Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 juli 2013

Miljö: Hur kan vi använda fosfor mer effektivt och skapa möjligheter till materialåtervinning?

Kommissionen ska inleda ett samråd om hur vi kan använda fosfor på ett hållbarare sätt. Fosfor används i stor utsträckning i jordbruket och är en grundläggande beståndsdel i gödselmedel och djurfoder, men det är en resurs som det inte finns någon ersättning för. Råvaran är begränsad, priserna har varit instabila och mycket fosfor slösas för närvarande bort, vilket skapar osäkerhet beträffande kostnaden och tillgången i framtiden i och utanför EU.

I samrådet ställs frågan hur man kan säkerställa att det finns reserver tillgängliga för framtida generationer och hur man kan minimera de oönskade sidoeffekter som användningen av fosfor kan få på miljön. Avrinningen av fosfor från åkrar till vattendrag kan till exempel leda till ökad tillväxt av vattenväxter och alger. Detta fenomen kallas för eutrofiering.

– För närvarande slösar vi bort denna värdefulla resurs och skapar en förorening. Att använda fosfor på ett effektivare sätt kommer att minska dess inverkan på miljön och förbättra försörjningstryggheten. Vi kan också skapa nya affärsmöjligheter inom återvinningssektorn, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

Samrådet syftar till att få igång en debatt om användningen av fosfor och hur vi kan göra den mer resurseffektiv. Meddelandet är inte utformat med tanke på någon särskild lagstiftning om fosfor utan uppmanar de europeiska institutionerna och alla berörda parter att komma med synpunkter på frågan.

Ett antal alternativ som kan förbättra den nuvarande situationen föreslås, till exempel att använda gödselmedel och djurfoder på ett mer målinriktat sätt, att minska jorderosionen och att uppmuntra till återvinning av fosfor från gödsel, spillvatten och kompost. De berörda parterna uppmanas att fundera över vad som kan göras för att uppmuntra till återvinning från andra resurser, till exempel mat och biologiskt nedbrytbart avfall.

Deltagarna i samrådet uppmanas också att komma med synpunkter om hur man ska ta itu med frågan om tillgång och efterfrågan, hur man ska hantera risken för markförorening och vilken teknik eller vilka innovationer som bör främjas för att förbättra den hållbara användningen av fosfor.

Nästa steg

Europaparlamentet, rådet och andra europeiska institutioner, medborgare, myndigheter, icke-statliga organisationer och företag är välkomna att komma med synpunkter till och med den 1 december 2013. Kommissionen kommer att analysera bidragen under 2014. Den kommer att integrera resultatet av detta arbete i de relevanta politikområdena, från jordbrukspolitik (inklusive råmaterial) till vatten och avfall.

Bakgrund

De moderna jordbrukssystemens produktivitet är i hög grad beroende av att fosfor tillförs jorden som gödselmedel och till djurfoder. Det mesta av fosforn kommer från fosfatgruvor men det finns bara en sådan gruva i EU. Huvuddelen av den fosforit som används i EU kommer från Nordafrika och Ryssland. En bra översikt över situationen finns här.

För närvarande slösas mycket fosfor bort i produktionscykeln för livsmedel vilket ofta orsakar miljöproblem som vattenförorening. I EU-rätten regleras vattenföroreningen av fosfor genom lagstiftning som nitratdirektivet eller direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse men den ger ingen direkt uppmuntran till en effektivare användning av detta näringsämne.

Flera medlemsstater har vidtagit åtgärder för att uppmuntra till mer materialåtervinning och effektiv användning av fosfor, och vissa former av återanvändning, t.ex. slamspridning av gödsel och avloppsslam, är vanliga i hela EU. Dessa källor används emellertid inte alltid på de rätta ställena eller på rätt sätt så att de garanterat tas upp av grödorna.

EU arbetar med att förbättra marknadstillgången för en del av dessa källor av materialåtervunnet fosfor, bland annat genom en ändring av förordningen om gödselmedel.

Det behövs ytterligare forskning om lovande teknik och teknologi, och den europeiska innovationsplattformen om hållbart jordbruk samt annat arbete inom ramen för Horisont 2020 kommer att bidra till att stimulera denna utveckling hos de europeiska företagen och forskningsorganen.

Ytterligare information:

Länk till samrådsmeddelandet:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Se även:

http://ec.europa.eu/environment/natres/phosphorus.htm

http://www.phosphorusplatform.eu/

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar