Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 8 juli 2013

Milieu: Hoe kunnen wij fosfor efficiënter gebruiken en betere recycling mogelijk maken?

De Commissie komt met een raadpleging over de vraag hoe fosfor op een duurzamere manier kan worden gebruikt. Fosfor wordt op grote schaal gebruikt in de landbouw en is een essentieel onderdeel van kunstmest en diervoeder, maar het is wel een hulpbron waar geen vervanger voor is. De voorraden zijn beperkt, de prijzen zijn instabiel geweest en veel fosfor wordt momenteel verspild, waardoor zorgen ontstaan over de kosten en beschikbaarheid van de toekomstige voorziening in de EU en de rest van de wereld.

Enkele van de vragen bij de raadpleging zijn hoe wij ervoor kunnen zorgen dat er voldoende reserves voor toekomstige generaties zijn en dat het gebruik van fosfor zo weinig mogelijk ongewenste neveneffecten heeft op het milieu. Fosfor dat van landbouwgronden naar waterlopen vloeit, kan bijvoorbeeld leiden tot meer groei van waterplanten en algen, een verschijnsel dat eutrofiëring wordt genoemd.

Milieucommissaris Janez Potočnik zei hierover: "We verspillen momenteel deze kostbare hulpbron en creëren een verontreinigende stof. Een efficiënter gebruik van fosfor zal het effect van fosfor op het milieu verminderen en de continuïteit van de voorziening verbeteren. Ook kunnen we nieuwe kansen voor het bedrijfsleven in de recyclingsector creëren.”

De raadpleging is bedoeld om een debat op gang te brengen over het gebruik van fosfor en manieren om het hulpbronnenefficiënter te maken. De mededeling is niet geschreven met het oog op specifieke wetgeving inzake fosfor, maar verzoekt de Europese instellingen en alle belanghebbenden hun gedachten hierover kenbaar te maken.

Er worden diverse opties voorgesteld om de huidige situatie te verbeteren, zoals een gerichter gebruik van kunstmest en diervoeders, vermindering van bodemerosie en bevordering van recycling van fosfor uit dierlijke mest, afvalwater en compost. De respondenten wordt gevraagd na te denken over wat kan worden gedaan om terugwinning aan te moedigen uit andere bronnen, zoals voedsel en biologisch afbreekbaar afval.

Bij de raadpleging wordt ook gevraagd naar meningen over de aanpak van de kwesties van vraag en aanbod, hoe om te gaan met het risico op bodemverontreiniging en welke technologieën of innovaties moeten worden bevorderd om het duurzaam gebruik van fosfor te stimuleren.

Volgende stappen

Het Europees Parlement, de Raad en andere Europese instellingen, burgers, overheden, ngo’s en bedrijven kunnen hun standpunten tot en met 1 december 2013 kenbaar maken. De Commissie zal in de loop van 2014 een analyse maken van de bijdragen. Daarbij zullen de resultaten van deze werkzaamheden worden geïntegreerd in relevante beleidsgebieden, van landbouwbeleid tot water en van afval tot activiteiten op het gebied van grondstoffen.

Achtergrond

De productiviteit van de moderne landbouwsystemen is sterk afhankelijk van de toevoeging van fosfor aan de bodem als meststof en aan diervoeders. De meeste fosfor is afkomstig uit fosfaatmijnen, maar daar is er slechts één van in de EU, en de meeste fosfaaterts die in de EU wordt gebruikt, is afkomstig uit Noord-Afrika en Rusland. Een goed overzicht van de situatie vindt u hier.

Momenteel wordt in de verschillende stadia van de productiecyclus veel fosfor verspild, wat vaak leidt tot milieuproblemen zoals watervervuiling. De EU-wetgeving regelt de waterverontreiniging door fosfaat door middel van wetgeving zoals de nitraatrichtlijn of de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, maar spoort vooralsnog niet aan tot een efficiënter gebruik van deze voedingsstof.

Verschillende lidstaten hebben stappen ondernomen om recycling en een efficiënt gebruik van fosfor te stimuleren, en sommige vormen van hergebruik, zoals dierlijke mest en de verspreiding van zuiveringsslib, worden overal in de EU veel toegepast. Deze bronnen worden echter niet altijd op de juiste plaatsen of op de juiste manier gebruikt om ervoor te zorgen dat zij door de gewassen worden opgenomen.

De EU werkt aan de verbetering van de markttoegang voor sommige van deze bronnen van gerecycled fosfor, met name door een herziening van de meststoffenverordening.

Er is verder onderzoek nodig naar veelbelovende technieken en technologieën, en het Europees innovatieplatform op het gebied van duurzame landbouw zal, net als andere werkzaamheden in het kader van Horizon 2020, deze ontwikkelingen van Europese bedrijven en onderzoeksinstellingen helpen stimuleren.

Voor nadere informatie:

Link naar de consultatieve mededeling:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Zie ook:

http://ec.europa.eu/environment/natres/phosphorus.htm

http://www.phosphorusplatform.eu/

Contact:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar