Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 30. januára 2013

Európske železnice čaká významná zmena: Komisia prijala návrhy v rámci štvrtého železničného balíka

Európska komisia dnes oznámila prijatie komplexného balíka opatrení v záujme vyššej kvality a lepšieho výberu v oblasti služieb železničnej dopravy v Európe. Železničná doprava je neodmysliteľnou súčasťou dopravy EÚ a zohráva kľúčovú úlohu pri riešení otázky narastajúceho dopytu po doprave, preťaženia, palivovej bezpečnosti a znižovania emisií oxidu uhličitého. Mnohé trhy železničnej dopravy v Európe však v súčasnosti čelia stagnácii či postupnému úpadku.

Vzhľadom na tieto skutočnosti Komisia navrhuje rozsiahle opatrenia na podporu inovácií v oblasti železničnej dopravy v EÚ otváraním trhov vnútroštátnej osobnej dopravy v EÚ hospodárskej súťaži, ako aj značnými sprievodnými technickými a štrukturálnymi reformami.

Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za dopravu, uviedol: „Európske železnice čaká veľmi významná zmena. Keďže na mnohých trhoch v Európe možno pozorovať stagnáciu či postupný úpadok železničnej dopravy, naša voľba je jasná. Ťažké rozhodnutia potrebné na reštrukturalizáciu trhu železničnej dopravy v Európe v záujme podpory inovácií a poskytovania kvalitnejších služieb môžeme prijať už teraz. Umožníme tak opätovný rast železničnej dopravy v prospech občanov, podnikov a životného prostredia. Alebo sa môžeme vydať inou cestou. Zmierime sa s myšlienkou, že pod nami praskne tenký ľad a Európa sa neodvratne stane miestom, kde sú železnice len luxusnou hračkou pre niekoľko bohatých krajín a cenovo nedostupnou možnosťou pre väčšinu vzhľadom na obmedzené verejné finančné prostriedky.“

Návrhy sa zameriavajú na štyri kľúčové oblasti:

Účinné normy a schvaľovanie

Komisia chce znížiť administratívne náklady železničných podnikov a uľahčiť vstup na trh pre nových prevádzkovateľov.

Podľa nových návrhov bude Európska železničná agentúra jednotným kontaktným miestom a bude vydávať povolenia na uvedenie vozidiel na trh, ako aj bezpečnostné osvedčenia pre prevádzkovateľov – oboje platné v celej EÚ. V súčasnosti vydáva povolenia železničných vozidiel a bezpečnostné osvedčenia každý členský štát.

Navrhované opatrenia by umožnili dosiahnuť 20 % skrátenie času potrebného na uvádzanie na trh v prípade nových železničných podnikov a 20 % zníženie nákladov na proces povoľovania železničných koľajových vozidiel a 20 % skrátenie jeho trvania. To by do roku 2025 malo spoločnostiam ušetriť celkovo 500 miliónov EUR.

Vyššia kvalita a lepší výber vďaka tomu, že sa novým aktérom umožní prevádzkovať služby železničnej dopravy

Komisia v záujme podpory inovácií, efektívnosti a lepšieho pomeru medzi kvalitou a cenou navrhuje otvorenie trhov vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy novým účastníkom a službám od decembra 2019.

Spoločnosti budú môcť ponúkať služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy v celej EÚ: buď ponukou konkurenčných obchodných služieb, alebo prostredníctvom postupov verejného obstarávania v prípade zmlúv o službách vo verejnom záujme v železničnej doprave, ktoré dosahujú väčšinový podiel (viac než 90 %) na celkovom objeme cestovania železničnou dopravou v EÚ a ktoré budú podliehať povinnosti zaviesť verejnú súťaž.

Návrhy by znamenali jednoznačné prínosy pre cestujúcich z hľadiska kvalitnejších služieb a lepšieho výberu. V spojení so štrukturálnymi reformami by návrhy podľa odhadov Komisie mohli občanom a dotknutým spoločnostiam priniesť do roku 2035 finančné výhody vo výške viac než 40 miliárd EUR. Rovnako by umožnili poskytovanie až 16 miliárd dodatočných osobokilometrov.

Trhy so službami vnútroštátnej osobnej dopravy zostávajú stále prevažne zatvorené. Svoje trhy v plnom rozsahu otvorili len Švédsko a Spojené kráľovstvo, zatiaľ čo Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Česká republika a Holandsko pristúpili k otvoreniu len v obmedzenom rozsahu.

Skúsenosti na týchto otvorených trhoch naznačujú zlepšenie kvality a dostupnosti služieb, pričom spokojnosť cestujúcich rastie z roka na rok a ich počet sa za desať rokov v niektorých prípadoch zvýšil o viac ako 50 %. Na iných liberalizovaných trhoch verejné súťaže na zadávanie zmlúv o službách vo verejnom záujme priniesli úspory vo výške 20 –30 % pre danú úroveň služby, ktoré možno znovu investovať do zlepšenia služieb.

Štruktúra, ktorá prináša želané výsledky

V záujme zaistenia spravodlivého prístupu k železniciam pre všetkých musia nezávislí manažéri tratí („manažéri infraštruktúry“) prevádzkovať siete efektívnym a nediskriminačným spôsobom a zabezpečiť koordináciu na úrovni EÚ s cieľom podporiť rozvoj skutočne európskej siete.

Komisia na účely rozvoja siete v záujme všetkých aktérov a maximalizácie efektívnosti prevádzky navrhuje posilniť manažérov infraštruktúry tak, aby kontrolovali všetky funkcie, ktoré sú ťažiskom železničnej siete – vrátane plánovania investícií do infraštruktúry, každodennej činnosti a údržby, ako aj tvorby cestovných poriadkov siete.

Vzhľadom na mnohé sťažnosti používateľov sa Komisia domnieva, že manažéri infraštruktúry musia byť prevádzkovo a finančne nezávislí od akéhokoľvek dopravného prevádzkovateľa vlakov. Ide o kľúčové opatrenie z hľadiska odstránenia potenciálnych konfliktov záujmov a zabezpečenia nediskriminačného traťového prístupu pre všetky podniky. Inštitucionálne oddelenie je najjednoduchším a najtransparentnejším spôsobom, ako to dosiahnuť. Požadovanú nezávislosť však môže dosiahnuť aj holdingová štruktúra.

Návrh potvrdzuje, že inštitucionálne oddelenie je v zásade najjednoduchším a najtransparentnejším spôsobom, ako to dosiahnuť. Železničné podniky nezávislé od manažérov infraštruktúry budú mať v roku 2019 bezprostredný prístup na vnútorný trh s osobnou dopravou.

Komisia však uznáva, že potrebnú nezávislosť môže zabezpečiť aj vertikálne integrovaná alebo „holdingová“ štruktúra pri uplatnení prísnych informačných bariér, aby sa zaistilo potrebné oddelenie z právneho, finančného a prevádzkového hľadiska (podrobné informácie pozri v MEMO).

Doložka o overení súladu s požiadavkami: V záujme ochrany tejto nezávislosti vzhľadom na úplné otvorenie trhu s osobnou dopravou v roku 2019 by sa železničným podnikom, ktoré sú súčasťou vertikálne integrovanej štruktúry, mohlo zabrániť v prevádzkovaní činnosti v iných členských štátoch, ak najprv nepresvedčili Komisiu o tom, že v praxi zaviedli všetky ochranné opatrenia na zaistenie rovnakých podmienok a že na ich vnútroštátnom trhu existuje spravodlivá hospodárska súťaž.

Kvalifikovaná pracovná sila

Dynamické odvetvie železničnej dopravy je závislé od kvalifikovaných a motivovaných pracovníkov. V priebehu nasledujúcich desiatich rokov bude železničná doprava čeliť viacerým výzvam: bude musieť prilákať nových pracovníkov, ktorí nahradia tretinu jej pracovnej sily, ktorá odíde do dôchodku, a zároveň bude musieť reagovať na nové a konkurenčnejšie prostredie.

Skúsenosti v členských štátoch, ktoré otvorili svoje trhy, naznačujú, že by tak mali vzniknúť nové a lepšie pracovné miesta. V novom regulačnom rámci EÚ budú mať členské štáty možnosť zabezpečiť ochranu pracovníkov v prípade presunov zmlúv o službách vo verejnom záujme tým, že od nových dodávateľov budú požadovať, aby týchto pracovníkov prevzali, čím prekročia všeobecné požiadavky EÚ na prevody podnikov.

Ďalšie kroky

Pred prijatím návrhov Komisie ich musí ešte schváliť Európsky parlament a vlády členských štátov.

Kľúčové skutočnosti a údaje

 • Odvetvie železničnej dopravy dosahuje obrat vo výške 73 miliárd EUR, čo zodpovedá 65 % obratu leteckej dopravy (112 miliárd EUR), a zamestnáva 800 000 ľudí.

 • Železničná doprava zohráva rozhodujúcu úlohu z hľadiska účinného fungovania európskeho hospodárstva. Každoročne sa v prípade osobnej železničnej dopravy uskutoční viac než 8 miliárd ciest. Z celkového objemu nákladnej dopravy v celej Európe sa železnicou prepraví približne 10 %, pričom výška jej odhadovaných príjmov dosahuje 13 miliárd EUR.

 • Napríklad pozdĺž nákladného koridoru Rotterdam-Janov jazdí asi 130 000 vlakov ročne, teda ekvivalent takmer 4 miliónov kamiónov ročne.

 • Verejné orgány investujú každý rok do odvetvia železničnej dopravy obrovské sumy. V roku 2009 dosiahli približne 46 miliárd EUR vo forme verejných dotácií. Takýto typ verejného financovania je čoraz zriedkavejší.

 • Značné investície verejného sektora, najmä v EÚ-10, kde sa počas šiestich rokov objem platieb na dotácie viac ako zdvojnásobil, samy osebe nezabezpečili zodpovedajúci nárast dopytu po železničnej doprave.

 • V mnohých členských štátoch EÚ možno pozorovať stagnáciu alebo postupný úpadok železničnej dopravy. Napriek pozitívnemu vývoju na niekoľkých trhoch celkový podiel osobnej železničnej dopravy v rámci používaných druhov dopravy vnútri EÚ zostal od roku 2000 pomerne stabilný na úrovni približne 6 %, zatiaľ čo celkový podiel nákladnej železničnej dopravy sa v rámci používaných druhov dopravy znížil z 11,5 % na 10,2 %.

 • Od polovice 90. rokov v niektorých častiach EÚ (najmä v EÚ-10) nedostatočné investície vytvorili začarovaný kruh postupného úpadku so zhoršujúcim sa stavom infraštruktúry a koľajových vozidiel, čím sa znížila príťažlivosť železničnej dopravy, a to najmä vzhľadom na vysoký nárast vlastníctva automobilov stimulovaný väčším bohatstvom.

 • V mnohých prípadoch bolo železničné podniky potrebné zachrániť a v niektorých krajinách, ako napríklad v Španielsku, Portugalsku alebo Bulharsku, sú etablovaní prevádzkovatelia zadlžení.

 • Železničný etablovaný subjekt v Belgicku musel v roku 2004 previesť dlh vo výške 7,4 miliardy EUR (suma porovnateľná s 2 % HDP Belgicka) na belgický štát. Pri vytvorení RFF bolo z dlhov SNCF prevedených 20,5 miliardy EUR. (Dlhy, ktoré v súčasnosti znášajú mnohé spoločnosti, sú výsledkom neefektívnych integrovaných štruktúr vytvorených v minulosti).

 • Európa čelí veľkým výzvam v oblasti dopravy: narastajúci dopyt po doprave, očakávané zvýšenie objemu nákladnej dopravy o približne 40 % do roku 2030 (v porovnaní s rokom 2005) a o niečo viac než 80 % do roku 2050. Nárast objemu osobnej dopravy by mal byť trochu nižší než v prípade nákladnej dopravy: 34 % do roku 2030 a 51 % do roku 2050); ako aj súvisiace výzvy v oblasti preťaženia; palivová bezpečnosť a znižovanie emisií oxidu uhličitého a potreba vybudovať efektívnu dopravnú infraštruktúru s cieľom podporiť rast európskeho hospodárstva.

 • Akceptovať súčasné negatívne trendy a zmieriť sa s nevyhnutným úpadkom európskej železničnej dopravy neprichádza do úvahy.

Viac informácií nájdete v MEMO/13/45

http://www.youtube.com/watch?v=8GHz-stzCso

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar