Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 9 юли 2013 г.

Комисията подобрява потребителските права за 120 милиона почиващи

Със започването на летния сезон Европейската комисия предприема действия, за да подобри защитата на почиващите чрез модернизиране на правилата на ЕС относно пакетните почивки.

Европейската директивата от 1990 г. относно пакетните туристически пътувания служи като основа за защитата, която се предоставя на почиващите от ЕС. Тя гарантира всеобхватна защита на потребителите, които резервират предварително договорени пакетни почивки, включващи комбинации от, например, полети, хотели или коли под наем. Защитата включва правото на купувачите да получават цялата необходима информация, преди да подпишат договора, като се гарантира, че дадена страна по него носи отговорност за изпълнението на всички услуги в пакета, и гаранцията за репатриране, в случай че туроператорът изпадне в несъстоятелност (вж. каре 1 в приложението).

Реформата е в отговор на радикалната трансформация на пазара на туристически услуги. Все по-често гражданите играят по-активна роля при организирането на своите ваканции според конкретните си изисквания, по-специално като използват интернет, за да комбинират отделни туристически услуги, вместо да избират от готови пакети от брошура (вж. графика 1 в приложението).

Трудно е досегашните правила да се прилагат в епохата на интернет, когато потребителите все по-често резервират персонализирани пакетни почивки онлайн (от един търговец или от няколко свързани търговци), при което купувачите не са сигурни дали могат да разчитат на защита, а търговците не са наясно със своите задължения. Поради това днешната актуализация на правилата от 1990 г. има за основна цел да пригоди Директивата относно пакетните туристически пътувания към цифровата епоха. Това означава, че още 120 милиона потребители, които купуват персонализирани туристически услуги, също ще бъдат защитени с Директивата.

Освен това реформата повишава защитата на потребителите чрез увеличаване на прозрачността и засилване на защитата при възникването на проблеми. Предприятията в сектора също ще се възползват от реформата, тъй като Комисията премахва някои остарели изисквания за информация, като например за препечатката на брошури, и гарантира, че националните схеми за защита от несъстоятелност се признават зад граница.

През 90-те години на миналия век повечето европейски граждани избираха предварително договорена пакетна туристическа оферта от брошура и резервираха пътуването си в офиса на своята местна туристическа агенция“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Оттогава насам европейското законодателство е помогнало на милиони хора да се наслаждават на почивка без стрес. Времената обаче се променят и трябва да актуализираме правилата, за да сме в крак с променящия се пазар. Правилата на ЕС за пакетните пътувания трябва отговарят на изискванията на цифровата ера и на очакванията на потребителите. Днес засилваме защитата на милиони потребители, които резервират персонализирани пътувания. Действията на ЕС имат за цел да предоставят защитен механизъм и да осигурят спокойствие за почиващите в случай на проблем.“

Туризмът е важен източник на растеж за нашата икономика, като в наши дни секторът обхваща около 1,8 млн. предприятия и около 9,7 млн. работни места и в него са заети значителна част от нашите млади хора“, заяви заместник-председателят Антонио Таяни, комисар на ЕС, отговарящ за промишлеността и предприемачеството. „Ако туристите се чувстват сигурни, когато купуват и използват пакетни туристически услуги, например при резервирането на полет, наемането на автомобил или резервирането на нощувка чрез един и същи доставчик, растежът в този сектор ще бъде още по-голям и по-бърз. Това е главната цел на днешното предложение: да се насърчат всички пакетни пътувания, закупени в интернет или по друг начин, като в същото време се осигури балансиран набор от права за пътуващите.“

В допълнение към разширяването на съществуващата защита с включването на персонализираните пакетни пътувания реформата носи със себе си нови ползи за потребителите и предприятията.

За потребителите, купуващи традиционни и персонализирани пакетни пътувания, днешното предложение ще доведе до:

 1. по-строг контрол върху допълнителните такси към цената (с таван от 10 % за увеличението на цената) и изискване за прехвърляне на намаленията в цените при равностойни обстоятелства;

 2. подобрени права на отказ: потребителите ще имат по-голяма гъвкавост, тъй като ще могат да прекратят договора, преди да заминат, като заплатят на организатора разумна компенсация. Също така те ще могат да анулират договора безплатно преди отпътуването в случай на природни бедствия, безредици или други подобни сериозни ситуации в избраната от тях дестинация, които ще засегнат ваканцията им, когато например посолствата съветват да не се предприемат пътувания в съответната страна;

 3. по-добра информация за отговорността: потребителите трябва да бъдат информирани на ясен и разбираем език, че организаторът е отговорен за правилното изпълнение на всички включени услуги. За разлика от това в момента различните национални правила относно отговорната страна (организатора, търговеца на дребно или и двамата) водят до ситуация, при която организаторите и търговците на дребно изпращат потребителя към другата страна, като нито една от тях не иска да поеме отговорност;

 4. по-добри средства за защита: в допълнение към намаленията на цените в случаите, в които туристическата услуга не е била изпълнена според договореното, потребителите могат също да предявят иск за компенсация за всяка понесена „нематериална вреда“, по-специално в случай на провалена ваканция;

 5. единно звено за контакт в случай на проблеми: потребителите ще могат да отправят жалби или искания директно към продавача на дребно (туристическия агент), от когото са закупили почивката.

За купувачите на други персонализирани пътувания днешното предложение води до:

 1. правото да получат парите си обратно и да бъдат репатрирани, ако е необходимо, в случай че по време на почивката продавачът, превозвачът или всеки друг доставчик на услуги изпадне в несъстоятелност;

 2. по-добра информация за това кой е отговорен за изпълнението на всяка услуга.

За предприятията с днешното предложение ще се намалят бюрокрацията и разходите за изпълнение на законовите изисквания, тъй като:

 1. се създават равни условия за различните оператори;

 2. се премахват остарелите изисквания за препечатка на брошури, като по този начин на туроператорите и туристическите агенции се спестяват около 390 млн. евро на година;

 3. организираните служебни пътувания се изключват от Директивата, което се очаква да доведе до икономии в размер до 76 млн. евро на година;

 4. се предвиждат общи за целия ЕС правила за информацията, отговорността и взаимното признаване на националните схеми за защита при несъстоятелност, като по този начин се улеснява трансграничната търговия.

История на досието

В продължение на повече от 20 години Директивата от 1990 г. относно пакетните туристически пътувания (90/314/ЕИО) предоставяше ефективна защита на потребителите, резервиращи предварително договорени пакетни почивки. Тя защитава европейските потребители, които отиват на почивка, и обхваща предварително договорените пакетни почивки, комбиниращи поне две от следните услуги: 1) транспорт, 2) настаняване, 3) други туристически услуги, като туристическите обиколки, когато тези услуги са с продължителност повече от 24 часа или включват нощувка.

Съществуващата директива предвижда защита, в чийто обхват попадат: информационните изисквания, отговорността на туроператорите за изпълнението на туристическите услуги, което означава, че туроператорите трябва да гарантират, че всички услуги, включени в пакета (напр. полетите и настаняването в хотел), са предоставени и съответстват на изискваните стандарти, и защитата (възстановяване на авансовите плащания или репатриране), в случай че туроператорът изпадне в несъстоятелност.

Правилата трябва да бъдат актуализирани, тъй като все повече пътници организират своите почивки в интернет, което означава, че на почиващите не винаги се гарантира защита в случай на проблем. Около 23 % от потребителите резервират предварително договорени традиционни пакетни почивки, които вече са обхванати от Директивата от 1990 г. относно пакетните туристически пътувания. Други 23 % купуват персонализирани ваканции, които се организират от един или от няколко свързани търговци, така че да отговарят на нуждите и предпочитанията на клиентите. Например потребителите могат да резервират транспорт и хотел от един и същ оператор или да наемат автомобил чрез уебсайта, на който са резервирали своя полет. Днешните правила изобщо не обхващат тези договорености или ги включват само по двусмислен начин, в резултат на което потребителите не са сигурни за своите права, а търговците — за своите задължения (вж. графика 2 в приложението). Вследствие на това съгласно неотдавнашно проучване 67 % от гражданите на ЕС погрешно смятат, че са защитени, когато купуват такива услуги, а в действителност това не е така.

Ето защо целта на реформата е да се гарантира, че всички, които купуват персонализирани ваканции, са адекватно защитени, независимо дали купуват пакетни почивки или нова форма на защитени услуги.

Днешната реформа е резултат от обширни консултации. През ноември 2009 г. Комисията започна обществено допитване за преразглеждането на Директивата (IP/09/1824). Допитването беше съсредоточено върху възможните начини за решаването на основните ограничения на съществуващите правила за пакетните туристически пътувания.

На 22 април 2010 г. Комисията проведе семинар с участието на заинтересованите страни, а на 5 юни 2012 г. — конференция с участието на заинтересованите страни и държавите членки относно преразглеждането на Директивата за пакетните туристически пътувания. През януари 2013 г. Комисията се срещна с потребителски групи и ръководители на предприятия от туристическата индустрия, за да обсъди преразглеждането на действащото законодателство на ЕС относно пакетните почивки (MEMO/13/42).

За повече информация

Европейска комисия — Директивата относно пакетните туристически пътувания:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/travel/package/index_en.htm

Уебстраница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Приложение

Каре 1:

10-ТЕ ОСНОВНИ ПРАВА СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВАТА от 1990 г. относно пакетните туристически пътувания

 • You receive all necessary information about the holiday before you sign the contract.

 • You always have one party (either the retailer or the organiser: the name and address will always be specified in the contract) that is liable for the correct performance of all the services included in the contract.

 • You are given an emergency number or a contact point where you can get in touch with the organiser or the travel agent.

 • You can transfer your booking to another person, if you cannot leave on holiday yourself.

 • The price of your trip cannot be changed later than 20 days before departure, and before that only in very limited situations.

 • You can cancel the contract and get your money back if any of the essential elements of the travel package has been changed.

 • If, before departure, the trader that is responsible for your holiday cancels the package, you can get a refund and compensation, if appropriate.

 • If, after departure, important parts of the package cannot be provided, alternative arrangements have to be made, at no extra cost, for you to continue your holiday.

 • You have the right to be given prompt assistance if you are in difficulty.

 • If the trader responsible goes bankrupt, your pre-payments will be refunded and, if your trip has begun, you will be repatriated.

Графика 1: Разграничение между комбинирани туристически услуги и предварително договорени пакетни пътувания

Pre-arranged packages:

Pre-packaged arrangements by tour operators

Little flexibility for consumers as to the dates and prices; multiple choices but limited ability to customise

Combined travel arrangements:

Packaging is done with the customer in real-time on the basis of available components,

enhanced possibility for the consumer to customise,

real-time availability and real-time booking.

Графика 2: Обхват на Директивата на ЕС от 1990 г. относно пакетните туристически пътувания

The figure illustrates the scope of the Directive in relation to different travel arrangements.


Side Bar