Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 30 januari 2013

Europas järnväg står inför ett vägval: kommissionen antar förslag till ett fjärde järnvägspaket

EU-kommissionen presenterade i dag ett omfattande paket av åtgärder som ska förbättra kvaliteten och öka valfriheten när det gäller järnvägstjänster i Europa. Järnvägen är en viktig del av transportsystemet i EU och har en nyckelroll när det gäller att klara den ökande transportefterfrågan i EU, få bukt med överbelastningarna och öka försörjningstryggheten samt minska koldioxidutsläppen. Många europeiska järnvägsmarknader präglas dock i dag av stagnation och nedgång.

Därför föreslår kommissionen långtgående åtgärder för att främja innovation inom EU:s järnvägssystem. Åtgärderna inriktas på att öppna de nationella persontransportmarknaderna för konkurrens och genomföra tekniska och strukturella reformer.

– De europeiska järnvägarna står inför ett mycket viktigt vägval, säger transportkommissionär Siim Kallas. Med tanke på den stagnation och nedgång som präglar många marknader i Europa är vårt val enkelt: Vi måste fatta de svåra beslut som krävs för att omstrukturera den europeiska järnvägsmarknaden så att innovation och bättre tjänster främjas. Järnvägssektorn kommer åter att växa, vilket är till gagn för både medborgare, företag och miljön. Alternativet skulle vara att acceptera den nedåtgående trenden som omöjlig att vända och gå mot ett Europa där järnvägen reduceras till en lyxig leksak för ett fåtal rika länder, men blir oöverkomlig för de allra flesta med tanke på de knappa offentliga resurserna.

Förslagen fokuseras på följande fyra nyckelområden:

Standarder och godkännanden som fungerar

Kommissionen vill minska järnvägsföretagens administrativa kostnader och underlätta nya aktörers inträde på marknaden.

Enligt de nya förslagen kommer Europeiska järnvägsbyrån att fungera som enda kontaktpunkt och utfärda EU-godkännanden av fordon som ska släppas ut på marknaden och EU-säkerhetsintyg för operatörer. I dag är det de enskilda medlemsstaterna som utfärdar sådana godkännanden och intyg.

De föreslagna åtgärderna kan komma att minska tiden till marknaden med 20 % för nya järnvägsföretag och minska kostnaderna och tidsåtgången för godkännande av rullande materiel med 20 %. Totalt skulle det leda till besparingar för företagen på 500 miljarder euro fram till 2025.

Bättre kvalitet och ökad valfrihet genom att nya aktörer får bedriva järnvägstrafik

För att främja innovation, effektivitet och mer valuta för pengarna föreslår kommissionen att de nationella marknaderna för persontrafik på järnväg ska öppnas för nya aktörer och tjänster från och med december 2019.

Företag kommer att kunna erbjuda nationella persontrafiktjänster i hela EU: antingen genom att bjuda ut konkurrerande kommersiella tjänster eller genom att lämna anbud för avtal om allmän trafik, som omfattar huvuddelen (över 90 %) av järnvägsresorna i EU och som kommer att omfattas av obligatoriska upphandlingsförfaranden.

Förslagen kommer helt klart att gagna passagerarna genom förbättrade tjänster och ökad valfrihet. I kombination med strukturreformen skulle de ge mer än 40 miljarder euro i vinst för medborgare och berörda företag fram till 2035. De skulle också möjliggöra tillhandahållandet av omkring 16 miljarder ytterligare passagerarkilometer enligt kommissionens beräkningar.

De nationella marknaderna för passagerartrafik fortfarande i hög grad stängda. Endast Sverige och Storbritannien har öppnat sina marknader helt, medan Tyskland, Österrike, Italien, Tjeckien och Nederländerna har öppnat sina marknader i begränsad omfattning.

Erfarenheterna på dessa öppna marknader har visat att kvaliteten och tillgången till tjänster förbättras och kundtillfredsställelsen ökar för varje år och att antalet passagerare i vissa fall ökat med mer än 50 % på 10 år. På andra liberaliserade marknader har upphandlingsförfarandena för allmän trafik medfört besparingar på 20–30 % för en given tjänstenivå. Dessa pengar kan sedan återinvesteras för att förbättra tjänsterna.

En struktur som ger resultat

För att garantera att alla får rättvis tillgång till järnvägen måste oberoende spårförvaltare (infrastrukturförvaltare) driva järnvägsnäten på ett effektivt och icke-diskriminerande sätt och samordna järnvägsnäten på EU-nivå för att stödja utvecklingen av ett verkligt europeiskt järnvägsnät.

För att säkerställa att järnvägsnätet utvecklas i alla aktörers intressen och för att maximera den operativa effektiviteten föreslår kommissionen att infrastrukturförvaltarna ska förstärkas så att de kontrollerar alla de funktioner som utgör kärnan i järnvägsnätet – inklusive planering av infrastrukturinvesteringar, den dagliga driften och underhållet samt tidtabeller.

Efter många klagomål från användare har kommissionen kommit fram till att infrastrukturförvaltarna måste vara operativt och finansiellt fristående från de transportoperatörer som bedriver järnvägstrafik. Detta är en förutsättning för att undanröja potentiella intressekonflikter och ge alla företag tillträde till järnvägsspår på ett icke-diskriminerande sätt.

Som allmän regel bekräftar förslaget att institutionell separation är det enklaste och mest öppna sättet att uppnå detta. Järnvägsföretag som är fristående från infrastrukturförvaltare kommer att ha omedelbar tillgång till den inre marknaden för persontrafik 2019.

Kommissionen kan dock godta att en vertikalt integrerad struktur eller en holdingstruktur också kan säkra det nödvändiga oberoendet om det finns strikta skiljeväggar som säkerställer den nödvändiga rättsliga, finansiella och operativa separationen av verksamheter (se MEMO för mer information).

Klausul om kontroll av efterlevnaden: För att skydda detta oberoende, inför det totala öppnandet av marknaderna för persontrafik 2019, kan järnvägsföretag som ingår i en vertikalt integrerad struktur hindras från att bedriva trafik i andra medlemsstater om de inte först på ett tillfredsställande sätt kunnat visa kommissionen att alla skyddsmekanismer finns för att säkerställa lika konkurrensvillkor i praktiken och att rättvis konkurrens är möjlig på deras hemmamarknad.

Kvalificerad arbetskraft

En dynamisk järnvägssektor behöver kvalificerad och högmotiverad arbetskraft. Under de närmaste tio åren kommer järnvägen att stå inför den dubbla utmaningen att behöva locka personal som kan ersätta den tredjedel av arbetsstyrkan som går i pension och att samtidigt klara den nya, mer konkurrensutsatta miljön.

Erfarenheterna från de medlemsstater som redan har öppnat sina marknader visar att öppnandet bör leda till fler och bättre arbetstillfällen. Enligt EU:s regelverk kommer medlemsländerna att ha möjlighet att skydda arbetstagare genom att ålägga nya entreprenörer att anställa dem när avtal om allmän trafik överlåts, vilket är mer långtgående än de allmänna EU-bestämmelserna om överlåtelse av företag.

Nästa steg

Kommissionens förslag måste godkännas av Europaparlamentet och medlemsstaternas regeringar innan det kan antas.

Viktiga fakta och siffror

 • Järnvägssektorn har en omsättning på 73 miljarder euro, vilket motsvarar 65 % av luftfartens (112 miljarder euro). Den har 800 000 anställda.

 • Järnvägen är central för en effektivt fungerande europeisk ekonomi. Mer än 8 miljarder passagerarresor görs på järnväg varje år. Järnvägen står för omkring 10 % av all godstrafik i Europa, med beräknade intäkter på 13 miljarder euro.

 • Godskorridoren Rotterdam – Genoa omfattar omkring 130 000 tåg per år, vilket motsvarar nästan 4 miljoner lastbilar per år.

 • Varje år investerar offentliga organ enorma summor i järnvässektorn. År 2009 uppgick dessa investeringar till omkring 46 miljarder i offentliga stöd. Denna typ av offentlig finansiering blir dock mindre vanlig.

 • Stora investeringar från den offentliga sektorn, i synnerhet i EU-10 där stödbeloppen mer än fördubblades på sex år, har inte i sig lett till någon motsvarande ökning av järnvägsefterfrågan.

 • Järnvägen stagnerar eller är på nedgång i många medlemsländer. Trots en positiv utveckling på några marknaden har persontrafikens modala andel varit mer eller mindre konstant sedan 2000 och legat på ungefär 6 %, medan godstrafikens modala andel har minskat från 11,5 % till 10,2 %.

 • Sedan mitten av 90-talet har underinvesteringar i delar av EU (i synnerhet EU-10) skapat en ond cirkel där förfallet av infrastruktur och rullande materiel gjort järnvägen oattraktiv, särskilt mot bakgrund av det starkt ökande bilägandet som följt på ökat välstånd.

 • I många fall har man fått tillskjuta medel för att rädda järnvägsföretag från konkurs, och i vissa fall, som i Spanien, Portugal och Bulgarien, är den dominerande operatören skuldsatt.

 • Den dominerande belgiska järnvägsoperatören var 2004 tvungen att överföra en skuld på 7,4 miljarder euro till den belgiska staten, vilket motsvarar 2 % av Belgiens BNP. När RFF bildades överfördes 20,5 miljarder i skulder från SNCF. (De skulder som många företag bär i dag är en följd av de tidigare ineffektiva integrerade strukturerna.)

 • Europa står inför stora utmaningar på transportområdet: ökad trafikefterfrågan (godstransporterna beräknas öka med omkring 40 % till 2030 (jämfört med 2005) och med drygt 80 % fram till 2050. Persontrafiken beräknas öka något mindre än godstransporterna: med 34 % fram till 2030 och 51 % fram till 2050), liksom de näraliggande problemen med överbelastning, försörjningstrygghet, koldioxidutsläpp och behovet av att skapa en effektiv transportinfrastruktur som främjar tillväxt i den europeiska ekonomin.

 • Det kan under inga omständigheter vara ett alternativ att acceptera den rådande negativa trenden och därmed den europeiska järnvägens obevekliga nedgång.

Ytterligare information:

MEMO/13/45

http://www.youtube.com/watch?v=8GHz-stzCso

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar