; multiple choices but limited ability to customise

Combined travel arrangements:

Packaging is done with the customer in real-time on the basis of available components,

enhanced possibility for the consumer to customise,

real-time availability and real-time booking.

Obrázek 2: Oblast působnosti směrnice EU o souborných službách pro cesty z roku 1990

The figure illustrates the scope of the Directive in relation to different travel arrangements.


Side Bar