Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 30. tammikuuta 2013

Euroopan rautatiet risteyksessä: komissiolta ehdotukset neljänneksi rautatiepaketiksi

Euroopan komissio ilmoitti tänään laatineensa laajan paketin toimenpiteitä rautatieliikennepalvelujen laadun ja valinnanvaran parantamiseksi Euroopassa. Rautatiet ovat elintärkeä osa EU:n liikennejärjestelmää, ja niillä on keskeinen merkitys pyrittäessä ratkaisemaan ongelmia, jotka liittyvät liikenteen kasvavaan kysyntään, ruuhkautumiseen, polttoaineiden toimitusvarmuuteen ja hiilivapaaseen talouteen pyrkimiseen. Taantuma kuitenkin koettelee rautatieliikenteen markkinoita monissa osissa Eurooppaa.

Tässä tilanteessa komissio ehdottaa kauaskantoisia toimenpiteitä kannustaakseen innovointiin EU:n rautateillä avaamalla jäsenvaltioiden kotimaiset henkilöliikenteen markkinat kilpailulle sekä näihin toimenpiteisiin liittyviä merkittäviä teknisiä ja rakenteellisia uudistuksia.

“Euroopan rautatieala on matkalla kohti tärkeää risteystä. Taantuman koetellessa rautatieliikenteen markkinoita monissa osissa Eurooppaa valinta on yksinkertainen. Me voimme joko tehdä nyt vaikeita päätöksiä, jotka ovat tarpeen Euroopan rautatiemarkkinoiden rakenteelliseksi uudistamiseksi siten, että kannustetaan investointeihin ja palvelujen parantamiseen, jolloin rautatiet saavat mahdollisuuden uuteen, kansalaisten, yritysten ja ympäristön kannalta myönteiseen kasvuun. Tai me voimme valita toisen tien ja hyväksyä vääjäämättömän liukumisen kohti Eurooppaa, jossa rautatiet ovat muutamien rikkaiden maiden ylellisyys, johon useimmilla ei julkisen rahoituksen vähäisyyden vuoksi ole varaa”, sanoi liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas.

Ehdotukset keskittyvät neljään keskeiseen kysymykseen:

Toimivat standardit ja hyväksynnät

Komissio haluaa leikata rautatieyritysten hallinnollisia kustannuksia ja helpottaa uusien toiminnanharjoittajien tuloa markkinoille.

Uudessa ehdotuksessa Euroopan rautatievirastosta tehdään keskitetty asiointipiste, jolle kuuluu koko EU:n kattavien kalustoyksikköjen markkinoillesaattamislupien ja toiminnanharjoittajien turvallisuustodistusten antaminen. Nykyisin rautatieliikenteen luvat ja todistukset antaa kukin jäsenvaltio.

Ehdotetut toimenpiteet lyhentäisivät uusien rautatieyritysten markkinoille pääsyä 20 prosentilla sekä vähentäisivät liikkuvan kaluston lupien kustannuksia ja niiden saamiseen tarvittavaa aikaa niin ikään 20 prosentilla. Tästä on kaiken kaikkiaan odotettavissa yrityksille noin 500 miljoonan euron säästöt vuoteen 2025 mennessä.

Parempaa laatua ja enemmän valinnanvaraa päästämällä uusia yrittäjiä rautatieliikenteeseen

Kannustaakseen innovaatioihin, tehokkuuteen ja parempaan kustannus-hyötysuhteeseen komissio ehdottaa, että rautateiden kotimainen henkilöliikenne avataan uusille toimijoille ja palveluille.

Yritykset voivat tarjota kotimaan henkilöliikennepalveluja kaikkialla EU:ssa joko tarjoamalla kilpailevia kaupallisia palveluja tai osallistumalla tarjouskilpailuihin rautatieliikenteen julkisen palvelun sopimuksista, jotka kattavat suurimman osan (yli 90 %) EU:n rautatieyhteyksistä ja joiden kilpailuttamisesta on tulossa pakollista.

Ehdotuksista on etua matkustajille, jotka saavat parempia palveluja ja lisää valinnanvaraa. Yhdessä rakenteellisten uudistusten kanssa niiden ansiosta voidaan komission arvioiden mukaan tuottaa vuoteen 2035 mennessä yli 40 miljoonan euron arvosta rahallisia hyötyjä matkustajille ja yrityksille ja lisätä liikenteen tarjontaa jopa noin 16 miljardia matkustajakilometriä.

Kansalliset kotimaan henkilöliikennemarkkinat ovat edelleen pääosin suljettuja. Vain Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat avanneet markkinansa kokonaan. Saksassa, Itävallassa, Tšekissä ja Alankomaissa markkinat on avattu osittain.

Näillä avatuilla markkinoilla saadut kokemukset ovat osoittaneet palvelujen laadun ja saatavuuden parantuneen ja matkustajien tyytyväisyyden lisääntyneen vuosi vuodelta. Joissakin tapauksissa liikenteen määrä on 10 vuodessa kasvanut 50 prosenttia. Muilla vapautetuilla markkinoilla julkisen palvelun sopimusten kilpailuttaminen on tuottanut palvelun tasossa 20–30 prosenttia säästöä, mikä voidaan investoida palvelujen parantamiseen.

Toimivat rakenteet

Jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet käyttää rautateitä, riippumattomien rataverkon haltijoiden on hoidettava verkkoja tehokkaasti ja ilman syrjintää sekä koordinoitava toimintansa EU:n tasolla siten, että se tukee aidosti eurooppalaisen verkon kehittymistä.

Jotta voidaan varmistaa, että verkkoa kehitetään kaikkien osapuolten etujen mukaisesti, sekä toiminnan tehokkuuden maksimoimiseksi komissio ehdottaa rataverkon haltijoiden aseman vahvistamista siten, että ne valvoisivat kaikkia rataverkon keskeisiä toimintoja, mukaan luettuina infrastruktuuri-investointien suunnittelu, päivittäinen toiminta ja kunnossapito sekä aikataulujen laatiminen.

Saatuaan useita valituksia käyttäjiltä komissio katsoo, että rataverkon haltijoiden on oltava toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumattomia junia käyttävistä liikenteenharjoittajista. Tämä on olennaista mahdollisten eturistiriitojen välttämiseksi ja jotta kaikilla yrityksillä olisi tasavertainen pääsy rataverkkoon.

Ehdotus lähtee yleisesti siitä, että institutionaalinen eriyttäminen on yksinkertaisin ja läpinäkyvin tapa saavuttaa tämä. Rataverkon haltijasta riippumattomat rautatieyritykset saavat vuonna 2019 välittömästi pääsyn henkilöliikenteen sisäisille markkinoille.

Komissio tunnustaa kuitenkin, että vertikaalisesti integroitunut yritys tai holdingrakenne voi turvata tarvittavan riippumattomuuden, jos riittävä oikeudellinen, taloudellinen ja toiminnallinen eriyttäminen varmistetaan tiukat vaatimukset täyttävillä ”Kiinan muureilla” (yksityiskohtaisia tietoja muistiossa).

Vaatimusten noudattamisen tarkistaminen: riippumattomuuden varmistamiseksi vertikaalisesti integroituneeseen rakenteeseen kuuluvia rautatieyrityksiä voidaan henkilöliikenteen markkinoiden kokonaan avautuessa vuonna 2019 estää liikennöimästä muissa jäsenvaltioissa, elleivät ne ensin osoita komissiolle, että tasapuolisten toimintaedellytysten turvaamiseksi käytännössä on toteutettu kaikki tarvittavat suojatoimenpiteet ja että terve kilpailu on mahdollista niiden kotimarkkinoilla.

Ammattitaitoinen työvoima

Rautatiesektorin elinvoimaisuuden edellytys on ammattitaitoinen ja motivoitunut työvoima. Rautatiealalla on seuraavien 10 vuoden aikana edessään kaksi samanaikaista haastetta, jotka ovat uuden henkilöstön löytäminen korvaamaan kolmannes alan työvoimasta, joka jää eläkkeelle, sekä vastaaminen uuden kilpailullisemman toimintaympäristön vaatimuksiin.

Niiden jäsenvaltioiden kokemuksen perusteella, joiden kansalliset rautatiemarkkinat on jo avattu, odotettavissa on uusia ja parempia työpaikkoja. EU:n sääntelykehyksen turvin jäsenvaltioilla on mahdollisuus suojella työntekijöitä edellyttämällä, että uudet sopimuksentekijät ottavat nämä palvelukseensa, kun julkisen palvelun sopimuksia siirretään. Tämä vaatimus on tiukempi kuin yritysten luovutusta koskevat EU:n yleiset vaatimukset.

Seuraavat vaiheet

Komission ehdotuksille on saatava Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden hallitusten hyväksyntä ennen kuin uudet säädökset voidaan antaa.

Perustietoja

 • Rautatieteollisuuden liikevaihto on yli 73 miljardia euroa, mikä on 65 prosenttia lentoliikenteen liikevaihdosta (112 miljardia euroa), ja se työllistää 800 000 henkeä.

 • Rautateillä on keskeinen merkitys Euroopan talouden toiminnalle. Rautateitse tehdään yli 8 miljardia matkaa vuosittain. Rautateillä kuljetetaan noin 10 prosenttia kaikesta Euroopan tavaraliikenteestä, ja siitä saatavien tulojen määrä on 13 miljardia euroa.

 • Esimerkiksi Rotterdam–Genova-tavaraliikennekäytävällä kulkee vuodessa noin 130 000 junaa, mikä vastaa lähes 4:ää miljoonaa rekkaa vuosittain.

 • Viranomaiset investoivat rautateihin suuria summia joka vuosi. Vuonna 2009 julkisen tuen määrä oli noin 46 miljoonaa euroa. Tällainen julkinen rahoitus on vähenemässä.

 • Julkisen sektorin merkittävät investoinnit erityisesti EU-10-jäsenvaltioissa, joissa tukien määrä yli kaksinkertaistui kuudessa vuodessa, ei ole sellaisenaan varmistanut vastaavaa kasvua rautatieliikenteen kysynnässä.

 • Rautatieliikenne on taantumassa monissa EU:n jäsenvaltioissa. Vaikka joillakin markkina-alueilla kehitys on ollut positiivista, rautateiden henkilöliikenteen osuus verrattuna muihin liikennemuotoihin on pysynyt vuodesta 2000 lähtien keskimäärin suurin piirtein samalla tasolla eli noin 6 prosentissa ja rautateiden tavaraliikenteen osuus on vähentynyt 11,5 prosentista 10,2 prosenttiin.

 • Investointien vähyys on 1990-luvun puolivälistä lähtien johtanut eräissä osissa EU:ta – erityisesti EU-10-jäsenvaltioissa – taantuman noidankehään, jossa rataverkon ja liikkuvan kaluston rapautuminen on haitannut rautatieliikenteen houkuttelevuutta, erityisesti vauraudesta johtuvan autojen omistuksen lisäännyttyä huomattavasti.

 • Monissa tapauksissa rautatieyrityksiä on jouduttu pelastamaan talousvaikeuksista ja eräissä maissa, kuten Espanjassa, Portugalissa ja Bulgariassa, vakiintuneet toiminnanharjoittajat ovat velkaantuneita.

 • Belgian rautateiden vakiintunut toimija joutui vuonna 2004 siirtämään 7,4 miljardin euron velan Belgian valtiolle. Määrä oli 2 prosenttia Belgian BKT:sta. Kun RFF perustettiin, 20,5 miljardin euron velka siirrettiin SNCF:lta. (Monien yritysten nykyiset velat ovat seurausta menneisyyden tehottomista integroituneista rakenteista.)

 • Euroopan liikenteen suuret haasteet ovat seuraavat: liikenteen kysynnän kasvu (tavaraliikenteen ennakoidaan lisääntyvän vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttia (verrattuna vuoteen 2005) ja vuoteen 2050 mennessä vähän yli 80 prosenttia. Matkustajaliikenteen odotetaan kasvavan vähän vähemmän kuin tavaraliikenteen: 34 prosenttia vuoteen 2030 ja 51 prosenttia vuoteen 2050 mennessä). Näihin liittyy muita haasteita, kuten ruuhkautuminen, polttoaineiden toimitusvarmuus, hiilidioksidipäästöt ja tarve luoda tehokas liikenneinfrastruktuuri, joka tukee Euroopan talouden kasvua.

 • Nykyisten negatiivisten suuntausten ja Euroopan rautatieliikenteen heltymättömän taantumisen hyväksyminen ei ole vaihtoehto.

Lisätietoja:

MEMO/13/45

http://www.youtube.com/watch?v=8GHz-stzCso

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2) 298 76 38

Dale Kidd (+32 2) 295 74 61


Side Bar