Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 30. januar 2013

De europæiske jernbaner ved et sporskifte: Kommissionen vedtager forslag til en fjerde jernbanepakke

Europa-Kommissionen har i dag bebudet en omfattende pakke foranstaltninger, som skal medføre bedre kvalitet og flere valgmuligheder inden for jernbanetransporten i Europa. Jernbanetransport er en vital del af EU’s transportsystem og spiller en central rolle i håndteringen af udfordringerne med voksende transportbehov, trafikpropper, brændstofsikkerhed og skift til brændsler, der indeholder mindre fossilt kulstof. Men mange europæiske jernbanemarkeder står i øjeblikket over for stagnation eller tilbagegang.

På den baggrund foreslår Kommissionen en pakke vidtrækkende foranstaltninger, der skal tilskynde til mere innovation i EU's jernbaner ved at åbne de nationale markeder for konkurrence i EU, samt en række betydelige tekniske og strukturelle ledsagereformer.

Europa-Kommissionens næstformand Siim Kallas, der er ansvarlig for transport, udtalte i den forbindelse: "Europas jernbaner er ved at nærme sig et meget vigtigt sporskifte. På mange markeder i hele Europa er jernbanesektoren konfronteret med stagnation eller tilbagegang, så vores valg er meget enkelt. Enten kan vi nu træffe de svære beslutninger, der skal til for at omstrukturere EU's jernbanemarked for at tilskynde til innovation og bedre tjenester. Jernbanesektoren vil så igen kunne vokse til fordel for borgerne, erhvervslivet og miljøet. Eller vi kan vælge det andet spor. Vi kan acceptere, at vi uigenkaldeligt bevæger os ned ad et skråplan til et Europa, hvor jernbanerne er et luksuslegetøj for nogle få rige lande, men er for dyre for de fleste på grund af knappe offentlige midler."

Forslagene fokuserer på fire centrale områder:

Standarder og godkendelser, der fungerer

Kommissionen ønsker at mindske jernbaneselskabernes administrative omkostninger og gøre det lettere for nye operatører at komme ind på markedet.

Ifølge de nye forslag skal Det Europæiske Jernbaneagentur være en "one-stop-shop", som udsteder EU-dækkende tilladelser til at tage jernbanekøretøjer i brug samt EU-dækkende sikkerhedscertifikater til operatørerne. I øjeblikket udstedes jernbanetilladelser og sikkerhedscertifikater af hver enkelt medlemsstat.

De foreslåede foranstaltninger vil gøre det muligt at afkorte markedsindføringstiden for nye jernbanevirksomheder med 20 % og nedbringe de omkostninger og den tid, det tager at få tilladelse til rullende materiel, med 20 %. Dette skulle give virksomhederne en besparelse på 500 mio. euro inden 2025.

Bedre kvalitet og flere valgmuligheder ved at give nye aktører mulighed for at drive jernbanetjenester

For at fremme innovationen og effektiviteten i jernbanesektoren og få mere valuta for pengene foreslår Kommissionen, at de nationale jernbanemarkeder for passagertransport åbnes for nye operatører og tjenester fra december 2019.

Virksomhederne vil kunne tilbyde national passagertransport med jernbane i hele EU: enten ved at tilbyde konkurrerende kommercielle tjenester, eller ved at afgive bud til kontrakter om offentlig jernbanetjeneste, som tegner sig for hovedparten af EU's jernbanetransport (over 90 %), og som det nu vil blive obligatorisk at afholde udbud for.

Forslagene vil medføre klare fordele for passagererne i form af bedre tjenester og flere valgmuligheder. Kombineret med strukturreformer vil de kunne resultere i finansielle fordele på mere end 40 mia. EUR for de berørte borgere og virksomheder i tiden frem til 2035, og ifølge Kommissionens overslag bliver det muligt at tilvejebringe ca. 16 mia. ekstra passager-km.

De nationale markeder for passagertransport er stadig i vid udstrækning lukkede. Kun Sverige og Det Forenede Kongerige har åbnet deres markeder fuldt ud, mens Tyskland, Østrig, Italien, Tjekkiet og Nederlandene har indført en begrænset åbning.

Erfaringerne fra disse markeder har vist, at tjenesternes kvalitet og disponibilitet er blevet forbedret, samtidig med at passagerernes tilfredshed er vokset fra år til år, og antallet af passagerer i nogle tilfælde er steget med over 50 % i løbet af ti år. På andre liberaliserede markeder har det vist sig, at man i kraft af udbud af kontrakter om offentlig tjeneste for et bestemt omfang af tjenester har opnået besparelser på 20-30 %, der kan geninvesteres til at forbedre tjenesterne.

En struktur, der virker

For at give alle en retfærdig adgang til jernbanesektoren skal en række uafhængige sporforvaltere ("infrastrukturforvaltere") styre nettene på en effektiv og ikke-diskriminerende måde og sørge for koordination på EU-plan, således at man understøtter udviklingen af et virkelig europæisk netværk.

For at sikre at netværket udvikles til gavn for alle aktører, og for at opnå størst mulig driftseffektivitet, foreslår Kommissionen, at infrastrukturforvalternes rolle styrkes, så de kontrollerer alle de funktioner, der er centrale for jernbanenettet – bl.a. planlægning af investeringer i infrastruktur, daglig drift og vedligeholdelse og fastlæggelse af køreplaner.

På baggrund af brugernes mange klager mener Kommissionen, at infrastrukturforvalterne skal være operationelt og finansielt uafhængige af alle de transportoperatør, der tager sig af selve togdriften. Det er vigtigt at fjerne potentielle interessekonflikter og give alle virksomheder sporadgang uden forskelsbehandling.

Generelt bekræftes det i forslaget, at den enkleste og mest gennemsigtige måde at gøre dette på er ved at sikre institutionel adskillelse. De jernbanevirksomheder, der er uafhængige af infrastrukturforvalterne, vil få direkte adgang til det interne passagermarked i 2019.

Kommissionen kan dog acceptere, at en vertikalt integreret struktur eller “holdingstruktur” også kan sikre den nødvendige uafhængighed, hvis der findes strenge ”kinesiske mure” til at sikre, at kravene om juridisk, finansiel og operationel adskillelse overholdes (se yderligere oplysninger i MEMO).

Kontrol af overholdelsen af kravene: For at sikre denne uafhængighed vil man, med henblik på den fuldstændige åbning af passagermarkedet i 2019, kunne hindre jernbanevirksomheder, der indgår i en vertikalt integreret struktur, i at operere i andre medlemsstater, medmindre de først har godtgjort over for Kommissionen, at alle garantier er på plads for i praksis at sikre lige vilkår, og at der er mulighed for fair konkurrence på deres hjemmemarked.

Kvalificeret arbejdskraft

Hvis jernbanesektoren skal være dynamisk, er det nødvendigt med en veluddannet og motiveret arbejdskraft. I løbet af de næste 10 år vil jernbanerne stå over for to store udfordringer, nemlig på den ene side at tiltrække nye medarbejdere til at erstatte en tredjedel af deres arbejdsstyrke, som vil gå på pension, og på den anden side at tage hensyn til et nyt og mere konkurrencepræget miljø.

Erfaringerne i de medlemsstater, der har åbnet deres markeder, viser, at dette vil kunne føre til nye og bedre job. I henhold til EU's forskrifter vil medlemsstaterne få mulighed for at beskytte arbejdstagerne ved at kræve, at nye kontrahenter ansætter dem, når kontrakter om offentlig tjeneste overdrages, og altså gå ud over de generelle EU-krav i forbindelse med virksomhedsoverdragelse.

De næste skridt

Kommissionens forslag skal godkendes af Europa-Parlamentet og medlemsstaternes regeringer, før de vedtages.

Fakta og nøgletal

 • Jernbanesektoren har en årlig omsætning på 73 mia. EUR, svarende til 65 % af luftfartssektorens omsætning (112 mia. EUR), og beskæftiger 800 000 personer.

 • Jernbanerne er afgørende for, at den europæiske økonomi kan fungere effektivt. Der foretages hvert år over 8 milliarder passagerrejser med jernbane. Jernbanesektoren tegner sig for ca. 10 % af al godstransport i hele Europa, og dens indtægter andrager ca. 13 mia. EUR.

 • I godstogskorridoren Rotterdam-Genova kører der f.eks. ca. 130 000 tog om året, hvilket svarer til næsten 4 mio. lastbiler pr. år.

 • Hvert år investerer offentlige myndigheder enorme beløb i jernbanesektoren. I 2009 beløb den offentlige støtte sig til ca. 46 mio. EUR. Der er ved at blive mindre af denne form for offentlig finansiering.

 • Den offentlige sektor har foretaget betydelige investeringer, især i EU-10, hvor støtten er blevet mere end fordoblet i løbet af seks år, men dette har ikke i sig selv sikret en tilsvarende stigning i efterspørgslen efter jernbanetransport.

 • Jernbanerne står over for stagnation eller tilbagegang i mange af EU's medlemsstater. Trods en positiv udvikling på nogle få markeder har andelen af passagertransport med jernbane i forhold til al transport inden for EU i gennemsnit været mere eller mindre konstant siden 2000, på ca. 6 %, mens jernbanegodstransportens andel er faldet fra 11,5 % til 10,2 %.

 • Siden midten af 1990'erne har underinvestering skabt en ond cirkel med tilbagegang i visse dele af EU (navnlig EU10), idet infrastrukturens og det rullende materiels forfald gør jernbanetransport mindre attraktiv - især på baggrund af, at antallet af bilejere er steget kraftigt i takt med den voksende velstand.

 • I mange tilfælde har man måttet redde jernbanevirksomheder, og i nogle lande som f.eks. Spanien, Portugal eller Bulgarien er de etablerede operatører gældstyngede.

 • Den belgiske etablerede jernbaneoperatør måtte i 2004 overføre en gæld på 7,4 mia. EUR til den belgiske stat, svarende til 2 % af Belgiens BNP. Ved oprettelsen af RFF blev der overført en gæld på 20,5 mia. EUR fra SNCF. (Den gæld, som mange virksomheder nu lider under, skyldes de ineffektive integrerede strukturer, man tidligere havde.)

 • Europa står over for store udfordringer på transportområdet: voksende transportbehov (godstransporten ventes at stige med omkring 40 % frem til 2030 (i forhold til 2005), og med lidt over 80 % inden 2050. Passagertrafikken vil formodentlig vokse lidt mindre end godstransporten: 34 % frem til 2030 og 51 % inden 2050); de hermed forbundne udfordringer med overbelastning, brændstofsikkerhed, CO2-emissioner og behovet for at skabe en effektiv transportinfrastruktur, der understøtter væksten i den europæiske økonomi.

 • At acceptere de nuværende negative tendenser og en uafvendelig tilbagegang for de europæiske jernbaner er ganske enkelt utænkeligt.

Yderligere oplysninger findes i MEMO/13/45

http://www.youtube.com/watch?v=8GHz-stzCso

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar