Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 8. júla 2013

Životné prostredie: ako môžeme efektívnejšie využívať fosfor a vytvárať príležitosti na recykláciu?

Komisia začala konzultáciu na tému, ako udržateľnejším spôsobom využívať fosfor. Fosfor sa vo veľkej miere používa v poľnohospodárstve a tvorí základnú súčasť hnojív a živočíšnych krmív, je však zdrojom, ktorý nie je nahraditeľný. Zásoby sú obmedzené, ceny sú kolísavé, a v súčasnosti sa fosforom veľa plytvá, čo spôsobuje obavy, pokiaľ ide o cenu a dostupnosť budúcich zásob v EÚ a na celom svete.

Konzultácia sa zaoberá otázkou, ako zabezpečiť, aby boli zásoby dostupné pre budúce generácie, ako aj spôsobmi, ako minimalizovať možné nežiaduce vedľajšie účinky používania fosforu na životné prostredie. Únik fosforu z polí na farmách do vodných tokov môže napríklad viesť k zvýšenému nárastu výskytu vodných rastlín a rias, javu, ktorý sa nazýva eutrofizácia.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „V súčasnosti plytváme týmto cenným zdrojom a vytvárame znečisťujúcu látku. Efektívnejšie využívanie fosforu zredukuje jeho dosah na životné prostredie a zlepší bezpečnosť zásobovania. Môžeme vytvoriť takisto nové obchodné príležitosti v odvetví recyklácie.“

Konzultácia je zameraná na začatie diskusií o používaní fosforu a o spôsoboch, ako toto používanie urobiť efektívnejším z hľadiska zdrojov. Oznámenie nie je navrhnuté s úmyslom vytvoriť špecifické právne predpisy týkajúce sa fosforu, ale európske inštitúcie a všetky zúčastnené strany sa ním vyzývajú, aby sa k tejto záležitosti vyjadrili.

Navrhuje sa niekoľko možností, ktoré by mohli zlepšiť súčasnú situáciu, ako napríklad používanie hnojiva a krmiva cielenejším spôsobom, redukovanie erózie pôdy a podpora recyklácie fosforu z hnoja, odpadovej vody a kompostu. Prispievatelia sú vyzvaní, aby uvažovali o tom, čo by sa mohlo urobiť na podporu zhodnocovania z iných zdrojov, ako sú potraviny a biologicky rozložiteľný odpad.

V rámci konzultácie sú takisto vítané názory, ako riešiť otázky súvisiace s dopytom a dodávkou, ako riešiť riziko kontaminácie pôdy, a ktoré technológie alebo inovácie by sa mali podporovať na zlepšenie udržateľného využívania fosforu.

Ďalšie kroky

Európsky parlament, Rada a ďalšie európske inštitúcie, občania, verejné orgány, mimovládne organizácie a podniky sú vítané, aby prispeli so svojimi názormi do 1. decembra 2013. Komisia príspevky zanalyzuje v priebehu roka 2014. Výsledky tejto práce začlení do príslušných politických oblastí, od poľnohospodárskej politiky cez oblasť vody a odpadu až po prácu v súvislosti so surovinami.

Súvislosti

Produktivita moderných poľnohospodárskych systémov vo veľkej miere závisí od pridania fosforu do pôd ako hnojiva a do krmív pre zvieratá. Väčšina fosforu pochádza z fosforitových baní, v EÚ je však takáto baňa len jedna a väčšina fosforitu používaného v EÚ pochádza zo severnej Afriky a Ruska. Dobrý prehľad o situácii možno nájsť tu.

V súčasnosti sa s fosforom vo veľkej miere plytvá v celom cykle produkcie potravín, čo často spôsobuje environmentálne problémy ako znečistenie vody. Právnymi predpismi EÚ ako smernica o dusičnanoch (Nitrates Directive) alebo smernica o čistení komunálnych odpadových vôd (Urban Waste Water Treatment Directive) sa reguluje znečisťovanie vody fosfátmi, ale v súčasnosti sa nimi nepodporuje efektívnejšie využívanie tejto živiny.

Niekoľko členských štátov podniklo kroky na podporu recyklácie a efektívnejšieho využívania fosforu, a v celej EÚ sú bežné niektoré formy opätovného využitia, ako je rozhadzovanie hnoja a kanalizačných kalov. Tieto zdroje sa však nie vždy využívajú na správnych miestach alebo správnym spôsobom, aby sa zabezpečilo, že ich plodiny prijmú.

EÚ pracuje na vylepšení prístupu na trh v prípade niektorých z týchto zdrojov recyklovaného fosforu, najmä prostredníctvom revízie nariadenia o hnojivách.

Je potrebný ďalší výskum sľubných techník a technológií a Európska inovačná platforma pre inovácie týkajúca sa udržateľného poľnohospodárstva spolu s ďalšou prácou v rámci Horizontu 2020 pomôže stimulovať tento vývoj zo strany európskych podnikov a výskumných inštitúcií.

Ďalšie informácie:

Link na konzultačné oznámenie:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Súvisiace odkazy:

http://ec.europa.eu/environment/natres/phosphorus.htm

http://www.phosphorusplatform.eu/

Kontaktné osoby :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar